Öppet möte om vår församlingsinstruktion

Onsdag 8 juni kl 19-21 i Kinneveds församlingshem. Församlingsinstruktionen tar ut kompassen för verksamhetens inriktning i pastoratet de kommande fyra åren. Kom och samtala om nuläge, omvärldsanalys och utvecklingen i de tre församlingarna. Ingen föranmälan - välkommen!

Var finns vi och vart är vi på väg? Vi för ett samtal om pastoratets nutid och framtid. Under kvällen kommer vi att samtala både församlingsvis och i storgrupp om hur vår omvärld ser ut. Hur har barn, ungdomar och äldre det? Hur är det med jobb och fritid, föreningar och samverkan? Vi kommer även att samtala om tre förslag till prioriterade utvecklingsområden för de kommande fyra åren:

Kommunikation
- om budskap och målgrupper, Insikten och andra kanaler

Klimat och hållbarhet
- om energioptimering och miljöarbete, existentiellt och praktiskt

Diakoni
- om kyrkans omsorg om de utsatta, vilka är behoven och vilka resurser finns

Församlingsinstruktionen är pastoratets viktigaste visions- och identitetsdokument och den revideras vart fjärde år. Under 2022 är det dags igen och en arbetsgrupp bestående av kyrkoådets och församlingsrådens ordföranden samt kyrkoherde och kommunikationsansvarig har fått uppdraget att leda arbetet. Tankar, texter och utkast kommer under året att presenteras och diskuteras av förtroendevalda, ideella, anställda och engagerade församlingsbor.

Kort sagt svarar församlingsinstruktionen på tre frågor: Vilka är vi? (identitet och grundsyn), Var finns vi? (omvärldsanalys) och Vad ska vi göra? (verksamhet och prioriteringar). Församlingsinstruktionen ligger sedan, tillsammans med andra dokument som t.ex. pastoratets lokalförsörjningsplan, till grund för mer detaljerade verksamhetsplaner, som kyrkoråd och fullmäktige beslutar om för varje år. Som ett uttryck för vår samhörighet förs en dialog mellan stiftet och pastoratet under hela processen, och när den nya församlingsinstruktionen är klar tas den i bruk efter beslut av kyrkofullmäktige och kyrkoherde samt godkännande av Skara stifts domkapitel.

Floby pastorats nuvarande församlingsinstruktion finns att läsa på:
www.svenskakyrkan.se/floby/forsamlingsinstruktion