Meny

Vårt arbete för ett hållbart skogsbruk

Skogsförvaltningen är certifierad vilket innebär att den måste leva upp till både miljökrav och sociala krav. Flera stift deltar också i olika utvecklingsprojekt, till exempel i samarbete med länsstyrelserna, för att restaurera våtmarker och skydda hotade arter.

Svenska kyrkans skogsbruk är certifierat, antingen enligt Forest Stewardship Council® (FSC®) eller Program for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™). Sex av stiften är dubbelcertifierade. Certifieringsfrågorna i alla stift, förutom Göteborg, samordnas av organisationen Svenska kyrkans Skogscertifiering (FSC licensnummer SKSC: FSC-C014110). Göteborg stift är dubbelcertifierade genom Södra Skogsägarnas certifieringsparaply.

Stiften arbetar aktivt med olika hållbarhetsfrågor för att klara certifieringarnas krav. Några exempel är: 

Frivilliga avsättningar: Av den skog som går att bruka är ungefär 9 procent, eller 39 000 hektar, undantagen från skogsbruk. Detta kallas för frivilliga avsättningar och är områden som har höga naturvärden och därför undantas från virkesproduktion. Certifieringarna ställer krav på att minst fem procent av den produktiva skogen sätts av frivilligt.

Generell hänsyn: Utöver frivilliga avsättningar arbetar skogsförvaltarna med många andra typer av miljöinsatser. Hänsyn tas inom hela skogsbruket (så kallad generell hänsyn). Det handlar till exempel om att lämna kantzoner vid vattendrag för att förhindra erosion och att tungmetaller hamnar i vattendragen. Eller att man lämnar död ved där insekter och andra arter kan leva. Uppföljningar från slutavverkningarna de senaste sex åren visar på goda resultat.

Olika utvecklingsprojekt: Svenska kyrkan är aktiv i flera utvecklingsprojekt. Det kan handla om att öka andelen tall i södra Sverige, öka andelen lövträd i landskapet eller om att testa alternativa skötselsystem. Den största delen av Sveriges skogsmark, och därmed även marken som Svenska kyrkan förvaltar, sköts med trakthyggesmetoder, men på en mindre areal testas virkesproduktion med olika hyggesfria skogsbruksmetoder, till exempel blädning. Det kan handla om att man vill skydda eller öka den biologiska mångfalden i just det området eller om att behålla vissa rekreationsvärden. Svenska kyrkan deltar också i olika projekt för att t ex restaurera våtmarker och gynna hotade arter som vitryggig hackspett. Många av projekten sker i samarbete med andra skogsförvaltare och länsstyrelserna.

Läs mer om arbetet i årsrapporten för 2019.