Kyrkokansliets byggnad, Kyrkans hus, i Uppsala.
Foto: Jim Elfström/Ikon

Kyrkokansliet och internationella avdelningen

Act Svenska kyrkans samordnas och administreras av Svenska kyrkans nationella nivå. Kontoret ligger i ligger i Uppsala. Här finns internationella avdelningen och dess ledningsgrupp.

Act Svenska kyrkan är en del av kyrkokansliet och har samma beslutsstruktur som Svenska kyrkan. Det innebär att det är kyrkomötet och kyrkostyrelsen som fattar avgörande beslut för verksamheten. Kyrkostyrelsens internationella råd bereder ärenden för beslut av kyrkostyrelsen. 

Internationella avdelningen vid kyrkokansliet

På kyrkokansliets internationella avdelning arbetar cirka 100 medarbetare. De arbetar på uppdrag av kyrkomötet och kyrkostyrelsen.

Medarbetarna arbetar bland annat med handläggning av utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd, kyrkosamverkan, policydialog  och påverkansarbete, engagemang, folkbildning, mobilisering och insamling.

Utöver dessa finns omkring 15 medarbetare som tillhör andra avdelningar. De arbetar med till exempel ekonomi och personalfrågor kopplat till det internationella arbetet.

Ledningsgruppen för internationella avdelningen

  • Erik Lysén, internationell chef
  • Carolina Grelsson, biträdande avdelningschef
  • Carolina Grelsson, tf sektionschef sektionen för insamling engagemang och marknadskommunikation
  • Karin Axelsson Zaar, tf sektionschef, regionssektionen
  • Eva Ekelund, policychef, enheten för utvecklingspolitik och globala ekumeniska allianser
  • Coleen Heemskerk, utvecklingschef, sektionen för verksamhetsutveckling och institutionellt givande
  • Lennart Hernander, tf enhetschef, internationell ekonomi

Beslut av internationella chefen

Internationella chefen fattar beslut i operativa frågor i samråd med verksamhetsledningen som består av enhets- och sektionschefer. Internationella chefen förbereder strategiska ärenden och frågor för beslut i internationella rådet och kyrkostyrelsen.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.