Foto: Malin Forsvall/Ikon

Förvaltning av skog och mark

Hur skog och mark förvaltas är en central fråga för att Sverige ska uppnå sina miljö- och klimatmål. Svenska kyrkan är Sveriges största förvaltare av jordbruksmark och den femte största skogsförvaltaren. Egendomen förvaltas av stiften och kallas för prästlönetillgångar, vars historia går ända tillbaka till medeltiden då skog och mark donerades av stormän och allmogen för att prästen skulle kunna försörja sig. Idag får endast avkastningen användas och den delas ut till församlingar och stift för att bekosta viss del av verksamheten. 

Marken arrenderas idag ut till andra aktörer, främst inom jordbruket men även till bolag som producerar förnybar energi inom vind- och vattenkraft. 2018 fanns vind- och vattenkraftverk på Svenska kyrkans mark som genererade förnybar energi som räckte till att ge el och värme till cirka 30 000 villor under ett år (totalt drygt 800 GWh). Se även Mål 7

Inom skogsbruket skapas klimatnytta på flera sätt, dels genom att skogen fungerar som en kolsänka när den växer och tar upp koldioxid från atmosfären, dels genom att den förnybara skogsråvaran används i allt större utsträckning för att ersätta fossila bränslen och energikrävande material som till exempel plast och cement.