Foto: KrePart

Organisation

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur förtroendemannaorganisationen är uppbyggd och se vilka personer som företräder dig som medlem i Oskarshamns församling.

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år rösta och därmed påverka vilka kyrkopolitiska värderingar som ska prägla kyrkan de fyra kommande åren. Läs mer om kyrkoval på Svenska kyrkans nationella webbplats.

Val till tre olika nivåer
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. Företrädare väljs till kyrkomötet på nationell nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå och kyrkofullmäktige på lokal nivå. Fullmäktige utser i sin tur ledamöter till kyrkorådet och revisionen och även till valnämnden.

Kyrkopolitiska nomineringsgrupper
De som kandiderar i kyrkovalet representerar olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper som var och en har sitt egna program för hur man ser på kyrkans verksamhet och framtid. I Oskarshamns församling finns för närvarande fyra nomineringsgrupper: Kyrka för alla, Vänstern i kyrkan, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. 

Ledning av verksamheten
Övergripande chef och ansvarig för helheten i Oskarshamns församling är kyrkoherden. Verksamheten är delad i två olika områden med varsin chef.
Pastoralchefen har ansvar för gudstjänstliv och pastoral verksamhet. Medarbetarna är organiserade i tre team som utgår från församlingens tre kyrkor. Som stöd finns ett kansli med ansvar för administration, kommunikation och ekonomi. 
Kyrkogårdschefen har ansvar för kyrkogårdsförvaltningen och har också  fastighetsförvaltning inom sitt område. Som stöd finns en fastighetsansvarig samt ett kansli som ansvarar för administrationen. 

Styrande dokument
Svenska kyrkans verksamhet påverkas av flera olika styrande dokument, allt från nationell lagstiftning till lokala riktlinjer och policyer. 
Kyrkoordningen

Offentlighetsprincipen

Församlingsinstruktionen 

 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar eller pastorat. Kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden. Det gäller till exempel att godkänna församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer, budget, bokslut och kyrko- och begravningsavgift. 

Kyrkofullmäktige utser ledamöter till kyrkorådet som är församlingens styrelse.  Fullmäktige väljer även revisorer och valnämnd.

Val till fullmäktige
Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Det senaste kyrkovalet var i september 2017. 22 ledamöter och 9 ersättare sitter nu i kyrkofullmäktige.

Ordförande i kyrkofullmäktige

Barbro Kreutz
073-025 97 60

Ordinarie ledamöter

Rose-Marie Probelius Seger
Dennis Rydh
Gudrun Gustafsson
Rose-Marie Dahl
Lena Stenman
Monica Johansson
Solweig Weber
Ingrid Brundin
Göran Svensson
Arne Nilsson
Ewa Lindström
Mathias Jerpenius
Johan Duvteg
Hanna Jansson
Bernt Karlsson
Asta Johansson 
Monica Svensson
Anna-Lena Naraghi
Michael Erlandsson
Britt-Marie Sundqvist
Laila Johansson 

Ersättare

Sven-Roland Danielsson
Sven-Erik Petersson
Lisbeth Lindberg
Stefan Liljehorn
Ingmar Hjalmarsson
Marie Löfgren
Eila Wictorzon
Catarina Gustavsson 
Per Tingström
Vakant

 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Oskarshamns församlings styrelse. Deras viktigaste uppgift är ett bereda ärenden till kyrkofullmäktige och att verkställa de beslut som fullmäktige har fattat. En central uppgift för kyrkorådet är också att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och att följa upp verksamheten.

Kyrkorådet fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Det är också kyrkorådet som har hand om all ekonomisk förvaltning, personalfrågor, fastigheter och egendomar samt är huvudman för begravningsverksamheten. 

Kyrkorådet har två utskott: arbetsutskottet som också hanterar personalärenden och fastighets- och kyrkogårdsutskottet. 

Ledamöter
Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige i samband med kyrkovalet. Kyrkorådet består av 9 förtroendevalda ledamöter och 8 ersättare som alla utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är alltid ledamot i kyrkorådet.

De som sitter i kyrkorådet just nu utsågs i samband med kyrkovalet 2017 och är valda för mandatperioden 2018-2021.

Ordförande i Kyrkorådet

Rose-Marie Probelius Seger
0491-830 63, 073-081 74 63

Övriga ledamöter

Barbro Kreutz
Lena Stenman
Ewa Lindström
Mathias Jerpenius
Dennis Rydh
Rose-Marie Dahl
Michael Erlandsson
Björn Leander, kyrkoherde

Ersättare

Eila Wictorzon
Hanna Jansson
Gudrun Gustafsson
Solweig Weber
Anna-Lena Naraghi
Arne Nilsson
Britt-Marie Sundqvist
Asta Johansson