Vad gör en biskop

I Svenska kyrkans finns 13 stift och varje stift leds av en biskop. Vad gör en biskop?

Kontakta Uppsala stift_Biskopens kansli
Foto: Håkan Sjunnesson

Biskopen är den högste kyrklige ledaren i stiftet. Till de viktigaste uppgifterna hör att:

  • Leda och inspirera kyrkan i stiftet och att se till att kyrkans lära och ordning följs. 
  • Vara ordförande i domkapitel och stiftsstyrelse
  • Anta stiftets präst- och diakonkandidater samt viga dem till tjänst i Svenska kyrkan
  • Visitera stiftets församlingar. Biskopen besöker då församlingarna för att inspirera samt ibland möta olika medarbetare enskilt i rådgivande samtal.
  • Hålla regelbunden kontakt med präster och diakoner, både tjänstgörande och blivande.  Här fungerar kontraktsprostarna som biskopens "förlängda arm" i de kontrakt som stiftet är uppdelat i.

En biskop har också uppdrag i hela Svenska kyrkan utöver sitt egna stift, där bland annat överläggningar med de andra biskoparna ingår.