Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur förtroendemannaorganisationen är uppbyggd och se vilka personer som företräder dig som medlem i Västerås.

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år rösta och därmed påverka vilka kyrkopolitiska värderingar som ska prägla kyrkan de fyra kommande åren. Läs mer om kyrkoval på Svenska kyrkans nationella webbplats.

Val till tre olika nivåer
Företrädare väljs till kyrkomötet på nationell nivå, stiftsfullmäktige på regional nivå och kyrkofullmäktige på lokal nivå. Fullmäktige utser i sin tur ledamöter till kyrkorådet och revisionen och även till valnämnden, men då utifrån förslag på personer från lokala församlingsmöten.   

Kyrkopolitiska nomineringsgrupper
De som kandiderar i kyrkovalet representerar olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper som var och en har sitt egna program för hur man ser på kyrkans verksamhet och framtid.Läs mer om nomineringsgrupperna och mandatfördelningen i kyrkofullmäktige. 

Församlingsråd
Svenska kyrkan Västerås är ett så kallat pastorat som består av 13 församlingar i samverkan. Varje församling leds av ett församlingsråd med representanter som utsetts av kyrkofullmäktige, utifrån förslag på kandidater från lokala församlingsmöten. Läs mer om församlingsråden.

Ledning av verksamheten
Verksamheten i Svenska kyrkan Västerås leds av en domprost, som också är kyrkoherde för Västerås pastorat, och ett pastoratskansli med stödfunktioner för personal, ekonomi och administration. Verksamheten är indelad i fyra geografiska områden, så kallade pastorala områden, samt förvaltningsområdena kyrkogård och fastighet. Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsfunktionerna.   

Styrande dokument
Svenska kyrkans verksamhet påverkas av flera olika styrande dokument, allt från nationell lagstiftning till lokala riktlinjer och policyer. Här hittar du länkar till lagstiftning och lokala dokument..