Vitt kyrktorn och ett huvudskepp i rött tegel.
Foto: Malin Åkerskog

Västra Klagstorps kyrkas historia

Västra Klagstorps kyrka ligger mitt i byn med samma namn på slätten söder om Malmö. Kyrkan uppfördes 1884–85 efter ritningar av N Andersson. På platsen hade det tidigare stått en medeltida stenkyrka från 1100-talet.

Namnet Klagstorp

Namnet Klagstorp tillhör den stora gruppen orter med ändelsen -torp, som i huvudsak härrör från vikingatiden. Första ledet anses innehålla det forndanska mansnamnet Klakkr, som möjligen var den person som uppförde den gård som gav upphov till byn. Äldre historiskt belagda skrivformer är Clauxthorp (1369), Claxtorp (1512) och Klaxtrup (1532).

Västra Klagstorps kyrkas byggnadshistoria

Medeltida stenkyrka var föregångare till dagens kyrka

På platsen där Västra Klagstorps nuvarande kyrka står har det tidigare funnits en stenkyrka från 1100-talets senare del. Denna kyrka var troligen byggd av en lärjunge till Mårten Stenmästare som var verksam vid domkyrkobygget i Lund.

Den medeltida kyrkan hade ursprungligen ett tvåkvadratiskt långhus, ett kvadratiskt kor och en halvrund absid i öster. Kyrkan var uppförd av gråsten och saknade valv. På 1200- och 1300-talet byggdes kyrkan ut med flera tillbyggnader, ett torn i väster och två vapenhus. Den medeltida kyrkan, utom tornet, revs 1884. 

Västra Klagstorps nya kyrka stod klar 1885 

Västra Klagstorps kyrka av idag invigdes 27 september 1885. Kyrkan har kvar det medeltida kyrktornet medans långhus och kor är byggt 1885 och ritades av byggmästare Nils Andersson som även byggde kyrkan. Kyrkan är en typisk representant för sin tid, byggd i en blandstil med både nygotiska och nyromanska stildrag. 

Det medeltida putsade tornet med kvarvarande medeltida murverk, taklag och klockstol utgör ett betydelsefullt historiskt dokument. Tornets gjutna blytak har stort värde, då de flesta kyrkors blytak blivit utbytt till andra material. Det invändigt oputsade murverket visar den medeltida kyrkans västgavel på ett pedagogiskt vis.

Sevärdheter

Altaret

Altaret av målat trä är tillverkat 1885 speciellt för altaruppsatsen. Det har en enkel skiva med indraget mittparti överst, målad i beige, orange och brunt. De utskjutande sidopartierna med speglar är målade i samma färger. Framför altaret finns ett vitmålat skrank med kolonetter och ett knäfall klätt i röd sammet.

Altaruppsatsen

Altaruppsatsen av målat ekträ är tillverkad 1596, troligen vid Daniel Tommisens verkstad i Malmö. Uppsatsens mittparti, altartavlan, består av sex tavlor i två rader. Altaret har ursprungligen varit ett additionsaltare, där de sex fälten har varit försedda med bibelspråk. Under 1700-talet blev dessa i allmänhet försedda med bilder ur nya testamentet, i Västra Klagstorp skedde detta 1781. I samband med kyrkans ombyggnad 1884-85 målades tavlorna om av målare Hjalmar Berggren. De nya målningarna är främst kopior efter den då populäre danske konstnären Carl Blochs tavlor. I den övre raden av tavlor syns Jesus välsigna barnen, Jesus hos Marta och Maria samt Nattvarden. I den nedre raden syns Den gode herden, Jesus på korset samt Uppståndelsen.

Baldakinen visar solen, månen och stjärnbilder

Över altaret finns en baldakin som visar solen, månen och stjärnbilder i guld på blå botten. Överst syns ett grekiskt tempel i miniatyr, en ädikula. I templet står en ängel som bär på ett krucifix och en glob.

Dopfunten i Västra Klagstorps kyrka

Dopfunten i sandsten härstammar från den gamla medeltidskyrkan från 1100-talet. Funtens fot är dock utbytt någon gång på 1910-talet.  

Lock av målat trä och dopfat i mässing

Till dopfunten hör ett lock av målat trä, fur, som troligen är tillverkat omkring 1741 av Jockum Rask och ett dopfat av mässing från sent 1500-tal. I fatets botten visas en bild av Jesu dop. Upptill finns en stor sol med tre strålringar samt Jehovatecknet. I övrigt ses en ängel samt stiliserad blad- och rankornamentik. Brättet har dekor av sköldar och bladornament.

Orgeln

Orgeln i Västra Klagstorps kyrka har 15 stämmor, två manualer och pedal och är tillverkad 1974-75 av A Mårtensson Orgelfabrik AB i Lund. Fasaden är arkitektoniskt utformad med en utskjutande halvcirkel och synliga pipor. Snidade detaljer är målade i guld och brunt. Fasadens mittparti är ritat av S Fogelberg. Fasadens sidopartier, ritade av Th Wåhlin 1926, är utförda som rektangulära fält med synliga pipor och en lyra överst. Fasadpartierna avdelas av pilastrar med gulddetaljer på kapitälen. Spelbordet är utfört i ädelträ.

Predikstolen

Predikstolen av målat ekträ är tillverkad under sent 1500- eller tidigt 1600-tal, troligen vid Daniel Tommisens verkstad som även tillverkat predikstolen i S:t Petri kyrka i Malmö. Predikstolens korg är rikt dekorerad med målade sniderier i klara färger och guld. I fälten på korgen syns Paulus med bok och svärd, Petrus med bok och nycklar samt Johannes med bägare. Predikstolen pryds också av fyra kvinnofigurer med tillhörande attribut, vilka symboliserar olika dygder. Rättvisan med en vågskål, Visheten med spegel och orm, Kärleken med ett litet barn på armen samt Styrkan som bär upp en pelarkolonn.

Runt predikstolens övre kant löper följande text: JESUS CHRISTUS HERI ET HOLDIE ET IDEM IN AETERNUM EBR. 13:8. Runt korgens nedre kant står: SALIGA ÄRO DE SOM HÖRA GUDS ORD OCH GÖMMA DET LUK. 11:28.

Baldakin med stjärnbeströdd himmel

Över predikstolen hänger en baldakin med förgylld kant, prydd med änglahuvuden. Baldakinens undersida är utförd som en blå stjärnbeströdd himmel och i mitten flyger en förgylld duva.

Kritstenslejon från 1100-talet

I Västra Klagstorps kyrkas vapenhus finns två kritstenslejon som är huggna på 1100-talet, troligen av Mårten Stenmästare eller en lärjunge till honom. Lejonen har ursprungligen sannolikt suttit i den medeltida kyrkans triumf-båge eller i dess sydportal. Skulpturerna restaurerades 2004 av stenhuggare Mats Johansson.

Kyrkklockorna

I Västra Klagstorps kyrktorn hänger två klockor av malm bredvid varandra. Lillklockan i söder, en B1-klocka, är gjuten 1591. Den har gubbhuvuden på byglarna, IHS inom en medaljong, en krona samt ett troligt bomärke med initialerna F och K. Runt halsen finns följande inskription:

Peder Lavrinsøn sogne prest till Tyelse oc Claxtorps sognir. I Ep Arilsøn. Iosop Ionsøn kirke verier i Castorp anno 1591. IHS. 

Nedtill finns följande inskription:

Hack Holgirsen vestan K,M. oc sticktens lends herre i Skane

Storklockan i norr, en Giss1-klocka, är gjuten 1747 av Andreas Wetterholtz, Malmö. Den har dekor av reliefer som visar Kristus, Petrus, Moses samt kvinnofigurer med våg och kalk – Rättvisan och Nåden. I övrigt finns en strålkrans med Jehovatecknet. På klockan finns följande inskriptioner:

Lofwer Gud i hans helgedom. Lofver honom uti hans machtz feste. Psalm 150 V. 1. Kommer hiit barn. Hörer mig. Jag wil lära eder Herrans fruktan. Psalm 34. V. 12.  

Wäck mitt öra till att höra
städz Gudz ord som bli kungiord
at jag ei som thenna malm
et blott ljud och klang må gifwa
såledz thermed ap - spel drifwa
men ähra Gud med hjertlig psalm. 

Magstr. och kyrkioherde Nils Liebman. Ifrå solens upgång alt intil nedergången vare Herrans namn lofwat. Psalm 118. V.3. Guten af Andrea Wetterholtz Kongl. privil. styck- och klockgjutare anno 1747.

Västra Klagstorps kyrka

Västra Klagstorps kyrka består av ett medeltida torn samt ett långhus i rött tegel byggt 1885.

Se hur Västra Klagstorps kyrka ser ut inuti med Google View 360

Öppettider

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och efter överenskommelse med expeditionen.

Antal platser

Kyrkan har 200 platser.

Altargångens längd

 meter

Antal bänkvaser/bänkljus

 bänkvaser/bänkljus

Barnhörna
Tillgänglighet

Ramp finns vid huvudingången. Handikapparkering norr om kyrkan. Hörslinga. HWC.

Wifi

Saknas. 

Hitta hit

Gamla Borrebackevägen 2, Tygelsjö (på Google Maps)