Om Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Läs mer om vårt uppdrag, samarbete med oss och våra medarbetare.

Vårt uppdrag

Det lutherska arvet utgör ett kunskapens och livstolkningens kulturarv, där evangeliet möter förändringar i människors livsvillkor och existentiella behov i varje tid. Svenska kyrkans enhet för forskning och analys kombinerar samhällsvetenskaplig och teologisk forskning i en mångvetenskaplig miljö. Det är en unik forskningsmiljö i nära dialog med praktiker i kyrkans verksamhet, civilsamhällesaktörer och akademin.

Enheten för forskning och analys främjar och bedriver forskning med relevans för Svenska kyrkan och bistår församlingar, stift och nationell nivå med analyser som underlag för beslut och verksamhetsutveckling. Vi ansvarar för insamling och tillgängliggörande av kyrkostatistik och samordning av nationell nivås enkätundersökningar och omvärldsanalys. Arbetet genomförs i kontakt och samverkan med Svenska kyrkans olika nivåer samt med universitet och högskola.

Samarbeta med oss

Forskningsenheten samarbetar gärna med andra aktörer inom akademi, samhälle och kyrka. Förmågan att med forskning som verktyg arbeta med utveckling och förändring ser vi som det viktigaste vi kan bidra med. Vi har också god kontakt ut i regionala och lokala kyrkliga sammanhang. Vi söker gärna medel i samverkan och kan i vissa fall gå in med forskares tid i projektansökningar. Däremot har inte enheten några finansiella resurser att bidra med. 

Medarbetare på enheten

Medarbetarna på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys är verksamma inom en rad olika områden. Här får du en bild av var och ens forsknings- och verksamhetsområden.