Norra kyrkogården

Norra kyrkogården

När den allmänna gravmarken på de två innerstadskyrkogårdarna Nikolai och Olaus Petri började ta slut, planerades Norra kyrkogården som invigdes år 1900. Det är Örebro pastorats största kyrkogård.

Kyrkogården ligger delvis på en grusås och har en terräng som i söder är flack och i norr kuperad. Kulturhistoriska värden ligger inbäddade i en rik och formmässigt växlande vegetation med inslag av vatten samt sittplatser. På kyrkogården, främst i mittenpartierna, finns ett äldre bestånd av lövträd i alléer och runt gravfälten. I norr ses ett inslag av naturlig tallvegetation. Häckmaterial är tuktad tuja och oxbär i kontrast till mjukare formationer av spirea, vars blomning utgör ett böljande rosa skimmer.

Den äldsta bevarade graven tillhör nålmakare Jernberg, död 1901. Av särskilt intresse för allmänheten är författaren Hjalmar Bergmans grav.

Centralt på kyrkogården ligger det gamla krematoriet, som tillkom efter en donation. Det invigdes 1921 och var då Sveriges tredje krematorium. 1975 togs det ur bruk, då det nya krematoriet med Mäster Olofs, Befrielsens och Stillhetens kapell i anslutning till Norra kyrkogården invigdes. Det gamla krematoriet, ett av de äldsta i landet som har kvar sitt ursprungliga utseende, kommer att bevaras och är en byggnad med omistliga kulturella värden. I anslutning till det nya krematoriet har anordnats en meditationsplats med utsikt mot Kilsbergen.

Gamla krematoriet

Meditativa rum med sittplatser och plantering har skapats på Norra kyrkogårdens äldre delar. Gravfält med skilda gravkulturer från äldre tid fram till våra dagar finns på Norra kyrkogården; äldre sandfält, allmänna gravfält, gräsfält, minneslund och askgravfält.

På en kulle i en lövträdsdunge i norr med utsikt över Kilsbergen ligger kyrkogårdsförvaltningens första minneslund. Där finns vattenarrangemang med omgivande perenner. I närheten av minneslunden har gläntor skapats i en björkdunge med plats för urn- och askgravar.

För att betona områdets parkkaraktär har en större damm med speglande vatten anlagts i norra delen av kyrkogården.

Se dig omkring: Nya minneslunden Klockan i 360 grader 

En muslimsk begravningsplats finns på kyrkogårdens södra del. I anslutning till de islamska fälten finns en ceremoniplats uppförd.

Askgravplatserna på Humlegården
Norra kyrkogården_vår 2022
Norra kyrkogården_vår 2022 Foto: Joakim Englöf
Askgravlunden Kristallen, Norra kyrkogården
Askgravlunden Kristallen, Norra kyrkogården

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42