Ådalslistan

Politisk Plattform för Ådalslistan i Sollefteå pastorat

Bakgrund

I begynnelsen när kyrkan uppstod efter Jesu vandring här på jorden, blev hon ett nav där omsorg, skola och läkande utgick från hans lära. Medmänniskans välmående var målet. Idag när kyrkan befinner sig i samhällets periferi, vill Ådalslistan återskapa kyrkans ursprungliga position.

LIVSMILJÖ

Vi vill skapa en god och trovärdig livsmiljö för kyrkans medlemmar i Sollefteå pastorat, genom att verka för en sammanhållande och närvarande omsorg från födsel till död. Ett BB i Ådalen, ett fungerande akutsjukhus och en fungerande primärvård sker lämpligast genom en och samma huvudman.

LÄRANDE

Att en kvalitativt bra grundskola ska finnas i  pastoratet och en tillika väl fungerande gymnasieorganisation inom Ådalens kontrakt som tillfredsställer de behov som unga ger uttryck för.

En meningsfull skolgång ger motiverade individer som utvecklar trygghet och tillit. Därför är kvalificerad personal A och O inom alla områden. Viktigt när det bedrivs konfirmation, Kyrkans Unga, söndagsskola, barntimmar, läger osv.

LEDNING

Ådalslistan sätter missionen främst och vill genom detta få kyrkans dubbla linjer att samverka.  Ett väl fungerande kyrkoliv där frivilliga, volontärer, vigda och förtroendevalda samverkar, attraherar än fler, att ansluta sig som medlemmar. Strävan efter att öka medlemsantalet är primärt.

LYSSNANDE

Svenska Kyrkan, stift och pastorat ska fråga berörd församlings medlemmar innan man förändrar användningen av kyrkans mark. Församlingsmedlemmar ska ha veto mot kalhyggen, vindkraftverk och andra större ingrepp i deras livsmiljö. Tidigare beslut om markanvändning som strider mot församlingsbornas vilja ska så snart det är möjligt förändras. Mark som utarrenderats för ett sådant syfte, ska snarast sägas upp och marken återställas.

LEDARSKAP

Ådalslistan vill att en samverkan mellan pastoraten i Ådalens kontrakt, leder till frigörande av nya  resurser, så att Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission, ”de fyra benen”, ytterligare kan fylla medlemmarnas behov.

Ett gott samarbete mellan biskop, stiftsstyrelse och kansli blir verklighet när kanslichefen är vigd och har kunskaper i teologi, ekonomi och personalledning.

Kyrkans Egendomsnämnd ska ställas under stiftsfullmäktiges kontroll så att man inte kommer i konflikt med kyrkans mission.

Ådalslistan vill verka för att tillstånd och bygglov ges för solpaneler på kyrktak. Det ska även gälla tak på äldre kyrkor byggda efter reformationen.

 

Kandidater

1. Marta Gunilla Elisabeth Flur
2. Mattias Ahlenhed
3. Lena Ljunglöf
4. Elisabet Sjöström
5. Karin Gustafsson

Några personer står i kö i en vallokal.

Kyrkovalet i Sollefteå pastorat

Här kan du läsa om hur du som medlem kan påverka Svenska kyrkan. Såväl lokalt i Sollefteå pastorat som på regional och nationell nivå. Den 21 september 2025 är det kyrkoval nästa gång.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.