Hantverkskors i järn i fokus framför suddig bakgrund.
Foto: Albin Hillert

Svenska kyrkans teologiska grund

Svenska kyrkans teologiska grund har formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.

Gud är gratis

Svenska kyrkans teologi är till stor del präglad av den evangelisk-lutherska traditionen, där en viktig grundpelare är tillgängligheten till Gud. Luther predikade att vi skulle få läsa Bibeln på vårt eget språk och själva tolka och ta ställning till det som står där. Han lärde ut att inom oss människor ryms både det onda och goda. Ändå behöver vi inte göra något för att vara nära Gud, alla har tillgång till förlåtelsen.

Att vår kyrka är evangelisk innebär att vi bygger vår lära på evangeliet, det glada budskapet som sätter Jesus i centrum för vår tro. Evangeliet präglar vår kyrka genom Martin Luthers ständiga upprepning av att vår relation till Gud inte kan köpas. Det glada budskapet är att det inte går att göra någonting för att få ett nära förhållande till Gud – Gud ger sin kärlek till oss av kärlek, allt är nåd.

Viktiga lärodokument

Svenska kyrkan är en teologiskt progressiv kyrka, med en levande teologi som ständigt utvecklas.

Svenska kyrkans teologi styrs av ett antal viktiga lärodokument. Bibeln, psalmboken, Evangelieboken, Lilla katekesen, kyrkohandboken och de så kallade bekännelseskrifterna från 1500-talet som beskriver Luthers lära.

Även Kyrkoordningen, som kom till år 2000 när kyrkan skildes från staten, är ett viktigt dokument. Innan 2000 var det kyrkolagen som styrde Svenska kyrkan. I Kyrkoordningen står det om Svenska kyrkans trosbekännelse och lära, uppdrag och gudstjänstliv men också om organisationen, ekonomi och egendom.

Delaktighet i samhället

Enligt vår lutherska tradition är kyrkan en viktig del av samhället. Därför måste vi som kyrka ständigt brottas med samhällsfrågor. Detta har konsekvenser för Svenska kyrkans syn på till exempel äktenskapet och hur vi tar ställning i politiska frågor.

Alla får vara med

Speciellt för Svenska kyrkan, jämfört med många andra evangelisk-lutherska kyrkor, är att vi har församlingar över hela landet med en struktur där människor kan känna igen sig överallt. Det har att göra med att Svenska kyrkan var en statskyrka ända till 2000-talet.

Den demokratiska strukturen innebär att alla kan vara med och rösta och påverka, och att alla i församlingen har tillgång till det teologiska samtalet. Biskopar, präster, teologer och diakoner är där för att förkunna och erbjuda stöd, men de har inte närmare till Gud. På så sätt kan man säga att Svenska kyrkan är en teologiskt progressiv kyrka, med en levande teologi som ständigt utvecklas.

Portalparagrafen i kyrkoordningen anger grunden för Svenska kyrkans tro:

”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.”

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du länkar till gällande kyrkoordning och alla beslutade ändringar.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.

En ung kille och en man fiskar. På båten står det Vi litar på Gud.

Vårt uppdrag som kristna

Varje människa är oändligt värdefull. När en människa kränks eller förminskas, då kränks Gud. Vårt uppdrag som kristna är att arbeta för att varje människa ska få leva ett värdigt liv.