Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan: ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan

Av redrik Modéus

Varje vecka firar ett stort antal människor gudstjänst i Svenska kyrkan. De som kommer till varje enskild gudstjänst utgör tillsammans en sorts gemenskap. Men vad är egentligen en gudstjänstgemenskap? Fredrik Modéus undersöker gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Han föreslår öppenhet och varaktighet som två viktiga kännetecken för gudstjänstgemenskaper och visar hur svensk kyrkosynsdebatt under 1900-talet och det begynnande 2000-talet har lidit av en oförmåga att skilja mellan tillfällig, ledig, stabil och sluten gudstjänstgemenskap.

I kritisk dialog med svensk kyrkouppfattning formulerar Fredrik Modéus sex kärnvärden och konstruerar med hjälp av dessa, samt i dialog med utvalda icke-svenska teologer, en ecklesiologi med gudstjänstgemenskapen som nav. I ett avslutande kapitel visar han hur gudstjänstgemenskapen, både teoretiskt och praktiskt, skulle kunna få en tydligare identitet och ställning i Svenska kyrkan.

Modéus, Fredrik, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan: ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan, Verbum, Diss. Lund : Lunds universitet, 2015,Stockholm, 2015. ISBN: 9789152634578.