Vitputsad landsortskyrka med röda tegeldetaljer.
Foto: Gunnar Menander

Glostorps kyrkas historia

Glostorps kyrka har anor från 1100-talet. Idag återstår bara tornet av den ursprungliga kyrkan. Resten av kyrkan är byggd på 1800-talet efter ritningar av William Klein.

Glostorps kyrka är en del av Fosie församling

Glostorps kyrkas byggnadshistoria

Glostorps kyrka ligger i Malmös sydöstra del. Namnet Glostrup  är uppbyggt av ett gammalt mansnamn Glop eller Glob samt ändelsen –torp i betydelsen nybygge.

I grunden en stenkyrka från 1100-talet

På platsen där Glostorps kyrka ligger låg det tidigare en stenkyrka från 1100-talet. Den äldsta bevarade beskrivningen av kyrkan från 1665 visar att kyrkan var uppförd till hälften av gråsten och till hälften av tegelsten. Kyrkan hade två fönster i söder och ett litet fönster i väster. Invändigt hade ena hälften av kyrkan brädloft och den andra hälften valv.

På långhusets södra sida hade kyrkan även ett vapenhus som var uppfört av tegel med ett invändigt brädloft. På kyrkogården väster om kyrkan stod en klockstapel som var uppförd i timmer och klädd med brädor. 1781 fick kyrkan ett kvadratiskt torn i anslutning till långhusets västra gavel. Kyrkans ingång placerades i tornets västvägg.

En sista genomgripande renovering av den gamla kyrkan utfördes år 1842. Kyrkan fick då en ny takstol och det tidigare bly- och tegeltaket ersattes med kopparplåt. Samtidigt fick långhuset ett trätunnvalv i stället för det tidigare platta brädloftet.

Glostorps kyrka byggs till och om under 1800-talet

I mitten av 1800-talet blev den medeltida kyrkan för liten för församlingen. Beslut fattades om att kyrkan behövde byggas om och Malmö stadsarkitekt William Klein anlitades för att rita ombyggnaden. Den nya kyrkan byggdes i nyromansk medeltidsstil med rundbågar. Det befintliga koret revs och ett tvärskepp med ett avslutande kor uppfördes i öster. Tanken var att det nya tvärskeppet skulle ansluta till det gamla skeppet, men det visade sig att långhusets murar var så svaga att de måste rivas och byggas upp på nytt. Utvändigt rappades och vitputsades kyrkan och fick detaljer i rött tegel i form av friser och omfattnignar runt fönster och dörrar. Tvärskeppet fick ett tak av tegel och koret ett koppartak. Av den gamla kyrkan återstår idag bara tornet från 1781.

Invändigt putsades väggar och valv och ornamenten på altaruppsatsen och predikstolen renoverades. Kyrkan fick ett nytt altarskrank med två dörrar, målat i samma färg som predikstol och altaruppsats samt ett knäfall. Ett korskrank med två dörrar sattes upp mellan sakristia och kor.

1954 renoverades Glostorps kyrka invändigt under ledning av Graebe. Då försvann bland annat korsplanen då norra korsarmen gjordes om till sakristia, läktaren revs, orgeln placerades i södra korsarmen ,predikstolen flyttades, färgsättningen ändrades och kyrkan fick ett handslaget tegelgolv.

Sevärdheter

Altare från 1860-talet

Altaret i sandsten och vitkalkat tegel är från 1860-talet. Framför altaret står ett femsidigt altarskrank från 1953-54 med ett genombrutet parti av utskuret trä, målat i grått och orange och dekorerat med orange skinn.

Altaruppsats från sent 1500-tal

Altaruppsatsen i Glostorps kyrka är gjord i målad ek. Den har tre kolonner med snidade utsmyckningar, bland annat i form av blommor. På kolonnerna finns ett överstycke med ängla-ansikten och runda förgyllda detaljer. Träsniderierna tros vara från 1588. I mitten av altaruppsatsen finns fyra oljemålningar från 1800-talet som föreställer Getsemane, korsfästelsen, Jesus dop och nattvardens instiftande. På sidorna sitter två rikt utskurna flyglar. Allt är målat i klara starka färger.

På den övre delen av altaruppsatsen finns en inskription som lyder:

Det er fuldbragt. Joh: 19 30. Se det Guds Lam, som baerer Verdens Synd. Joh: 1, 29 samt 15 88.

På bjälklaget står det:

Jesu Guds Sons Blod för hvos rene aff alle wore synder. Joha 1.

På den nedre delen av altaruppsatsen finns en inskription som lyder:

MAVRTIVS / ZAMÄDVS / PASTOR ECCLES / ARVM KIERSTRV ET GLOSTRVP (till vänster) ERIK TROGELSON (bomärke) / ANDERS LAVRITSSON (till höger).

Altaruppsats och altare med altarskrank
I mitten av altaruppsatsen sitter fyra målningar som föreställer Getsemane, korsfästelsen, Jesus dop och nattvardens instiftande. Foto: Maria Stålhammar

Dopfunt av Oxiemästaren

Dopfunten i Glostorps kyrka härstammar från den tidigare medeltidskyrkan. Cuppan i sandsten är troligen tillverkad på 1100-talet av Oxiemästaren medan dopfuntens fot är från 1950-talet. På cuppan syns en fris med två lejon som jagas av två människor med lejonkropp. En är beväpnad med ett spjut och en är beväpnad med ett svärd. Lejonen håller något som liknar vindruvsklasar i munnen. De två lejonfigurerna möts och mellan dem finns en palmettdekor. Denna återfinns även mellan lejon och människa med lejonkropp samt i dubbel upplaga mellan deras kroppar. Dopfunten i Glostorps kyrka påminner mycket om dopfunten i Oxie kyrka som också den tillverkats av Oxiemästaren.

Dopfunt från 1100-talet i sandsten dekorerad med inhuggna lejon.
Dopfunten är tillverkad på 1100-talet av Oxiemästaren. Foto: Maria Stålhammar

Glasmålningar i koret

I korets fönster finns två glasmålningar från 1955 av konstnären Gunnar Theander. Fönstren visar scener ur den bibliska historien.

Dansktillverkad orgel från 1950-talet

Orgeln i Glostorps kyrka har 10 stämmor och är tillverkad 1956 av Frobenius i Köpenhamn. Den är fristående och placerad i den södra korsarmen. Orgeln består av tre delar med synliga pipor samt dörrar, vilka kan stängas om dessa. Spelbordet ramas in av trä som är målat i grått och rödrosa. Över spelbordet av trä finns följande inskription: Gloria in excelsis deo.

Fristående orgel i grått och rött.
Den fristående orgeln i Glostorps kyrka är tillverkad 1956. Foto: Maria Stålhammar

Predikstol

Predikstolen i snidad ek är sannolikt tillverkad på 1600-talet. Den nedre delen tillkom vid restaureringen 1953. På predikstolens korg syns förgyllda lejonhuvud, evangelisterna med sina symboler, Petrus med sin nyckel, granatäpplen, växtornament och människoskulpturer, varannan man och varannan kvinna. Allt är målat i klara, starka färger. Längst upp på korgen finns följande inskription:

Non est vo lentis neqve cvrrentis sed miserentis Dei. 

Nertill står det Klaerstrvp / et Glostrup 

Före renoveringen 1953 var predikstolen vitmålad. I samband med renoveringen flyttades predikstolen från den södra sidan till dess nuvarande placering på den norra sidan. Trappan som leder upp till predikstolen tillkom också 1953.

Predikstol i målat trä med förgyllda lejonhuvud, evangelisterna med sina symboler, Petrus med sin nyckel, granatäpplen, växtornament och människoskulpturer
På predikstolens korg syns förgyllda lejonhuvud, evangelisterna med sina symboler, Petrus med sin nyckel, granatäpplen, växtornament och människoskulpturer Foto: Maria Stålhammar

Kyrkklockor

Glostorps kyrkan har två klockor som hänger bredvid varandra i tornet, lillklockan och storklockan.

Lillklockan 

Lillklockan, en GISS1-klocka, göts 1784 hos klockgjutareänkan Maria Wetterholtz i Malmö. På den ena sidan ses Petrus, Kristus – Nåden. På den andra sidan ses Moses och Rättvisan. Även en kungakrona och bandslinge¬ornament förekommer. Klockan har en inskription:

Af järn min tunga är/At jag dess mer må höras/och stela hiertan röras/At Herren blifva när/men kom att snart förnimma/din salighets beslut/jag kanske nästa timme/din tid skall ringa ut, ÅHR 1784 då baron Tage Thott var landshövding/doctor Olof Celsills Biskopp/Magister Lars Engeström Kyrkoherde och Arvid Allsell kyrkoinspector och Gjuten i Malmo hos Maria Wetterholtz styck- och klockgjutare änka genom dess som Lars Wetterholtz.

Storklockan

Storklockan, en F1-klocka, göts 1715 av Lars Wetterholz i Malmö. På den ena sidan finns följande inskriptioner:

Pastor Herr Magnus Sommer inspector Wolter Nordanwehr psalm 113 v 3;1;
I åhr ehr jag Glostorpa klacka giuten af Lars Wetterholz i Malmö anno 1715.
Från solens uppgång intill nedergången. Vare Herrens namn lovat i evighet.

På den andra sidan ses Vivat  samt Carl XII:s namnchiffer. Upptill på denna sida står: Gloria in excelsis deo.

Krucifix från 1400-talet

Det målade ekkrucifixet i rött, grönt och ljusblått är troligtvis från 1400-talets senare del. Längst ut på korsarmarna står de fyra evangelisternas namn. På korset hänger en realistiskt utformad Kristusfigur i gotisk stil.

Krucifix i trä på vitkalkad kyrkvägg.
Längst ut på korsarmarna står evangelisternas namn. Foto: Maria Stålhammar

Tavla från altaruppsatsen

I Glostorps kyrka hänger en träpannå från sent 1500-tal. Tavlan föreställer ett kors på vilket en orm slingrar. Till vänster ses två män, varav den ene är klädd i vitt och har horn i pannan. Den vitklädde mannen pekar mot korset med sin vänstra hand medan han håller en kvist i den högra. I bakgrunden ses en kvinnofigur. Till höger om korset ses två män klädda i rött. Himlen i bakgrunden är mörk. I förgrunden ses brun kullig mark med gröna bladverk. Tavlan är omgiven av en ram i rödsvart och guld. Träpannån tros ha tillhört altaruppsatsen och den lär ha hittats i eller bakom en av altaruppsatsens tavlor i samband med en restaurering.

Oljemålning med guldram.
Träpannån tros ha tillhört den ursprungliga altaruppsatsen. Den lär ha hittats i eller bakom en av altaruppsatsens tavlor i samband med en restaurering. Foto: Maria Stålhammar

Glostorps kyrka

Glostorps kyrka har anor från 1100-talet, men större delen av dagens kyrka är byggd på 1800-talet efter ritningar av William Klein.

Öppettider

Kyrkan är öppen efter överenskommelse och i samband med gudstjänst, dop, bröllop, begravning.

Antal platser

Kyrkan har 180 platser.

Altargångens längd

16,5 meter

Antal bänkvaser/bänkljus

Bänkvaser och bänkljus saknas.

Barnhörna

Ja, barnhörna finns i vapenhuset.

Tillgänglighet

Huvudingången är i markplan. Handikapparkering vid kyrkogårdsgrinden. Hörslinga.

Wifi

Wifi saknas.

Hitta hit

Glostorps kyrkoväg 25, 238 41 Oxie på Google Maps.