Begravning

En begravningsgudstjänst är viktig. Här får man minnas och ta avsked av en människa som stått oss nära och vi får överlämna den avlidne i Guds händer.

Begravningsgudstjänsten är upplagd så att den skall vara till stöd och tröst i det smärtsamma avskedet. Bibelns texter talar här om livets skiftningar och Guds löften och tröst. I gudstjänsten får vi be om förlåtelse över det som inte blev bra och vi får be om försoning. Här visas respekt för den avlidnes och dennes kropp, människa och kropp hör samman. Vi får här lysa frid över den avlidne och överlåta denne i Guds omsorg.

Hur går man först tillväga?

Dödsfall anmäler man till den lokala skattemyndigheten. Myndigheten utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg, vilka krävs för en begravning. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag, vilka behövs exempelvis vid bankkontakter, dödsfallsintyg och släktutredning, som behövs senare vid bouppteckning.

Kontakta med församlingen

Det går bra att direkt anmäla ett dödsfall till församlingsexpeditionrn på telelefon 0293-222 00. Det vanligaste är, att man kontaktar en begravningsbyrå som sköter kontakterna med församlingarna. De tar då fram besked om vilka dagar och platser som passar för begravningsgudstjänsten. Är det så att man vill ha begravningsgudstjänsten i en annan församling än i den avlidnes så brukar det gå bra.

Begravningsgudstjänsten

Den som har det övergripande ansvaret för en begravning är dödsboet. Som anhörig kan man exempelvis ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som t.ex; köp av kista, urna och transporter.

Det är upp till de anhöriga i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Vänta inte för länge med att ta kontakt med berörda parter som exempelvis en begravningsbyrå, ofta tar man kontakt någon dag efter dödsfallet. Det är viktigt att komma ihåg att kroppen skall gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad enligt begravningslagen.

Kontakt med prästen

Prästen tar kontakt med de närmast anhöriga så fort han meddelats om när och var begravningsgudstjänsten skall ske. Man bestämmer då tid och plats för ett sorgehussamtal, där man får tala om sin förlust, om den avlidne och där man får framföra den avlidnes önskemål.

Psalmer och musik

De anhöriga väljer psalmer tillsammmans med prästen. Även övrig musik kan diskuteras med prästen och med kyrkomusikern. Ytterst är det prästen som bestämmer och ansvarar över hela begravningsgudstjänsten, så den blir bra genomförd.

Önskemål från den avlidne

Begravningslagen påtalar att man skall ta hänsyn till den avlidnes önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen.

Bårtäcke

I alla våra församlingar tillhandahåller vi bårtäcken och som självklart får användas gratis vid begravningar i våra kyrkor. Om man valt en enklare kista kan bårtäcket försköna arrangemangen. Begravningsgudstjänst kan ske med enbart präst och vaktmästare närvarande om det inte finns några anhöriga eller om ingen önskar delta. Det medför inte någon kostnad.

Begravningsgudstjänsten kan ha två olika slut

Om begravningsgudstjänsten avslutas på begravningsplatsen, görs detta i samband med att kistan sänks i graven och de anhöriga tar där avsked, därefter ber prästen slutbönen. Om begravningsgudstjänsten avslutas i kyrkan tar de anhöriga avsked vid kistan. En begravningsgudstjänst kan också hållas med urna då kremering redan skett. Detta är sällsynt och sker då oftast pga att dödsfallet ägt rum utomlands.

Minnesstund

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro. Dessa kan äga rum i ett angränsande församlingshem då det oftast tas ut hyra via begravningsbyrån, eller så kan de ske på annan plats såsom i ett hem. Önskas präst med, så brukar detta oftast vara möjligt och denne kan då ex; hälsa alla välkomna, läsa meddelanden, be en bön och se till att de som vill säga några minnesord om den avlidne får det.

Gravskick

Man kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar och minneslund  samt i askgravlund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Askgravlunden, är som en minneslund, men med namnen angivna på en gemensam yta. Läs mer om de olika gravskicken kist- och urngrav, askgravlund och minneslund.