Foto: Anatoli Styf/Freeimages

Organisation & ekonomi

Högsta beslutande organ i Svenska kyrkan är kyrkomötet och ärkebiskopen är dess främsta företrädare. Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt och stift. Inom Svenska kyrkan finns också pastorat, nationella organ och Svenska kyrkan i utlandet.

Vadstena pastorat består av två församlingar: Vadstena med staden Vadstena och socknarna Hov och Strå samt Dal med socknarna Rogslösa, Källstad, Herrestad, Örberga, Nässja och Väversunda. De beslutande församlingarna är kyrkofullmäktige, kyrkorådet samt församlingsråden i Vadstena och Dal.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Vadstena pastorat

Läs mer om vår vision och hur vi lägger upp verksamheten i Vadstena och Dals församlingar

Församlingar och pastorat

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Det finns cirka 1 400 församlingar som tillsammans täcker hela landet. De har lokalt självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. 

Geografisk gemenskap

Församlingen är också en gemenskap av de människor som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område. För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. 

Samverkan i pastorat

Vadstena pastorat är en samverkansform där Vadstena och Dals församlingar hjälps åt att utföra de grundläggande uppgifterna.  Hur ansvaret fördelas mellan församlingarna och pastoratet framgår av den för pastoratet gemensamma församlingsinstruktionen. Pastoratet har också ansvaret för till exempel ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.  Sammanlagt finns 1 364 församlingar och 286 pastorat inom Svenska kyrkan. 

Det finns två sorters församlingar:

Församlingar som ingår i ett pastorat (946 stycken)

I församlingar som ingår i pastorat finns ett av pastoratets kyrkofullmäktige valt församlingsråd som styrelse.

All verksamhet i ett pastorat, och i de församlingar som ingår i pastoratet, leds av en präst med titeln kyrkoherde. Kyrkoherden har tillsammans med församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Sammanlagt finns det 258 pastorat enligt denna ordning inom Svenska kyrkan -  fram till och med den 31 december 2017 finns det inom Göteborgs kyrkliga samfällighet ytterligare 28 pastorat som fungerar på ett liknande sätt. 

Församlingar som inte ingår i ett pastorat (418 stycken)

I varje församling som inte ingår i ett pastorat finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

All verksamhet i församlingen leds av en präst med titeln kyrkoherde. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

 Tretton stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.  Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet.

Stiftsstyrelse och domkapitel

I varje stift finns en stiftsstyrelse och ett domkapitel. 

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

Domkapitlet har vid sidan av biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och samfälligheter. I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.

Domprosten

Kyrkoherden i den församling där stiftets domkyrka är belägen har titeln domprost. Domprosten har även ett antal uppgifter i stiftet. Bland annat är domprosten ledamot och vice ordförande i domkapitlet (biskopen är ordförande) och biskopens ersättare i stiftsstyrelsen. Befattningen som domprost tillsätts av en tillsättningsnämnd enligt särskilda bestämmelser.

Kontrakt och kontraktsprost

Varje stift är dessutom indelat i kontrakt som omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en präst med titeln kontraktsprost som bland annat har till uppgift att biträda biskopen med ledningen och tillsynen, biträda vid visitationer i församlingarna och på biskopens uppdrag visitera församlingar. 

Nationell nivå

Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemensamma angelägenheter i fråga om utbildning, samråd, ekumeniska relationer, information, verksamhet bland svenskar i utlandet, internationell mission och diakoni samt inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt. 

Svenska kyrkan i utlandet omfattar utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter. Rådet för Svenska kyrkan i utlandet beslutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan. Det finns ett fyrtiotal utlandsförsamlingar och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet.

Kyrkoordningen - kyrkans regelbok

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Läs mer om kyrkoordningen här

Svenska kyrkans grundläggande uppgift

Kyrkans uppgift sammanfattas i fyra begrepp: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Läs mer om de grundläggande uppgifterna här

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Kyrkoval

Det slutgiltiga valresultatet är nu publicerat.

Indirekta val

​​Kyrkovalet har ägt rum och väljarna har därmed sagt sitt. Det som nu återstår är de indirekta val som ska göras lokalt, i stiften och på den nationella nivån.