Svenska kyrkan till regeringen: Inhumant att fortsätta med utvisningarna

Nyhet Publicerad Ändrad

Regeringen vill ge en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande, men de förändringar som föreslås räcker inte. Svenska kyrkan skriver därför till migrationsminister Helén Fritzon med en vädjan om att stoppa utvisningarna av de unga som är tänkta att ingå i överenskommelsen.

Brev från Svenska kyrkan till Migrationsminister Helén Fritzon

30 november 2017
Till Migrationsminister och vice justitieminister Helen Fritzon

Med anledning av regeringens avisering om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Vi skriver till dig som kyrka och Sveriges största civilsamhällesaktör med anledning av aviseringen den 27 november 20 l 7 om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande från regeringen. Vi ser aviseringen som ett svar på en del av de vittnesmål om utsatthet som Sveriges skärpta migrationspolitik har bidragit till sedan hösten 2015 . Civilsamhället har under processen kommit med konstruktiva förslag på lösningar, men de förändringar som regeringen nu föreslår räcker inte. Vi vädjar därför till regeringen att stoppa utvisningarna av de unga som är tänkta att ingå i överenskommelsen. Beslutet ger hopp och därför vore inhumant i det här skedet att fortsätta med utvisningarna.

Vi möter dagligen unga människor som flytt från krig och förföljelse från ett krigsdrabbat Afghanistan där de vid ett återvändande går en osäker framtid tillmötes. Att situationen i Afghanistan inte är hållbar för unga som återvänder vittnar både vår samarbetspartner i Afghanistan om och åtskilliga rapporter från ett stort antal aktörer. Vi står därför fortsatt fast vid vårt krav att stoppa utvisningarna till Afghanistan i väntan på att en uppföljning av tidigare utvisningar har gjorts.

Barn och ungdomar som har sökt asyl efter den 24 november 2015 är en stor grupp och många lever idag i utsatthet och riskerar en svår humanitär situation vid ett återvändande. Denna grupp omfattas inte av regeringens tilltänkta lagändring. Vi står därför fortsatt fast vid vårt krav om att regeringen omgående återinför möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter.

Det är ytterst angeläget att unga som, drabbats av långa handläggningstider, nu får känna hopp och framtidstro och ges en chans att bidra till Sverige genom utbildning eller yrkesarbete. Det behövs en bredare politisk överenskommelse med lösningar för ett inkluderande samhälle utifrån den verklighet vi som civilsamhälles aktör står i varje dag. Svenska kyrkan tillsammans med andra delar av civilsamhället tar redan idag ett mycket stort ansvar för de människor som hamnat mellan stolarna i ett allt hårdare samhälle.

Svenska kyrkan har förståelse för att regeringen behöver kompromissa i ett pressat läge kring lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Men vi är fortsatt kritiska till lagen i sin helhet och till att den nu förlängs. Behovet av en utvärdering av lagen kvarstår och ett beslut om eventuell förlängning behöver fattas utifrån de humanitära och samhälleliga konsekvenser som lagen medfört utifrån omständigheter som råder då.

Svenska kyrkan står därför utifrån det vi framfört i detta brev fortsatt fast vid våra tidigare krav:
• Stoppa samtliga utvisningar till Afghanistan till dess att uppföljning av genomförda utvisningar skett
• Återinför möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter
• Ger samtliga unga från Afghanistan, som inte beviljats uppehållstillstånd på annan grund och som bedömts vara mellan 18 och 25 år, möjlighet till uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier genom att utvidga gymnasielagen.

Vi vädjar till regeringen att agera humant och stoppa utvisningarna av unga som kan omfattas av aviseringen den 27 november 2017 om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande.

Svenska kyrkan vill därför träffa dig för att diskutera möjliga vägar framåt.

Helen Ottosson Loven
Generalsekreterare
Svenska kyrkan