Jorden från rymden
Foto: NASA

Rapport: Klimatpengar på nya sätt

Nyhet Publicerad

Klimatpengar på nya sätt är en rapport framtagen av Svenska kyrkans internationella arbete. Den tittar närmare på frågan om klimatfinansiering och presenterar rekommendationer för hur Sverige kan öka sitt bidrag av offentliga medel till internationell klimatfinansiering.

En av de stora knäckfrågorna inom FN:s klimatförhandlingar har under lång tid varit den om klimatfinansiering - den benämning som råder på det stöd som rikare länder har åtagit sig att ge till resurssvagare utvecklingsländer. Det är ett stöd som är nödvändigt för att möjliggöra energiomställning och klimatanpassning för en hållbar utveckling.

Stort behov av finansiellt stöd

Sedan klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 ligger ett löfte på bordet – från och med år 2020 ska världens höginkomstländer bidra med minst 100 miljarder dollar årligen till utvecklingsländernas klimatarbete. Men hittills tyder allt på att detta löfte kommer vara svårt att uppfylla. Behoven av finansiellt stöd till såväl klimatanpassning som till omställning är enorma och kommer att växa betydligt inom en snar framtid.

Enligt FN:s klimatkonvention ska klimatfinansiering bestå av ”nya och additionella” medel. Samtidigt har världens givarländer – inklusive Sverige - hittills inte lyckats utveckla nya, innovativa finansieringskällor. De har snarare använt sig av befintligt utvecklingsbistånd som omdirigeras och dubbelräknas för klimatändamål. Dessutom har lån och exportgarantier använts i hög grad – verktyg som i första hand ger fördelar till företag i givarländer och som även riskerar att öka utvecklingsländernas skuldbörda.

Rapport: Klimatpengar på nytt sätt, 2017

Offentliga medel är nödvändiga

För att få till en långsiktig och hållbar klimatfinansiering krävs nya lösningar och ett nytänkande. Men samtidigt som frågan om nya finansieringskällor har diskuterats länge har mycket lite har hänt i praktiken. Diskussion ofta handlat om olika sätt att mobilisera privata- snarare än offentliga medel. Privata medel är helt nödvändiga, men det finns idag ett behov av att påminna om vikten av just offentliga medel.

Offentliga medel kan dels ha en viktig roll i att agera hävstång för privata resurser – exempelvis för att hantera nödvändiga men riskfyllda investeringar. Offentliga medel är också nödvändiga för stöd till sektorer – som till exempel klimatanpassning i jordbruk i utvecklingsländer - där möjligheterna till avkastning tenderar att vara låga.

Förslag till lösning

Syftet med denna rapport är att ge nytt liv till diskussionen om innovativa lösningar för offentlig klimatfinansiering. Rapporten presenterar konstruktiva förslag som kan bidra till en långsiktig, additionell, hållbar och pålitlig klimatfinansiering. Rapporten diskuterar såväl förslag som kan möjliggöra för Sverige att stärka sitt bidrag till internationell klimatfinansiering, och ger följande förslag på hur Sverige kan bidra till långsiktiga lösningar på internationell nivå;

  • Sverige bör ta initiativ till ett blocköverskridande mål för att öka sitt bidrag till internationell klimatfinansiering, likt det sedan tidigare överenskomna enprocentmålet för svenskt utvecklingssamarbete. Exempelvis skulle ett mål om 0,1 procent av BNI ge motsvarande omkring 4 miljarder kronor per år till internationellt klimatstöd.
  • Sverige bör säkerställa att den utlovade klimatfinansieringen till utvecklingsländer, inklusive de fyra miljarderna kronor till den Gröna klimatfonden för åren 2015–2018, hämtas från nya källor och inte tas från biståndet.
  • Sverige bör aktivt driva frågan om innovativa lösningar för att stärka sitt bidrag till internationell klimatfinansiering. Några möjligheter är till exempel nya skatteintäkter, såsom köttskatt och flygskatt, samt avgifter på fossila bränslen.

Ladda ner och läs hela rapporten.

Om rapporten

Denna rapport är en uppföljning av rapporten ”Nya pengar - Så kan klimatnotan betalas” som lanserades år 2011 av Svenska kyrkans internationella arbete tillsammans med Diakonia och Forum Syd. De förslag på finansieringskällor som presenteras nu utgörs av såväl uppdaterade förslag från den tidigare rapporten som nya förslag.

Denna rapport relaterar också till rapporten ”Footing the bill” som lanserades år 2013 av Svenska kyrkans internationella arbete tillsammans med SEI, och som diskuterar omfattningen av Sveriges åtaganden om klimatfinansiering.

Rapporten är framtagen av frilansskribenten Petter Lydén på uppdrag av Svenska kyrkans internationella arbete. Stockholm Environment Institute (SEI) har bidragit med avsnittet om privat klimatfinansiering.