Foto: Magnus Aronson/Ikon

Beslut i kyrkomötet

Nyhet Publicerad Ändrad

2016 års kyrkomöte har just avslutats. Ledamöterna har behandlat 89 motioner och fattat beslut, bland annat om ekumenisk överenskommelse med Equmeniakyrkan, att inleda en planering för revidering av psalmboken, att skapa en app med katekesen och om ett särskilt id-kort för diakoner och präster.

Debatt och beslutsfattande i kyrkomötet har sänts på webben, se det i efterhand. 

ALLA beslut finns att läsa på Kyrkomötets sidor. Här finns ett axplock:

G 2016:7 Revidera och utöka Den svenska psalmboken

Bifall till motion 2016:47 att uppdra till kyrkostyrelsen att komma med förslag till planering för en kommande revidering och utökning av Den svenska psalmboken.

EU 2016:1 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan

Bifall till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2016:5 att ingå en ekumenisk överenskommelsemed Equmeniakyrkan, som träder i kraft den 1 januari 2017.

B 2016:1 Verksamhet och ekonomi

KsSkr 2016:1 Kyrkomötet fastställde inriktningen för verksamheten på nationell nivå, samt fastställde kostnadsramar för åren 2017-2019. I kostnadsramarna ingår en satsning om 60 miljoner kr årligen för fortsatt stöd i arbetet med asylsökande och flyktingar.
LÄS separat pressmeddelande.

O 2016:6 Beredskap vid kris och förhöjd beredskap

Med anledning av motion 2016:73, punkt 1, gavs kyrkostyrelsen i uppdrag att föra samtal med försvarsmakten om organisationen för kontakterna mellan kyrkan och försvarsmakten avseende döda och begravningsplatser.

O 2016:8 Nationellt organiserat volontärår

Motion 2016:85 Kyrkomötet uppdrog till kyrkostyrelsen att intensifiera sitt arbete med det pågående uppdraget Nationellt program för praktik för unga (Ks 2014:1304), att utreda förutsättningarna för ett sådant program, så att kyrkostyrelsen kan återkomma till kyrkomötet 2017 med resultatet av utredningen.

EE 2016:1 Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem

KsSkr 2016:6 Kyrkomötet beslutade om ändringar i kyrkoordningen i enlighet med utskottets förslag. LÄS separat pressmeddelande.

G 2016:9 Levande musik

Motion 2016:61 Kyrkomötet uppdrog åt kyrkostyrelsen att hitta vägar att uppmuntra till levande musik i kyrkorummen på ett sätt som gör både kyrkomusikerna, kyrkorummen, instrumenten och önskemålen rättvisa.

KL 2016:3 App med Luthers lilla katekes

Motion 2016:80 Kyrkomötet avslog motionen så som den var formulerad men uppdrog till kyrkostyrelsen att, med anledning av motion 2016:80 punkt 2, ta fram en app på svenska med Martin Luthers lilla katekes.

TU 2016:2 Legitimation för präster och diakoner

Med anledning av motion 2016:5 uppdrog kyrkomötet till kyrkostyrelsen att tillhandahålla identitetskort för diakoner och präster.

TU 2016:15 Värna religionsfriheten

Motion 2016:87 Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att föra dialog med Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg om att enskildas religionsfrihet äventyras då de uppmanas att begära utträde ur trossamfund för att minska sina utgifter.  

All information finns på kyrkomötets webbplats.