Organisation

Här beskrivs hur Växjö stifts organisation är uppbyggd.

Stiftsorganisationen består av stiftsfullmäktige, biskop, domkapitel, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och stiftskansli. Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet. Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete. Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Egendomsnämnden ansvarar för förvaltning av jord, skog och fonder. Stiftskansliet utför arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen.

 

Stiftskansliets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingar. Det innefattar arbetet med Svenska kyrkans profilutbildningar, strukturfrågor, själavård, fortbildning, vänstiftskontakter, internationella frågor m.m. Växjö stift har också en servicebyrå som ger administrativt stöd till stiftets församlingar och pastorat. Klicka här för kontaktuppgifter till stiftskansliet.

Beslutande organ:

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges uppdrag är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till fullmäktiges uppgift hör också att besluta om verksamhetsformer, nämndernas organisation och val av revisorer. Stiftsfullmäktiges handlingar diarieförs.

Stiftsstyrelse

Stiftets förvaltande och verkställande organ där biskopen är ordförande.

Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden förvaltar prästlöneförmögenheten i Växjö stift. Denna förmögenhet består av jord, skog och fonder. 

Sammanträdesdatum 2022

Stiftsstyrelse
12 januari Framtidsseminarium
3 februari
29 mars
26 april
7 juni
31 augusti-1 september
12 oktober
6 december

Domkapitel 
12 januari Framtidsseminarium
21 januari Examen och domkapitel 
14 februari                
17 mars                      
27 april                      
10 juni Examen och domkapitel 
22 juni - INSTÄLLT                     
22 augusti                           
21 september               
25 oktober                    
15 november                
14 december               

Egendomsnämnd 
2 februari 
5 april 
1 juni 
31 augusti-1 september 
11 oktober 
6 december

Stiftsfullmäktige 
22 februari
23 maj
29 september
30 november

Arbetsutskott
18 januari
8 mars
11 april
24 maj
17-18 augusti
27 september
24 november

 

 

Sammanträdesdatum 2023

Stiftsstyrelse
11 januari Framtidsseminarium
1 februari
23 mars
18-19 april
1 juni
29 augusti
11 oktober
23 november
19 december

Domkapitel 

11 januari Framtidsseminarium
20 januari Examen och domkapitel
13 februari 
22 mars 
2 maj 
16 juni Examen och domkapitel
27 juni  (om behov finns)
31 augusti 
21 september 
24 oktober 
15 november 
13 december 

 

Egendomsnämnd 
7 februari 
12 april 
8 juni 
30-31 augusti (exkursion 31 augusti)
10 oktober 
19 december

Stiftsfullmäktige 
27 februari
22 maj
26 september
30 november

Arbetsutskott
17 januari
7 mars
3 april
23 maj
16-17 augusti
27 september
9 november
7 december

 

 

Framtidsbilder

Fem framtidsbilder satte riktningen för stiftskansliets arbete.

Församling

Margareta är ordförande i församlingsrådet i Ekenässjön.

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna

Svenska kyrkan nationellt

Antje Jackelén är Svenska kyrkans ärkebiskop.

Växjö stifts integritetspolicy hittar du här

Dokumentet beskriver Växjö stifts syn på personuppgifter och grundläggande principer för hantering av personuppgifter i organisationen inklusive Växjö stift tjänsteleverans. Innehållet i dokumentet är att betrakta som obligatoriskt och övergripande.