Ordförandeklubba
Foto: Magnus Aronson /IKON

Organisation och protokoll

Församlingarna är Svenska kyrkans primära enhet på det lokala planet. Dess grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Kyrkoval hålls vart fjärde år, tredje söndagen i september. Alla kyrkotillhöriga över 16 år får rösta.

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund. Sedan år 2000 är Svenska kyrkan inte längre en statskyrka. Men det finns en ramlag, Lagen om Svenska kyrkan, som reglerar vad kyrkan är, hur den organiseras och hur kyrkoavgift, arkiv och offentlighet och insyn i kyrkan ska fungera. Den kan bara ändras av riksdagen.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som sammanträder ca två gånger per år. Ledamöterna väljs direkt i kyrkovalet. Kyrkrådet är församlingens styrelse. Det sammanträder ca sex gånger per år. Kyrkorådet har ett arbetsutskott som även det sammanträder ca sex gånger per år. Utskottet bereder ärenden åt kyrkorådet, samt fattar vissa beslut på delegation.

Protokoll (pdf):

200128au200211kr200302au200316kr200505au200908au200922au200922kr201020kr201110kf201123kr210216au 210309kr210323au210419au210504kr210518kf210601au210906au210921au210921kr210930au211026kr211109kf211109nya-kf211215au220215au220301kr220315au220329kr220425au220503kr
220517au220517kf220607kr220906au220927au220927kr

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ledamöter
Anita Lindberg (ordf.) 
Göran Giselsson (1:e vice ordf.)
Lars-Åke Svensson (2:e vice ordf.) 
Håkan Ekström
Christel Fritiofsson
Ebba Svensäter 
Gunlög Nilsson
Michael Dahl
Ragnhild Schmidt
Eva Madestam
Lennart Einarsson
Birgitta Johansson
Rune Giselsson
Lars Ingmar Björkman
Lilian Manell

Ersättare 
Anders Johansson
Caroline Lindberg
Göran Svensson
Nils-Gunnar Isaksson
Lena Persson
Karina Svensson
Carl Eric Svensäter

Kyrkorådet 2022-2025

Ledamöter 
Göran Giselsson (ordf.)
Anita Lindberg (vice ordf.)
Lars-Åke Svensson (uppgifter inom kyrkogårds-/fastighetsfrågor)
Håkan Ekström
Ebba Svensäter
Gunlög Nilsson 
Michael Dahl

Ersättare 
Eva Madestam
Ragnhild Schmidt
Christel Fritiofsson
Lennart Einarsson
Lars Ingmar Björkman
Caroline Lindberg
Rune Giselsson

Därutöver är kyrkoherden ledamot och komministern ersättare

Kyrkorådets arbetsutskott 2022-2025

Ledamöter 
Göran Giselsson (ordf.)
Anita Lindberg (vice ordf.)
Lars-Åke Svensson

Ersättare
Håkan Ekström
Ebba Svensäter
Gunlög Nilsson

Därutöver är kyrkoherden ledamot och komministern ersättare