Om oss

Sedan den 1 januari 2014 bildar Södertälje och Östertälje församlingar ett gemensamt Södertälje pastorat. 1 januari 2019 tillkom även Enhörna församling till Södertälje pastorat.

Pastoratet är fortfarande nybildat men den kristna kyrkans närvaro i Södertälje går långt tillbaka i tiden. En första kyrka uppfördes under 1100-talet och utbyggdes under medeltiden. Staden var under en period, troligtvis på grund av sitt geografiska läge, plats för kyrkomötena, då kungen och rikets präster sammanträdde i angelägna frågor. Från kyrkomötet 1279 finns bevarade urkunder.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten och kyrkogårdarna har Svenska kyrkan som huvudman men finansieras av en särskild begravningsavgift som debiteras alla oavsett kyrkotillhörighet.

Församlingsverksamhet

Inom pastoratet finns idag åtta till karaktären olika kyrkor. I de flesta firas söndaglig gudstjänst. I Södertälje finns människor från många länder och med olika modersmål. Detta innebär att andra språk är representerade i verksamheten, alltifrån det sverigefinska församlingsarbetet till att en bibeltext läses på arabiska i den söndagliga gudstjänsten. Vi strävar efter att gudstjänsterna blir sanna mötesplatser, mellan människor i olika åldrar och livssituationer och mellan människan och Gud. Bönen är en viktig del av församlingens liv, i gudstjänsten såväl som där beslut fattas.

Verksamheten för barn och familj är omfattande. En rik och varierad musikverksamhet finns, både att lyssna till och själv bli en del av. Det diakonala arbetet utförs på många olika sätt. En för församlingarna gemensam diakonimottagning är belägen i S:ta Ragnhildsgården. Samverkan sker med Södertälje kommun och frivilligorganisationer. Det diakonala arbetet omfattar även Sjukhuskyrkan och kriminalvårdsanstalten Hall. Många frivilliga är engagerade i församlingsveksamheten.

Pastoratets profil

 • Ett pastorat med flera församlingar samt en omfattande begravningsverksamhet.
 • Svenska kyrkan i Södertälje har ett rikt kyrkoliv där människor från olika kulturer och kyrkliga traditioner möts.
 • Gudstjänsten är central i församlingarna och ska fortsätta vara så.
 • I pastoratet finns bland annat följande utmaningar:
  - Att få konfirmand- och ungdomsarbetet att växa
  - Att hitta hållbara diakonala strategier
  - Att hitta rätt organisation för ett flerförsamlingspastorat

Mer information om pastoratet och Södertälje:

Kyrkoherde i Södertälje pastorat är Ralph Sjöholm, tfn 08-550 914 15. Församlingsherdar är Hanna Lönneborg, tfn 08-550 913 60 i Södertälje församling,  Karin Blom, tfn 08-550 914 19 i Östertälje församling och Kiki Svee i Enhörna församling.

FAKTA SÖDERTÄLJE PASTORAT

 • Tillhör Strängnäs stift
 • Ingår i Södertälje kontrakt tillsammans med Hölö-Mörkö församling, Turinge-Taxinge församling, Järna-Vårdinge församling och Trosa församling.
 • 1 januari 2019 ingår Enhörna församling i Södertälje pastorat, vilket betyder ett pastorat med tre församlingar (Östertälje, Södertälje och Enhörna församlingar).
 • I pastoratet (år 2017) är 24 522 personer medlemmar i Svenska kyrkan av 77 221 invånare(31,8 %). Genom framför allt ökad inflyttning av människor med annan kyrkotillhörighet har andelen medlemmar i förhållande till invånarantalet sjunkit.
  Södertälje församling: 13 776 medlemmar av 51 537 invånare.
  Östertälje församling: 9 781 medlemmar av 26 899 invånare.
  Enhörna församling: 2 156 medlemmar av 3 109 invånare.)

Vad är ...?

... ett pastorat?

Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. Pastoratet är en samverkansform där församlingarna hjälps åt att utföra församlingarnas grundläggande uppgifter. Pastoratet har också ansvaret för ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. (Sammanlagt finns 286 pastorat inom Svenska kyrkan).

 

... en församling?

Församlingen är en gemenskap för medlemmar som är bosatta inom församlingens geografiska område. Församlingarna har självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingarna har tre grundläggande uppgifter: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. (Det finns 1 364 församlingar i hela landet).

 

Läs mer om Svenska kyrkans organisation