Porträttbild på ärkebiskop Martin Modéus som ler mot kameran.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan nationellt

Martin Modéus är Svenska kyrkans ärkebiskop.

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och hur vi är mot varandra och skapelsen – och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.

Svenska kyrkans värdegrunddefinierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden. Värdegrunden genomsyrar hela vår organisation och verksamhet i Sverige och internationellt. Den är vägledande i arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnets bästa, en hållbar värld och emot sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering.

Svenska kyrkans teologiska grundhar formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.

så styrs Svenska kyrkan nationellt

Svenska kyrkan styrs i samverkan mellan vigda biskopar, präster och diakoner och demokratiskt valda beslutsfattare. Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet som sammanträder varje höst i Uppsala. Främsta företrädare för kyrkan är ärkebiskopen. Kyrkomötet består av ledamöter från hela landet som väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. De beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med exempelvis klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Kyrkomötet utser ledamöter till kyrkostyrelsen, som är kyrkomötets beredande och verkställande organ. Det betyder att kyrkostyrelsen beslutar i löpande frågor som rör verksamhet, budget och andra gemensamma områden på nationell nivå. Kyrkostyrelsen kommer också med förslag till kyrkomötet. Ordförande i kyrkostyrelsen är ärkebiskopen. Utöver kyrkostyrelsen finns också nämnder och kommittéer på nationell nivå. 

Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemensamma frågor på nationell nivå, till exempel utbildning, samråd, ekumeniska relationer och internationellt arbete.

Kyrkokansliet stöttar församlingarna och stiften på olika sätt. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt. 

Församling

Margareta är ordförande i församlingsrådet i Ekenässjön.

Organisation

Här beskrivs hur Växjö stifts organisation är uppbyggd.

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.

"Internationellt arbete är en del av vad kyrkan är"

Marianne Slattegård är med i den internationella gruppen i Kalmar S:t Johannes församling.

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.