Meny

Ekonomibyggnader och kontor vid Nya kyrkogården

Kyrkorådet har beslutat att under 2017/2018 uppföra nya rationella och ändamålsenliga ekonomibyggnader i anslutning till Nya kyrkogården i Vadstena. Invigning torsdagen den 13 september 2018 klockan 15.00.

Under sommaren kommer de nya ekonomibyggnaderna vid Nya kyrkogården att färdigställas. Byggnaderna kommer få ljusgrå puts på ytterväggarna, parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar annläggs, solcellerna som finns på den gamla ekonomibyggnaden kommer att flyttas över till de nya byggnaderna mm. Planteringar och träd kommer på plats under hösten. Den gamla ekonomibyggnaden kommer att rivas och ge plats för parkeringar.

Verksamheten på pastorsexpeditionen på Gräsgatan påverkas inte av förändringarna.

Slutbesiktning är planerad till den 31 augusti. Därefter tas byggnaderna i bruk. Invigning torsdagen den 13 september klockan 15.00.

Ekonomi

Byggnationen finansieras genom lån. Lånet kommer att betalas tillbaka med begravningsavgiften- den avgift som finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Kyrkoavgiften (medlemsavgiften som du som är medlem i Svenska kyrkan betalar) finansierar inte begravningsverksamheten utan går till:

  • verksamhet för barn och unga,
  • gemenskapsträffar för äldre,
  • arbete för människor i utsatta situationer,
  • ett rikt musikliv med körer och musiker,
  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

bakgrund

Kyrkogårdsförvaltningen i Vadstena pastorat sköter och underhåller tio kyrkogårdar och fem församlingshem. Personalstyrkan utgörs av fjorton personer, sex kvinnor och åtta män. Av dessa är fem helårs-anställningar, sex säsongsanställningar i sju månader och tre sommarvikarier i åtta veckor. Ansvaret för verksamheten är delegerat av kyrkoherden till kyrkogårds- och fastighetschefen som förutom kyrkogårdsarbetare har en förvaltningsassisten och två arbetsledaretill sin hjälp.

Förvaltningen förfogar över lokaler samt nödvändig utrustning och innehar utöver småmaskiner och handredskap en mindre grävmaskin, lastmaskin, sex åkbara gräsklippare, två bilar, två släpkärror, en kyrkogårdstruck, en Dalum lövsamlare och två ogräsharvar. Vi servar och lagar utrustningen så långt det är möjligt i egen regi.

Hela pastoratets begravningsverksamhet utgår från ekonomibyggnad och kontor vid nya kyrkogården i Vadstena där också all materiel förvaras. I lokalerna inryms kontor för assistent och chef där allmänheten tas emot för besök, omklädningsrum och pentry, verkstad och garage. I anslutning finns även ett fristående mindre garage och en inhägnad utegård.

Lokalerna som förvaltningen har att tillgå är inte ändamålsenliga och uppfyller inte heller de krav som arbetsmiljölagen ställer på personalutrymmen. Vid skyddsronder har bristen på omklädningsrum och dusch påtalats och noterats som en brist i arbetsmiljön. När hela personalstyrkan är samlad vid planering och genomgång får inte alla plats runt bordet. Entrén för besökande är rakt in på chefens kontor där samtal av känslig natur ibland förs. Förvaltningsassistentens kontor är likaså ett rum av genomgångskaraktär och att stänga om sig går inte.

Då vår utrustning är stöldbegärlig vill vi i möjligaste mån förvara den inomhus och de utrymmen vi har idag att tillgå är inte tillräckligt stora för detta, utan trots att vi stuvar in saker i princip på varandra så måste en del förvaras utomhus. Vi har börjat kompostera det mesta av vårt trädgårdsavfall som gräsklipp, pinnar och löv för att minska miljöpåverkan och tillverka vår egen jord. Som vi har det idag kan det ge ett något skräpigt intryck eftersom komposthögarna är placerade i anslutning till kyrkogården.

Kyrkorådet har med anledning av ovanstående beslutat att under 2017 uppföra nya rationella och ändamålsenliga ekonomibyggnader i anslutning till Nya kyrkogården i Vadstena.


• Byggnaderna inreds med ändamålsenliga utrymmen för administration, besök, personal, förråd, verkstad, tvätt, likkylar och garage.
• Byggnaderna ska vara energieffektiva och förses med solceller och ladd stolpar för elfordon.
• Samverkansmöjligheter med kommunen utreds.
• Parkeringsmöjligheter och tillgänglighet utökas och förbättras.
• Kompostanläggning anläggs i anslutning till byggnaden.

Bygglov är beviljat och byggnationen beräknas starta sensommaren 2017 och färdigställas under hösten. Byggritningar i Motala har tagit fram ritningarna.