Domkapitlet

Domkapitlet har vid sidan av biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor. 

Därutöver ingår det i domkapitlets tillsyn att tillsammans med biskopen granska hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften, att pröva behörigheten att utöva kyrkans vigningstjänst och att besluta i ärende där någon överklagat eller begärt beslutsprövning av en församling eller ett pastorats beslut.

Domkapitlet i Uppsala består av nio ledamöter. Fem ledamöter utses av stiftsfullmäktige, en ledamot utses av stiftets präster och diakoner och tre ledamöter, ärkebiskopen, biskopen i Uppsala stift och domprosten, är självskrivna. Mandatperioden är fyra år.

Presidium

Ledamöter

Ersättare

Sekreterare

Sammanträden 

2021

 • 14 januari
 • 16 januari – prästexamen
 • 17 januari – prästvigning
 • 16 februari
 • 6 april
 • 3 maj
 • 7 juni – präst och diakonexamen och ord sammanträde
 • 13 juni – präst- och diakonvigning
 • 23 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 8 december

2022

 • 12 januari - präst- och diakonexamen och ordinarie möte på eftermiddagen.
 • 16 januari - vigning.
 • 15 februari
 • 22 mars
 • 20 april
 • 7 juni -  präst -diakonexamen och ordinarie möte på eftermiddagen.
 • 12 juni -  vigning.
 • 22 augusti
 • 28 september
 • 25 oktober
 • 7 december

Domkapitelmötena börjar regelmässigt 13.15 och slutar 16.00.

Förtroendevalda i Uppsala stift

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år har rösträtt. Innevarande mandatperiod är 2018-2021.

 

Beställning av protokoll
Här kan du beställa äldre protokoll från stiftets beslutande organ.