16 days of activism

Act Svenska kyrkan är del av den årliga globala kampanjen 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld (16 Days of Activism). Tillsammans ska vi öka medvetenheten om könsrelaterat våld, säkerställa förebyggande åtgärder och få slut på könsrelaterat våld och diskriminering inom alla områden.

16 dagar av aktivism startar varje år den 25 november på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, även kallad för The Orange Day, och avslutas den 10 december som är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Kampanjen  kopplar samman och betonar att könsrelaterat våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter..

Statistiken talar sitt tydliga språk om varför den 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld är viktig och behövs:

  • En av tre kvinnor och flickor upplever fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, oftast av en intim partner.
  • Uppgifter visar på en ökning av samtalen till hjälplinjer för våld i hemmet i många länder sedan utbrottet av covid-19.
  • 137 kvinnor dödas av en familjemedlem varje dag.

Med i kampanjen är en rad olika aktörer som arbetar för att främja kvinnors mänskliga rättigheter - kyrkor, kvinnoorganisationer på gräsrotsnivå, civilsamhällsorganisationer, FN och regeringar. Under perioden arrangeras  bland annat seminarier och workshops, manifestationer, konstutställningar, gemensamma böner, blogginlägg, tidningsartiklar och digitala kampanjer där man på olika sätt uppmärksammar vikten av att få stopp på könsbaserat våld.

Kampanjen lanserades 1991 av Center for Women's Global Leadership (CWGL) och har sedan dess start haft deltagande av över 6 000 organisationer i 187 länder och har nått ut till över 300 miljoner människor

Läs mer om 16-dagarskampanjen (ENG).

Act Svenska kyrkan och 16-dagarskampanjen

Act Svenska kyrkan kommer att uppmärksamma kampanjen genom att synliggöra det viktiga arbete våra partner gör runt om i världen för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.

Under kampanjens 16 dagar kommer Act Svenska kyrkan att publicera en Tweet om dagen med exempel på hur vi och våra partner arbetar mot könsrelaterat våld och information om aktiviteter som görs under kampanjen.

För att ta del av våra Twitterinlägg under kampanjen, följ Act Svenska kyrkans Twitterkonto och hashtaggarna: #16days #16DaysofActivism #TheRoad2Equality #OrangeTheWorld.

Julinsamlingen - Bryt en tradition

I Act Svenska kyrkans julinsamling ”Bryt en tradition” är alla flickors rätt till ett värdigt liv i fokus. Under julinsamlingen lyfter Act Svenska kyrkan skadliga traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sitt liv. Tvångsäktenskap, könsstympning och könsrelaterat våld är några exempel. Julinsamlingen genomförs varje år mellan första advent och trettondagen. 

ACT SVENSKA KYRKAN, GENUSRÄTTVISA OCH JÄMSTÄLLDHET

Act Svenska kyrkan arbetar mot diskriminering, våld och förtryck av kvinnor och flickor inom ramen för vårt arbete för genusrättvisa och jämställdhet. Vi tar tydligt ställning mot orättvisor på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet och utmanar teologi som motverkar genusrättvisa och jämställdhet.

Inom vårt globala påverkansarbete lyfter vi bland annat frågan om könsrelaterat våld inom vårt arbete med att reformera diskriminerande (kristen) familjerätt – där våld och våldtäkt inom äktenskapet i vissa kontexter inte ses som grund för skilsmässa och i vissa fall inte ses som ett brott.

Act Svenska kyrkan har även tillsammans med civilsamhällesorganisationer runt om i världen kartlagt det könsrelaterade våldet under pandemiåret 2020. Kartläggningen bekräftar och fördjupar den bild om att det könsrelaterade våldet har ökat under pandemin, vilket FN och andra internationella organisationer vittnat om.

 

Ekumeniska nätverk

ACT-alliansen, Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet (ekumeniska nätverk som Act Svenska kyrkan är medlem i) deltar i kampanjen med en rad olika aktiviteter. Bland annat genom enskilda sociala mediekampanjer men även genom gemensamma webinarier.