Foto: Swedwatch

Företagsansvar & Swedwatch

2004 var Svenska kyrkan en av initiativtagarna till Swedwatch och idag är vi en av organisationens sex medlemmar. Swedwatch granskar svenska företag i lågkostnadsländer och har sedan starten publicerat ett åttiotal rapporter som gett röst åt anställda och jordbrukare som har koppling till företag och konsumenter i Sverige. Granskningarna har fått företag, kommuner och landsting att agera i frågor som rör allt från barn- och tvångsarbete till orimliga arbetstider och trakasserier mot arbetare som organiserar sig. Organisationen har även lyft flera fall där migrantarbetare utnyttjats.

Swedwatch har verkat för en svensk ratificering av ILOs tilläggsprotokoll till konventionen om tvångsarbete, för att stärka migrantarbetares situation. Ett sådant beslut fattades i riksdagen i maj 2017.  

Gruvbolaget AngloAmericans smältverk i Waterval utanför Johannesburg. I slaggbergen finns stora mängder radioaktivt uran, men också (ibland höga halter) arsenik, cyanid, svavel och bly. Foto: Ewa Almqvist/Ikon

Tillsammans med andra organisationer lyfte Swedwatch redan 2008 frågan om handel med konfliktmineraler, något som sedan reglerats i både amerikansk och EU-lagstiftning för att förhindra att företag indirekt bidrar till att finansiera konflikter. 2016 gjorde Swedwatch en uppföljning av lagstiftningarnas brister, med särskilt fokus på barnarbete.

Läs mer på Swedwatchs hemsida.

stöder lokala organisationers påverkansarbete

Svenska kyrkan samarbetar också direkt med partnerorganisationer som arbetar för att företag i deras länder ska ta större ansvar för arbetare, lokalsamhällen och miljön. Ett exempel är Bench Marks Foundation som granskar gruvindustrin i Sydafrika genom så kallade ”community monitors”. Det innebär att lokala volontärer får möjlighet att uttrycka sig om företagens verksamhet och hur den påverkar deras liv. Läs mer om detta arbete

Vi arbetar också för att ge organisationer i utvecklingsländer möjlighet att vara med när företagens ansvar för mänskliga rättigheter diskuteras i FN och andra internationella forum. Att berörda människor har en röst är en grundläggande förutsättning för att ett ekonomiskt system ska kunna betraktas som inkluderande, vilket mål 8 syftar till.