Vad är ACT Svenska kyrkan?

Svenska kyrkans internationella arbete byter den 5 maj namn till ACT Svenska kyrkan. Här får du svar på alla dina frågor!

Om du vill komma till hemsidan för ACT Svenska kyrkan: www.svenskakyrkan.se/act 

Varför byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan?

Vi vill kunna fortsätta stötta våra internationella partners och försvara människors rättigheter och värdighet runt om i världen. För att göra det behöver vi växa,  öka insamlingsresultaten och engagemanget. Då är det avgörande med en tydlig avsändare. Namnet Svenska kyrkans internationella arbete, i loggan ibland även kombinerat med "medlem av ACT alliansen",  är för krångligt. Det visar undersökningar vi låtit göra.

Under lång tid har Svenska kyrkans internationella arbete årligen samlat in cirka 180 MSEK och denna siffra har legat ganska stabilt. Men samtidigt har marknaden för insamling ökat kraftigt med fler insamlingsorganisationer. Vi har under den här tiden tappat andelar på marknaden. Kollekterna har också minskat. Både som en följd av färre gudstjänster och att kännedom om det internationella arbetet idag är för låg  inom kyrkan. Vi vill vara den internationella organisation som är förstavalet inom kyrkan och öka kännedomen om vårt arbete brett ute i landet. 

Vad står Act Svenska kyrkan för?

Namnet Act Svenska kyrkan är mångfacetterat. Act betyder agera. Som kristna kan vi inte stå bredvid när människors värde kränks och skapelsens integritet hotas. Guds kärlek utmanar var och en av oss att visa omtanke och ta ansvar för varandra, bidra till ett bättre samhälle och en ekologiskt hållbar miljö. I Jesu efterföljd är vi kallade att agera och stå upp för tron om att vi alla är skapade till Guds avbild.

Kopplingen finns också till ACT-alliansen som står för Action by Churches Together. ACT-alliansen är världens största allians av kristna organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans för internationell diakoni samt med humanitärt arbete och påverkansarbete. Tillsammans i den världsvida kyrkan når vi människor som andra har svårt att nå. Vi tror att kyrkan är kallad att visa på Guds kärlek till alla människor, när vi agerar tillsammans som delar av Kristi kropp blir den kärleken synlig och leder till förändring i människors liv.

Namnet måste också vara tydligt, enkelt att komma ihåg, signalera handlingskraft, att det är en organisation som arbetar med bistånd, som agerar och är en tydlig del av Svenska kyrkan. 

Hur påverkas verksamheten av namnbytet?

Det är ett nytt namn för samma viktiga arbete. Ett arbete som omfattar all verksamhet som styrs av den strategiska planen för Svenska kyrkans nuvarande internationella arbete, det vill säga stöd till teologisk utbildning, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt diakonalt biståndsarbete och påverkansarbete. 

Samtidigt krävs en nära samverkan med hela Svenska kyrkan på alla nivåer kring det övergripande missionsuppdraget för det internationella arbetet, nämligen att dela tro och liv med våra systerkyrkor, stödja ledarskap och ideella i kyrkorna och ta ett samlat ansvar för ekumenik och internationellt arbete.

Varför byter vi inte tillbaka till Lutherhjälpen?

Frågan om att välja Lutherhjälpen diskuterats i Rådet för internationell mission och diakoni, biskopsmötet, samt Kyrkostyrelsens arbetsutskott. Men det fanns flera tunga argument för att inte gå tillbaka till det tidigare namnet. Det bedömdes svårt att förklara återgång till ett redan nedlagt namn och ordet  ”hjälp” passar inte heller alls in när man som vi har ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dessutom är yngre grupper inte bekanta med Lutherhjälpen. ​

Varför lades Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission ned?

Beslutet för tio år sedan att slå samman Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission till Svenska kyrkans internationella arbete fattades av dåvarande ledning och Nämnden för Internationell mission och diakoni. Med facit i hand visade det sig att Svenska kyrkans internationella arbete tappade i kännedom och även i engagemang i församlingarna som en följd av namnbytet.

Denna gång har vi varit noga med att inför förändringen noga undersöka olika möjligheter genom både skriftliga enkätundersökningar och intervjuer i fokusgrupper. Arbetet har dessutom fått ta ordentligt med tid för att lyssna in synpunkter från Kyrkostyrelsens råd för internationella arbetet (där också frivilligrörelsen är starkt representerad), kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott samt biskopsmötet.

Undersökningarna och arbetet har också lyssnat in vad en svensk allmänhet kan tänka sig att stödja när det gäller Svenska kyrkans internationella engagemang, vilket är avgörande för att vi ska kunna samla in medel och vara en stark biståndsaktör.

Act Svenska kyrkan kombinerar det bästa av våra lärdomar från tidigare beslut och processer och är ett namn som ska leva länge.