Längbro kyrkogård
Foto: Ellinor Fockstedt

Längbro kyrkogård

Längbro kyrkogård är vackert belägen vid östra foten av Karlslundsåsen och har en karaktär av skogskyrkogård med resliga furor och ett rikt fågelliv.

Längbro kyrkogård är speciell beträffande val av gravplats i skilda naturmiljöer; från äldre sandgravar i söder till gravplats i skogsgläntor i norr.

Området rymmer också en minneslund av speciell landskapskaraktär med anlagd stor damm och bäck med rinnande vatten. Minneslundens damm utgör ändpunkt för den huvudgång som sträcker sig genom hela kyrkogårdsanläggningen från kyrkogårdens entré i söder.

Kyrkogårdens norra del togs i bruk år 1985. Gläntor har öppnats i den befintliga tallskogen och rymmer gravfält i gräsyta. Den ursprungliga vegetationen av ljung och lingonris har bevarats mellan gravfälten. Ljuset, som silas ner i gläntorna genom trädens kronor, skapar en speciell stämning av fridfullhet och ro.

På kyrkogårdens mellersta del finns gravfält i gräsyta med höga tallar som tak och insprängda buskage av rhododendron samt kornell.

Den äldsta delen runt Längbro tegelkyrka invigdes år 1898 och består främst av sandgravar med omgivande stenram. En formklippt granhäck sträcker sig runt den äldsta delen kring kyrkan.

Längbro kyrkogårds minneslund
Längbro kyrkogård

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186