Så styrs Lundby församling

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Lundby församling är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Läs mer om Kyrkofullmäktige>

Kyrkorådet

I Lundby församling verkar kyrkorådet övergripande för utveckling och fördjupning i hela församlingen, till exempel genom att besluta om församlingsinstruktion och policys. Kyrkorådet sätter även mål samt följer upp statistik och rapporter kring församlingens grundläggande uppgifter.

Läs mer om Kyrkorådet>

Distriktsråd

I varje distrikt finns ett förtroendevalt distriktssråd som fungerar som dess styrelse. Distriktsrådet fattar beslut som rör den lokala församlingsgemenskapen inom respektive distrikt i Lundby församling.

Läs mer om Distriktsråd >

Svenska kyrkan nationell nivå och stift

Högsta beslutande organ i Svenska kyrkan är kyrkomötet som sammanträder en gång om året. Det består av ledamöter från hela landet och som beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Främsta företrädare för kyrkan är ärkebiskopen.

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Lundby församling är en del av Göteborgs stift.

 

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga.

Kyrkorådet

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela Lundby församling. I kyrkorådet ingår ett antal förtroendevalda och kyrkoherden.

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Distriktsråd och Öppet forum

Distriktsrådet fattar beslut som rör den lokala församlingsgemenskapen inom respektive distrikt i Lundby församling.

Protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige

Här publiceras protokollen från kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Styrande dokument

Här kan du ta del av de styrande dokument för Lundby församling som kyrkorådet beslutat om.