Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Varje stift i Svenska kyrkan har ett stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i kyrkovalet som äger rum vart fjärde år. Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet. Vidare finns i stiftet en stiftsstyrelse, som är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ och en fakultativ egendomsnämnd. I varje stift finns också ett självständigt domkapitel och en biskop med egna uppgifter.

Stiftsfullmäktige

Uppdraget för stiftsfullmäktige är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för stiftsstyrelsen, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

Biskop

Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsynen över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom visitationer och genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

Domkapitel

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

Stiftsstyrelse

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Styrelsen leder och samordnar stiftets förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Till uppdraget hör även frågor som kan inverka på den ekonomiska ställningen. Stiftsstyrelsen ansvarar vidare för valfrågor och indelningsärenden. Ärenden som ska handläggas av stiftsfullmäktige har stiftsstyrelsen till uppgift att bereda och därefter verkställa beslut som fattats i stiftsfullmäktige om inte uppdraget ges till något annat organ. Stiftsstyrelsen har ett beredande arbetsutskott och arbetsgrupper till sitt förfogande.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretionärt.

Kansli

Stiftskansliet har att utföra arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen. Allt mer av arbetet sker i projektform eller projektliknade former. Det gäller bland annat arbetet med församlingsinstruktioner och visitationer.

Sammanträdesdatum 2019

Stiftsstyrelse
15 januari
13 februari
26 mars
25 april
12 juni
4 september
21 oktober
12 november
19 december   

Domkapitel 
16 januari - Framtidsseminarium med stiftsstyrelse och prostmöte   
12 februari
14 mars
24 april
7 juni, med examen
19 juni, om behov finns
20 augusti
12 september
15 oktober
13 november
17 december

Egendomsnämnd 
5 februari
8 april
11 juni
3-4 september 
8 oktober
19 december

Stiftsfullmäktige
26 februari
27 maj
26 september
28 november

Arbetsutskott
29 januari
27 februari
1 april
22 maj
21-22 augusti
24 september
23 oktober
26 november