Organisation

Här beskrivs hur Växjö stifts organisation är uppbyggd.

Stiftsorganisationen består av stiftsfullmäktige, biskop, domkapitel, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och stiftskansli. Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet. Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete. Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Egendomsnämnden ansvarar för förvaltning av jord, skog och fonder. Stiftskansliet utför arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen.

 

Stiftskansliets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingar. Det innefattar arbetet med Svenska kyrkans profilutbildningar, strukturfrågor, själavård, fortbildning, vänstiftskontakter, internationella frågor m.m. Växjö stift har också en servicebyrå som ger administrativt stöd till stiftets församlingar och pastorat. Klicka här för kontaktuppgifter till stiftskansliet.

Beslutande organ:

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges uppdrag är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till fullmäktiges uppgift hör också att besluta om verksamhetsformer, nämndernas organisation och val av revisorer. Stiftsfullmäktiges handlingar diarieförs.

Stiftsstyrelse

Stiftets förvaltande och verkställande organ där biskopen är ordförande.

Domkapitel

Domkapitlets uppgift är att pröva överklaganden samt utöva tillsyn över präster och diakoner.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden förvaltar prästlöneförmögenheten i Växjö stift. Denna förmögenhet består av jord, skog och fonder. 

Sammanträdesdatum 2024

Stiftsstyrelse
8 februari
21 mars
23 april
29 maj
3-4 september
15 oktober
27 november
18 december

Domkapitel 
10 januari Framtidsseminarium
19 januari Examen och domkapitel
12 februari 
12 mars 
2 maj 
14 juni Examen och domkapitel
25 juni  (om behov finns)
26 augusti 
18 september 
14 oktober 
12 november 
11 december 

Egendomsnämnd 
13 februari 
15 april 
3 juni 
3-4 september 
7 oktober 
12 december

Stiftsfullmäktige 
27 februari
28 maj
26 september
28 november

Arbetsutskott
25 januari
6 mars
9 april
16 maj
21 augusti
22 augusti
25 september
6 november
4 december

Solen lyser igenom ett olikfärgat kyrkfönster.

Budget och årsredovisning

Här hittar du information om budget och årsredovisning för Växjö stift och för prästlönetillgångar i Växjö stift.

Församling

Margareta är ordförande i församlingsrådet i Ekenässjön.

Isak Folcker

Stift

I Växjö stifts stiftsfullmäktige är Isak Folcker yngst av ledamöterna

Porträttbild på ärkebiskop Martin Modéus som ler mot kameran.

Svenska kyrkan nationellt

Martin Modéus är Svenska kyrkans ärkebiskop.

Framtidsbilder

Fem framtidsbilder satte riktningen för stiftskansliets arbete.

Växjö stifts integritetspolicy hittar du här

Dokumentet beskriver Växjö stifts syn på personuppgifter och grundläggande principer för hantering av personuppgifter i organisationen inklusive Växjö stift tjänsteleverans. Innehållet i dokumentet är att betrakta som obligatoriskt och övergripande.