Gravsten med ängel
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Gravar och kyrkogården

Markaryds kyrkogård ligger längs väg 15 strax väster om Markaryd. Begravningsverksamheten har Svenska kyrkan Markaryd som begravningshuvudman.

Innehållsförteckning:

Kistgravar/urngravar
Gravsten/gravanordning
Minneslund/askgravlund
Gravskötsel
Dubbning av gravstenar
Gravrätt
Kartor
Grav som återlämnas
Bårtäcke
Bilder
Vid dödsfall
QR-koder
Begravningsombud
Blanketter och information
Gravrättsinnehavare söks

Kistgravar/urngravar

I kistgravar får kistor och urnor gravsättas och i urngravar får urnor gravsättas.

Gravrätt 25 år. Graven får, om man vill, smyckas med gravsten/gravanordning och rabatt.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln, men den kan även utföras av församlingen om skötselavtal har tecknats.
Vecka 12-13 (om vädret tillåter) är det vårstädning på kyrkogården. Allt löst såsom lyktor, granris, kransar och ljung m.m. avlägsnas.

Gravsten/gravanordning

Graven kan förses med en gravsten/gravanordning när som helst under tiden den är upplåten. Församlingen har till uppgift att tillgodose god gravkultur och skall därför alltid godkänna en gravanordning innan den sätts upp. Gravrättsinnehavaren ansöker om tillstånd hos församlingen för att sätta upp eller ta bort en gravsten/gravanordning.
Godkända mått samt bestämmelser om hur gravstenar får utformas mm. finns i kyrkogårdens policy.

Församlingen har gamla gravstenar/gravanordningar att återanvända, till försäljning mot en hanteringsavgift.

Minneslund/askgravlund

I minneslunden och askgravlunden får askor gravsättas inom ett gemensamt gravsättningsområde. Ingen gravrätt.

Gravsättning i minneslunden görs på anonym plats och med bara församlingens personal närvarande.

Vid gravsättning i askgravlunden får anhöriga ha önskemål om plats för gravsättning av askan, och även vara med vid gravsättningen. Plats för ytterligare en aska kan garanteras bredvid den först gravsatta askan. Minnesplatta över gravsatta i askgravlunden kan, om man önskar, sättas upp på en av de gemensamma gravstenarna. Det görs av församlingen mot en avgift. Minnesbok finns över de som är gravsatta.

Smyckning i minneslunden och askgravlunden får göras med snittblommor och gravljus på särskilda smyckningsplatser. Man får inte smycka med kransar, krukor, marschaller, gravlyktor etc. Församlingen ansvarar för skötseln av minneslunden och askgravlunden med smyckningsplatserna.

Gravskötsel

Församlingen sköter de allmänna ytorna och sammanhängande större gräsytor klipps av församlingens personal, men trimning och annan skötsel utförs inte på gravar utan gravskötselavtal.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven hålls i ett ordnat och värdigt skick. 
Det finns handverktyg samt eltrimmers att låna på kyrkogården.

Om man av någon anledning inte vill eller kan sköta sin grav erbjuder församlingen den som så önskar möjlighet att teckna gravskötselavtal och/eller beställa tillfälliga tjänster. 
Med ett flerårigt skötselavtal betalar man in en summa pengar som uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla. Eftersom den ekonomiska utvecklingen inte går att förutspå garanteras inte att skötselavtalet ska gälla för ett exakt antal år. 
Det minsta belopp man kan betala motsvarar ca 5 år och det högsta beloppet motsvarar ca 25 år.  Avtalet kan inte sägas upp. Avtalet gäller så länge det finns pengar kvar på kontot. Gravrättsinnehavaren meddelas när pengarna snart är slut.
Taxor fr.o.m. 2022  Här kan du beställa skötselavtal

Den som inte sköter graven kan uppmanas att rätta till skötseln. Om ingen skötsel görs finns det risk att gravrätten återgår till församlingen, vilket då tar bort rätten att t.ex. gravsätta fler personer i graven.

Alla helgons dag passar många på att besöka kyrkogården, och det ordnas även den veckan försäljning av granris, kransar och gravljus. Tider finns då på startsidan.

Dubbning av gravstenar

Av arbetsmiljömässiga skäl måste alla gravstenar dubbas. Det är för både anställdas och kyrkogårdsbesökarnas säkerhet. Har ni en grav där gravstenen är odubbad kommer ni så småningom att kontaktas. Dubbning bekostas av gravrättsinnehavaren.

Gravrätt

upplåts avgiftsfritt på 25 år för gravsättning av en avliden, och kan därefter förlängas.
Den avgiftsfria graven avser urngrav och kistgrav med möjlighet till senare gravsättning av en närstående, till exempel make eller maka. Om större grav önskas än vad som ingår i de avgiftsfria alternativen tas en avgift ut för den överskjutande ytan. 

Ta kontakt med en kyrkvaktmästare för hjälp att välja ut en grav. Vissa gravar återupplåts med gamla gravstenar som kan övertas.

Vid ny gravsättning i en redan upplåten grav förlängs den avgiftsfria tiden i ytterligare 25 år från gravsättningsåret. En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare. En administrationsavgift tas för förlängning av gravrätt på 15 år. Avgift utgår inte vid gravsättning av makar/sambor om gravrätten hinner gå ut mellan gravsättningarna.

Avlider gravrättsinnehavaren ska en ny anmälas inom sex månader. Gravrätten får då bara övergå till någon som genom släktskap har nära anknytning till den tidigare gravrättsinnehavaren eller någon gravsatt inom graven. Vill ingen överta gravrätten ska den återlämnas till församlingen.

Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är graven förbehållen den avlidne i 25 år efter gravsättningen, innan en ny upplåtelse av graven är möjlig.

Att vara gravrättsinnehavare medför rättigheter och skyldigheter. Dessa framgår av begravningslagen och består bl.a. av följande.

  • Bestämma vilka som får gravsättas inom graven
  • Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet (Ansökan om tillstånd görs till församlingen för att sätta upp/ta bort en gravsten/gravanordning)
  • Bestämma gravens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Få gravrätten förnyad under vissa villkor under förutsättning att en anmälan om förnyelse görs innan tiden för gravrätten går ut
  • Återlämna graven till upplåtaren
  • Hålla graven i ordnat och värdigt skick
  • Iaktta upplåtarens bestämmelser när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenheter samt gravens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Anmäla ny gravrättsinnehavare

Här kan du beställa förlängning av gravrätt

Kartor över kyrkogården

Karta över kyrkogården
Kvarter A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y väster Y öster Z

I policy för Markaryds kyrkogård och begravningsplats (pdf) står om regler för gravar, gravstenar mm.

Grav som återlämnas

kommer att röjas från all plantering och beroende på kvarterets utformning läggs graven i singel eller gräs. Ibland tas gravstenar bort direkt, ibland står de kvar på platsen en tid under församlingens ansvar.
Gravrättsinnehavaren har rätt att själv ta hand om och återanvända gravstenen/ gravanordingen efter medgivande från församlingen (under förutsättning att stenen inte har klassats som kultursten). Gravsten/gravanordning som inte tagits bort sex månader efter utgången gravrättstid övergår till församlingen och kan komma att återanvändas eller grävas ner.
Gravstenar/gravanordningar som församlingen bedömt vara av kulturhistoriskt värde kvarstår tills vidare på platsen under församlingens ansvar. 

De gravsatta stoften och askorna flyttas inte.
Gravplatsen kan komma att upplåtas till ny innehavare. Blankett för återlämnande kan skrivas ut här (pdf).

Bårtäcke

används i stället för kistdekoration. Vid jordbegravning tas bårtäcket bort innan kistan bärs ut. Vid begravningar i Markaryds församling erbjuds lån av bårtäcke, bild nedan.

Bilder

Vid dödsfall

Anmälan om dödsfall och önskan om själaringning, tacksägelse, samt begravning kan lämnas via begravningsbyrå eller direkt till församlingen. 
I Markaryds församling sker själaringning kl. 10.00 i Markaryds kyrka någon dag efter dödsfallet, efter samråd om anhöriga önskar det. Om tacksägelse önskas (namnet läses upp och ett ljus tänds) görs den under söndagens gudstjänst. Anhöriga är såklart välkomna att närvara. 

Skriften Om begravning beskriver hur begravningar går till.

Svenska kyrkan Markaryd erbjuder sina medlemmar gratis lån av samlingslokaler för minnesstund i samband med begravningsgudstjänst. Städning,  vaktmästarhjälp, lån av dukar m.m. ingår inte.
 
I kyrkoavgiften ingår begravningsgudstjänst i kyrka med präst, kyrkomusiker, bärartjänst och kyrkvaktmästare utan kostnad för dödsboet för avliden som tillhört Svenska kyrkan. Detta gäller även om begravningsgudstjänsten hålls i en annan församling än i hemförsamlingen.
 
Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som ingår i begravningsavgiften, t.ex. gravplats, gravsättning, transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, kremering, lokal för förvaring och visning av stoftet samt lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Begravningsgudstjänster kan hållas i Markaryds kyrka, Germunds kapell samt i Timsfors kapell.

För begravningsceremonier utan religiösa symboler finns lokaler i gravkapellet på kyrkogården samt i Germundsgården.

Förvaltningen av begravningsplatsen bekostas av begravningsavgiften som alla som är folkbokförda i församlingen är med och betalar oavsett kyrkotillhörighet.

QR-koder

finns uppsatta upp på kyrkogården vid parkeringarna och vid vissa gravar. Genom att scanna QR-koderna med en smartphone kan du lyssna på berättelser eller gå en gudiad vandring. Informationen finns också på kulturgravar.se .

Begravningsombud

utses av Länsstyrelsen och har som uppgift att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten. Begravningsombud för Svenska kyrkan Markaryd 240111 - 261231 är christer.yngvesson@ljungby.se .
Observera att ett begravningsombud inte förrättar borgerliga begravningsceremonier. 

Gravrättsinnehavare söks

för följande gravar. Om Ni har upplysningar är vi tacksamma för information. 

Gravarna har skyltats och kommer att återtas av församlingen om inte gravrättsinnehavare anmälts.

B 235:4BG  Lena Ann-Charlotte Ide

C 260-261   Asta Jonasson m.fl.

K 200          Per Jamil Anselm Persson

K 314-315   Ebba Kristina Flink m.fl.

O 205-206  Anita Tedenfalk m.fl.

T 65-66       Karl Artur Jonasson m.fl.

U 46-47      Anna Hildegard Johansson m.fl.

U 182-183  Gunhild Ingegerd Elisabet Karlsson

U 195-196  Sixten Eriksson m.fl.

V 73            Anna-Greta Pettersson m.fl.

Y 341          Gunnar Norling m.fl