Askgravlundar i Örebro pastorat

Askgravlund är en variant av minneslund, utan gravrätt. Askgravlundar finns på Norra, Längbro, Olaus Petri, Nikolai, Mosjö och Almby kyrkogård i Örebro pastorat.

Askgravlunden är en variant av minneslund, utan gravrätt. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som vid en minneslund smyckar man endast med lösa blommor och ljus på gemensam plats som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. Även om man som anhörig vet var askan är placerad får man inte markera ut platsen med gravvård, rabattyta eller annan markering.

På vissa av våra askgravlundar bereds det plats för maka, make, partner eller närstående på samma plats. Det är dödsboets ansvar att meddela kyrkogårdsförvaltningen när gravsättning skall ske bredvid en närstående. Det är viktigt då vi på kyrkogårdsförvaltningen inte har någon gravrättsinnehavare att kontakta. Gravsättning kan ske hela året.

Smyckning på askgravlund

Det är endast tillåtet att smycka med levande ljus och lösa blommor i vas. Det sker på gemensam plats som förvaltningen städar och sköter underhållet på. Batteriljus och plastblommor är inte tillåtna. Anledningen är att det ska vara smyckningsytor som hålls levande, där det går att göra plats för nya besökares blommor och ljus.

Askgravlund på Norra kyrkogården - Kristallen

Askgravlunden Kristallen är placerat på ett gammalt grusfält med gravramar och stenar, där många gravrätter har gått ut. Vi har plockat bort dessa gravanordningar och anlagt gräsytor där de nya askorna placeras. Några gravramar som anhöriga valt att behålla finns fortfarande kvar.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat i ett glasblock. (Två namn på ett glasblock). Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader. Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. Det finns möjlighet att välja att ha med en symbol på glasblocket. Kostnaden för en symbol som väljs ur vår lista ingår i priset. 

Ytterligare inskriptioner beställs genom kyrkogårdsförvaltningen. Inskription och montering debiteras då efter gällande prislista.

Glasblocket finns kvar 25 år efter sista gravsättningen. Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att glasblocket ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Kristallen, Norra kyrkogården. 3 200 kr inkl. glasblock och en gravering samt skötsel i 25 år.

Askgravlunden "Kristallen", Örebro Norra kyrkogård

 

Askgravlund på Längbro kyrkogård - Hagalunden

Hagalunden är placerad på kvarteret Nya. Askgravlunden är utfomad med en bågformad gång av marktegel runt en yta med svarta liggande stenar samt en perennplantering. På stenarna monteras skyltar i brons med de avlidnas namn. Längs yttersidan av gången finns vas- och ljushållare. Här får traditionella urnor alt. minneslundskartong som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravsättas. Gravsättning sker i löpande turordning, plats bereds ej till maka, make eller närstående på samma plats.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta. Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader. Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen.

Bronsplattan finns kvar 25 år efter gravsättningen. Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Hagalunden, Längbro kyrkogård. 3 200 inkl. bronsplatta och en gravering samt skötsel i 25 år.

Hagalunden, Askgravlund, Längbro kyrkogård
Hagalunden, Askgravlund, Längbro kyrkogård

 

Askgravlund på Olaus Petri kyrkogård

På Olaus Petri kyrkogård är gravområdet placerat på ett gammalt grusfält med gravramar och stenar, där många gravrätter har gått ut och tillhör kyrkogårdsförvaltningen. Vi har plockat bort dessa anläggningar och sparat en grusyta där de nya askorna kan placeras. En äldre gravsten har slipats om och texten ”askgravlund” har ristats in och förgyllts. På en liggande sten, framför den stående, kan namnplattor i brons monteras. Stilen på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen.

Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen. Anhöriga måste sedan själva ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Olaus Petri kyrkogård. 3 200 kr inkl. bronsplatta och en gravering samt skötsel i 25 år.

Denna askgravlund är den nya askgravlunden på Olaus Petri kyrkogård.

Askgravlund, Olaus Petri kyrkogård
Askgravlund, Olaus Petri kyrkogård

 

Askgravlund på Almby kyrkogård - Rosenlunden

På Almby kyrkogård är gravområdet placerat mitt på kyrkogården. Vi har använt marken där ekonomibyggnaden tidigare stod. Muren som namnskyltarna sätts upp på är bevarad från den gamla byggnaden. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor på grund av utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta. 
Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader. Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen.

Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen. Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Rosenlunden, Almby kyrkogård. 2 700 kr inkl. bronsplatta och en gravering samt skötsel i 25 år.

Rosenlunden, Almby kyrkogård

 

Askgravlund på Mosjö kyrkogård

Askgravlunden på Mosjö kyrkogård är en gammal familjegrav som har återanvänts och iordningställts med den befintliga gravstenen och staket av gjutjärn. Namnen på de gravsatta graveras in på namnplattor av brons som sedan monteras på stenen. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor på grund av utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en bronsplatta. Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader. Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen.

Bronsplattan finns kvar 25 år efter sista gravsättningen. Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att bronsplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Mosjö kyrkogård. 2 700 kr inkl. bronsplatta och en gravering samt skötsel i 25 år.

Askgravlund, Mosjö kyrkogård Foto: Maria Gustavsson

 

Askgravlund på Nikolai kyrkogård

Askgravlunden på Nikolai kyrkogård är utformad med en stående gravvård och ställ för vaser och gravljus i cortenstål. Namnen på de gravsatta graveras in på plattor av aluminium och monteras på den stående stålkonstruktionen. Här kan man inte gravsätta traditionella urnor på grund av utrymmesskäl, utan kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller minneslundskartong.

Namninskription: Det finns möjlighet att få namnet ingraverat på en aluminiumplatta. Se aktuell prislista ang. inskription och omkostnader. Stil på texten bestäms av kyrkogårdsförvaltningen.

Namnplattan finns kvar i 25 år efter sista gravsättningen. Anhörig måste själv ta kontakt med förvaltningen efter den tiden om de vill att namnplattan ska vara kvar. Avgift kommer då att tas ut.

Nikolai kyrkogård. 2 700 kr inkl. aluminiumplatta och en gravering samt skötsel i 25 år.

Askgravlund, Nikolai kyrkogård

Samlad prislista för askgravlundar 2024

Observera att ingen beställning av namnskylt eller inskription kan ske innan fakturan för vald askgravlund är betald, samt att blanketten "Villkor för gravsättning i askgravlund" inkommit till kyrkogårdsförvaltningen.

Norra kyrkogården, Kristallen 3 200 kr
Längbro kyrkogård, Hagalunden 3 200 kr
Olaus Petri kyrkogård 3 200 kr
Almby kyrkogård, Rosenlunden 2 700 kr
Mosjö kyrkogård 2 700 kr
Nikolai kyrkogård 2 700 kr

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42