En person höjer en ordförandeklubba.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Ett pastorat, sex församlingar, 22 kyrkor

Svenska kyrkan Malmö är sedan 1 januari 2014 indelat i sex församlingar (Fosie, Husie, Hyllie, Limhamn, S:t Johannes och S:t Petri församlingar) som samverkar under det juridiska namnet Malmö pastorat.

Kyrkor och församling

Fosie församling 

Fosie församling omfattar Fosie kyrka, Glostorps kyrka, Heliga trefaldighetskyrkan, Lockarps kyrka, Oxie kyrka och Västra Skrävlinge kyrka. 

Husie församling 

Husie församling omfattar Husie kyrka och församlingshem, Kirsebergskyrkan och Södra Sallerups kyrka.

Hyllie församling

Hyllie församling omfattar Hyllie kyrka och S:t Mikaels kyrka.

S:t Johannes församling 

S:t Johannes församling omfattar S:t Johannes kyrka, S:t Matteus kyrka, S:t Pauli kyrka och S:ta Maria kyrka.

Limhamns församling 

Limhamns församling omfattar Bunkeflo kyrka, Bunkeflo Strandkyrka, Limhamns kyrka,Tygelsjö kyrka och Västra Klagstorps kyrka. 

S:t Petri församling

S:t Petri församling omfattar S:t Andreas kyrka, S:t Petri kyrka och S:t Nicolai kapell.

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlings- och verksamhetsråd

Pastoratet styrs av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd och leds av kyrkoherden. De lokala kyrkorna och den verksamhet som bedrivs kring dessa står i fokus.  

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan Malmö och leds under mandatperioden 2022–2025 av ordförande Claes Block.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Svenska kyrkan Malmös styrelse och består av tio ledamöter som utses av kyrkofullmäktige. Arbetet leds av Per Håkansson från ViSK och Helen Persson från S.

Församlingsråd och verksamhetsråd

Det finns sex församlingsråd i Svenska kyrkan Malmö. De har delegerat sitt arbete till 16 verksamhetsråd som ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Kyrkoherden

Kyrkoherden leder verksamheten i Malmö pastorat. Till sin hjälp har kyrkoherden en ledningsgrupp, en pastoratsgemensam administration och  kyrkogårdsförvaltningen.

Kontur av kyrktak mot en blå himmel.

Årsredovisning 2021

Årsredovisningen ger en bild av hur Svenska kyrkan Malmös ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Den visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad pengarna har använts till samt hur organisationen som helhet har lyckats med det som var planerat. Verksamhetsåret 2019 redovisar ett positivt resultat om 64,1 miljoner kronor.

Relaterad information

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du länkar till gällande kyrkoordning och alla beslutade ändringar.