Medarbetare på enheten

Medarbetarna på Svenska kyrkans enhet för forskning och analys är verksamma inom en rad olika områden. Här får du en bild av var och ens forsknings- och verksamhetsområden.

Det här är vi på enheten för forskning och analys

Kontaktuppgifter till varje medarbetare finner du på personens presentationssida. Klicka på en medarbetare i listan nedan för att komma vidare.

Svartvitt porträtt på Andreas Sandberg.

Andreas Sandberg, forskare

Andreas Sandbergs forskning omfattar frågor kring kyrkotillhörighet och frågor om hur Svenska kyrkans medlemskår förändras över tid i socioekonomisk och demografisk mening.

Caroline Klintborg (f.d. Gustavsson) forskare

Caroline Klintborg är docent i religionspedagogik. Hennes forskning rör frågor om människors meningsskapande, Svenska kyrkans plats och betydelse idag och hur människor talar tro i en tid av religiös förändring.

Cecilia Nahnfeldt, forskare

Cecilia Nahnfeldt är docent och senior forskare. Hennes forskningsområden omfattar luthersk teologi, migration, genusvetenskap med inriktning på arbetsliv och jämställdhet, samt social och idéburen innovation.

Gustav Svärdhagen, utredare

Gustav Svärdhagen är utredare vid enheten för forskning och analys

Svartvit porträttbild på Jenny Ehnberg.

Jenny Ehnberg, forskare

Jenny är forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys i Uppsala. Hennes forskningsområde är teologisk etik och omfattar bland annat frågor som rör politisk etik, demokrati, mänskliga rättigheter, global etik och rättvisa.

Jonas Bromander, utredare

Jonas Bromander är utredare. Han är ansvarig för att samla in, kvalitetssäkra, tillgängliggöra samt analysera statistik om församlingarnas verksamhet samt dess medlemmar och demografiska sammansättning. Han bedriver också forskning inom ramen för sådant som handlar om medlemsutveckling, demografi och prognostisering.

Josephine Ganebo Skantz, utredare

Josephine Ganebo Skantz är utredare vid enheten för forskning och analys.

Karin Rubenson, forskare

Karin Rubenson är forskare i praktisk teologi. Hennes forskning handlar om hur teologi kan skapas och formuleras tillsammans med barn.

Kristina Helgesson Kjellin, forskare

Kristina Helgesson Kjellin är docent i kulturantropologi. Hennes forskningsområden omfattar migration, kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och mission.

Lena Sjöberg, utredare

Lena Sjöberg arbetar som utredare vid enheten för forskning och analys

Maria Södling, utredare

Maria Södling disputerade 2010 i tros- och livsåskådning vid Uppsala universitet. Avhandlingen Oreda i skapelsen. Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen undersöker hur förståelsen av män och kvinnor samspelar med tidens teologiska och ideologiska föreställningar om kön, sexualitet, hem, kyrka och nation. Maria Södling har publicerat vetenskapligt, populärvetenskapligt, i kyrklig press och i dagspress sedan 1990-talet inom teologi, feminism, pedagogik, kultur och samhällsfrågor.

Michael Nausner, forskare

Michael Nausner är systematisk teolog. Hans intresse gäller teologins konstruktiva förhållningssätt till samtida samhälleliga utmaningar. Från att ha forskat och skrivit mest om teologi i interkulturell kontext har han på senare år utvecklat ett intresse för teologiska perspektiv på samexistensen av olika livsformer i ekosfären. Processfilosofi och postkolonial teori är teoretiska inspirationskällor för hans teologiska arbete.

Mikael Kurkiala, forskare

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi samt forskare och omvärldsbevakare vid enheten för forskning och analys.

Sara Fransson, forskare

Sara Fransson är forskare vid enheten för forskning och analys vid kyrkokansliet i Uppsala.

Gunnar Myrberg, enhetschef

Gunnar Myrberg är chef för enheten för forskning och analys vid Kyrkokansliet i Uppsala.