Pastorat och församlingar

Den lokala delen av Svenska kyrkans arbete.

De fem församlingarna Byske-Fällfors, Kågedalen, Jörn-Boliden, Skellefteå Landsförsamling och Skellefteå Sankt Olovs församling utgör alltså tillsammans Svenska kyrkan i Skellefteå, eller Skellefteå pastorat som är det officiella namnet.

Organisationen ser ut som följer: 

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan i Skellefteå är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet. Läs mer

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Det har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändamålsenlig organisation. Läs mer

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Läs mer.

Ledningsgrupp

Kyrkoherden är verksamhetsledare och ansvarig för verksamhetens ledningsgrupp som bland annat består av församlingsherdarna och chefen för begravnings- och fastighetsförvaltning. Läs mer. 

Styrdokument

Här finns ett urval av styrdokument för verksamhet, personal, ekonomi, kommunikation, förtroendemannaorganisationen m m. Läs mer.