Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Varje stift i Svenska kyrkan har ett stiftsfullmäktige. Ledamöterna väljs i kyrkovalet som äger rum vart fjärde år. Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet. Vidare finns i stiftet en stiftsstyrelse, som är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ och en fakultativ egendomsnämnd. I varje stift finns också ett självständigt domkapitel och en biskop med egna uppgifter.

Stiftsfullmäktige

Uppdraget för stiftsfullmäktige är att besluta i större ärenden såsom mål och riktlinjer för stiftsstyrelsen, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

Biskop

Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsynen över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom visitationer och genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

Domkapitel

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

Stiftsstyrelse

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Styrelsen leder och samordnar stiftets förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Till uppdraget hör även frågor som kan inverka på den ekonomiska ställningen. Stiftsstyrelsen ansvarar vidare för valfrågor och indelningsärenden. Ärenden som ska handläggas av stiftsfullmäktige har stiftsstyrelsen till uppgift att bereda och därefter verkställa beslut som fattats i stiftsfullmäktige om inte uppdraget ges till något annat organ. Stiftsstyrelsen har ett beredande arbetsutskott och arbetsgrupper till sitt förfogande.

Egendomsnämnd

Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretionärt.

Kansli

Stiftskansliet har att utföra arbetsuppgifter åt samtliga uppdragsgivare i organisationen. Allt mer av arbetet sker i projektform eller projektliknade former. Det gäller bland annat arbetet med församlingsinstruktioner och visitationer.

Sammanträdesdatum 2018

Stiftsstyrelse
10-11 januari
27 februari
28 mars  
25 april  
13 juni  
3-4 september
9 oktober  
6 november
18 december

Domkapitel
10 – 11 januari (utbildning)
2 februari (prästexamen) 
13 mars
25 april
8 juni (präst- och diakonexamen)
21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
18 december

Egendomsnämnd
6 februari
11 april
13 juni
3-4 september
2 oktober
18 december  

Stiftsfullmäktige
4-5 februari
24 maj
24 september
26 november

Arbetsutskott
6 februari
13 mars  
5 april  
30 maj  
20-21 augusti
18 september
15 oktober
28 november
20 december

   

Intervjudagar för kyrkoherde- och arbetsledande komministertjänster under 2018:
22 januari
27 februari
13 april
28 maj
10 september
8 oktober
16 november
4 december