Växter som ska planteras ut
Foto: Samuel Larsson /Ikon
Försörjning och klimaträttvisa

Krisförebyggande klimatarbete I Etiopien

Etiopien har en historia av återkommande hungersnöd till följd av klimatförändringar. Men när människor tillsammans får lära sig nya sätt att anpassa grödor och skördesätt, kan de lättare stå emot exempelvis långvarig torka eller häftiga regn.

Den livsavgörande miljön – P122

För att skapa en hållbar miljö måste vi kämpa mot fattigdom, vattenbrist, jordförstöring och klimatförändringar. I Etiopien är kampen för miljön och klimatet en stor del av utvecklingsarbetet, bland annat genom viktiga satsningar på ekologiskt jordbruk och för att skydda skogarna.

Skogarna behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att hindra jorderosion. Och inte minst behövs de för klimatet. I Etiopien stöder vi därför också trädplantering och arbetar med att skydda naturskogar, något som tillhör de allra viktigaste globala framtidsfrågorna. Det är avgörande att människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat.

Klimat- och matosäker region

Klimatförändringar har påverkat försörjningsmöjligheter och matsäkerheten för miljontals människor över hela världen, särskilt för de som är beroende av småskaligt jordbruk och lever i torra områden. Torrperioder i Etiopien är inget nytt, men utöver de vanliga utmaningarna leder klimatförändringarna till mycket mer oförutsägbara och extrema väder.

Mat- och livsmedelsförsörjningen är en stor utmaning i flera av de etiopiska regioner där Act Svenska kyrkans partner finns. Genom bland annat trädplantering och bevattningskanaler säkras bördiga jordar och vi stöttar också människor som vill säkra sin försörjning och minska sin egen negativa påverkan på miljön. I Tisabalima har projektet för jämställdhet, försörjning och hållbarhet varit så framgångsrikt att den etiopiska staten och andra organisationer tar efter modellen! 

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL

  • Krisförebyggande genom utbildning i torktåliga, snabbväxande grödor och växelbruk samt bygge av nya vattenvägar, dammar och skydd mot förorenat dricksvatten.
  • Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
  • Skydd av vattenresurser och ökad tillgång till rent vatten.
  • Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större skördar, till exempel genom växelbruk och nya hållbara grödor.
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och småföretagande.
  • Yrkesutbildning för arbetslösa ungdomar.
  • Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun som begränsar människors livsutrymme.