En manlig präst och några andra personer sitter runt ett bord med varsin laptop och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

GDPR och Svenska kyrkan Uppsala

På den här sidan hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Information om personuppgiftsbehandling enligt GDPR

Trossamfundet Svenska kyrkans verksamhet är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Som personuppgiftsansvarig ska Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala pastorat se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, anhörig, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina personuppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika specifika sammanhang. Dessa är listade i bokstavsordning längst ner på sidan.

Klicka här för att hoppa direkt till listan.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till vår arkivarie
018-430 38 82 
uppsala.pastorat@svenskakyrkan.se.

Du kan också höra av dig till Uppsala pastorats dataskyddsombud.

Uppsala pastorats dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se 

Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur Uppsala pastorat arbetar för att uppfylla dessa.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer. 

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Är du intresserad av att få ut en viss handling kan du i stället begära ut handlingen i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, som stadgar att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar. 

Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande. 

En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifterna är korrekta.
 • Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att användning av personuppgifterna ska begränsas.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen. 

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du har slutat gå i vår gruppverksamhet och vi inte längre behöver dina kontaktuppgifter.
 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det syftet, exempelvis om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl: 

 • för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål
 • av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet.

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd. 

Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. 

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Allmänt

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Områden i bokstavsordning

Här hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter i specifika sammanhang. Klicka på pilen till höger om repektive rubrik för att läsa hela texten.

Information om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter när ditt barn deltar i vår verksamhet.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i vår verksamhet.

Uppgifter om vårdnadshavare

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov för att lämna relevant information rörande ditt barns deltagande. Det kan exempelvis vara meddelande om att gruppen startar igen vid terminsstart, om att ett grupptillfälle ställs in eller annat.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver veta vilka barn som går i våra barngrupper. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
 • I förekommande fall, skickar vi vissa av ditt barns personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för barnets deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
 • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att barnet tryggt kan delta i verksamheten. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Uppsala pastorat utan ett samtycke från vårdnadshavare.
 • Ibland fotograferar och filmar vi vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker med ditt samtycke. Publicering kan i vissa fall ske även utan samtycke om lagen tillåter. Vi publicerar dock inte foton eller film på ditt barn utan att informera dig innan publicering.
 • Vi kan också, i förekommande fall, komma att lämna ut barnets adressuppgifter till kommunen eller annan kyrklig organisation för eventuellt ytterligare aktivitetsstöd.

Om du inte lämnar ditt barns personuppgifter till oss kan avtalet om deltagande i gruppen inte ingås och ditt barn kan då inte delta i gruppen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler ditt barn till barngruppen lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Uppsala pastorat. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, adress och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. Under ditt barns tid i barngruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där ditt barn finns med.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

När ditt barn lämnar gruppen sparar vi dina och ditt barns uppgifter till nästa terminsstart, då vi uppdaterar gruppmedlemmarnas uppgifter. Detta gör vi syfte att förenkla vår administration. Du kan invända mot denna behandling. Om du gör det kommer vi att sluta behandla dina och ditt barns uppgifter.

I förekommande fall lagrar vi ditt barns adressuppgifter separat, efter att barnet lämnat gruppen, där endast gruppledaren har tillgång till uppgifterna. Detta gör vi i fyra år på begäran av kommunen eller annan kyrklig organisation för att möjliggöra en efterkontroll av aktivitetsstöd vi erhållit. Du kan invända mot denna behandling. Om du gör det kommer vi att sluta behandla ditt barns uppgifter såvida vi inte gör bedömningen att vi har ett berättigat intresse av fortsatt behandling.

Om ditt barn är med i en kör, lagrar vi, i förekommande fall, ditt barns adressuppgifter separat efter att barnet lämnat kören. Det är endast körledaren som har tillgång till uppgifterna. Detta gör vi i syfte att kunna inbjuda ditt barn till jubileer eller andra evenemang som tidigare korist. Du har rätt att invända mot denna behandling, om du gör det raderar vi dina och ditt barns uppgifter.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du bokar en begravningsgudstjänst.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det huvudsakliga syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera och förrätta begravningsgudstjänst och gravsättning samt dokumentera den kyrkliga handlingen i ministerialboken. Du ingår ett avtal genom att boka tid för förrättningen, vilket är en av grunderna för behandlingen av dina personuppgifter, men vi behandlar även personuppgifter som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen. Som en del av Svenska kyrkans myndighetsutövning skickar vi därmed information om gravsättningen till Skatteverket.

Utöver den behandling som utförs för att uppfylla avtal eller som ett led i myndighetsutövning behandlar vi även dina kontaktuppgifter i upp till ett år efter gravsättningen för att vi ska kunna skicka dig inbjudningar till minnesgudstjänst och/eller sorgegrupp. Vi gör det med stöd av ett berättigat intresse, då vi bedömer att du sannolikt har ett intresse av att få sådana inbjudningar skickade till dig. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dig från dessa listor.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga eller inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10–11 §§ lagen om Svenska kyrkan.

Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar i normalfallet är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, din relation till den avlidne samt faktureringsuppgifter. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån, men vi kan även få dem från dig direkt eller via annan församling.

När vi behandlar uppgifter om din relation till den avlidne kan vi behandla uppgifter om att du var make/maka/sambo/partner med den avlidne. Detta utgör en indirekt uppgift om din sexuella läggning och är därmed en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlem/-mar alt. har regelbunden kontakt med organisationen. Vi kommer inte att lämna ut uppgiften till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas under den tid som stadgas av tillämpliga lagar och föreskrifter, såsom begravningslagen. Vissa uppgifter om förrättningen kommer att sparas för historiska ändamål i en så kallad ministerialbok. Som angetts ovan behandlas dina kontaktuppgifter i upp till ett år efter gravsättningen.

Vilka andra får del av dina personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om du har frågor om detta går det bra att kontakta Uppsala pastorat eller berörd präst direkt.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du har begärt att vi ska vidta en åtgärd enligt någon av dina rättigheter i dataskyddsförordningen.

Din begäran håller på att behandlas

Normalt sett tar det inte mer än en månad för oss att utföra den begärda åtgärden. Om vi behöver längre tid för att hantera din begäran, exempelvis på grund av dess komplexitet, kommer vi att informera dig om det.

Som huvudregel hanterar vi din begäran utan kostnad, men om du exempelvis har skickat in flera liknande begäranden under en kort tidsperiod kan vi komma att ta ut en administrativ kostnad. För att kunna ha koll på detta sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i ett register i ett år framöver, med stöd av dataskyddsförordningen.

I vissa fall kan din begäran avslås och då kommer vi att förklara varför. Det kan exempelvis ske om vi ber dig styrka din identitet och du vägrar att göra det, eller om vi bedömer att det inte finns någon skyldighet i lag för oss att utföra den begärda åtgärden. Om din begäran avslås har du möjlighet att begära rättslig prövning hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i Sverige.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

 • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
 • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
 • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
 • begära att vi raderar dina personuppgifter.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart (exempelvis Excelformat).

Vidare kontakt

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ett klagomål. Information om hur du gör det finns på deras webbplats, www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontaktuppgifter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud, se startsidan för denna integritetspolicy.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial

Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Uppsala pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera vår verksamhet och bevara bild- och filmmaterial för arkivändamål och framtida forskning. Våra fotografier och filmer är sökbara på person endast om du gett tillåtelse till det.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blankett men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande. Om du deltar i en av våra verksamhetsgrupper är ditt godkännande giltigt i två år. I andra sammanhang kan tiden ett godkännande är giltigt variera och framgår då i respektive sammanhang.

Vår webbplats, svenskakyrkan.se/uppsala, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detsamma gäller vår tidskrift, Hopp. Detta innebär att vår publicering lyder under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Uppsala pastorat ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du deltar i vår diakonala verksamhet.

Uppgifter om dig som konfident 

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder: 

 • Om ett samtalstillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt deltagande i vår verksamhet behöver vi kunna kontakta dig. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig. 
 • Om du önskar det kan diakonin även bistå med att ansöka om ekonomiskt stöd från externa stiftelser och fonder samt sommargåva i form av sommarpass (badpass). Behandlingen utförs med stöd av vårt (och ditt) berättigade intresse av att ge/få hjälp med sådana ansökningar samt möjlighet att erhålla sommarpass.

All hantering av dina personuppgifter sker i samråd med dig, Uppsala pastorat lämnar inte ut några uppgifter till extern part utan att du har gett tillåtelse till det.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan. 

Enligt 54 kap. 1 § kyrkoordningen gäller förbud mot att röja uppgifter som har anförtrotts en diakon under enskild själavård. Detta innebär att diakonen har tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Bokning av samtal med diakon sker oftast via telefon eller e-post. Vid samtalet med diakonen kan minnesanteckningar föras, de görs manuellt och förvaras i låst utrymme. Personuppgifter hanteras också vid ansökan om sommarpass samt vid hjälp att ansöka ur externa fonder.

Vid samtal med diakon behandlas namn, telefonnummer, livssituation och annat personligt som lämnas i samtalet.

Vid ansökan om sommarpass eller bidrag ur externa fonder eller stiftelser behandlas namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontonummer, familj, ekonomisk situation, ev. hälsotillstånd.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna? 

Bokningen raderas efter att samtalet har ägt rum. Minnesanteckningar från samtalet gallras när de inte längre behövs för att bistå dig. Dokument avseende ansökan om sommarpass och intyg till fondansökan raderas när ärendet är sluthanterat hos oss.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter när ditt barn ska döpas hos oss.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Ett barn får döpas när båda vårdnadshavarna begär att ett barn ska döpas till kristen tro. Dopprocessen inleds antingen genom att vårdnadshavarna själv anmäler att de vill döpa sitt barn eller genom att församlingen bjuder in till dop.

Församlingen skickar dopinbjudan till de vårdnadshavare som är medlemmar i Svenska kyrkan. Barn till vårdnadshavare som är medlem registreras i medlemsregistret. Uppgift om barnet gallras om vårdnadshavaren begär det eller vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad.

Är ingen av vårdnadshavarna medlem i Svenska kyrkan kan vårdnadshavarna vända sig pastoratets Bokning och medlemsservice för att boka dop.

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig för ändamål som rör dopet, inklusive för att inhämta ditt och eventuell annan vårdnadshavares samtycke till dop.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal, enligt kyrkoordningens stadgar, för barnets räkning.
 • Vi kommer att efter dopet föra in ditt barn i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal, enligt kyrkoordningens stadgar, som du genom ditt barns dop ingår för barnets räkning.
 • De första av ditt barns levnadsår kommer vi, i förekommande fall, att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dopdagshälsningar. Vi skickar också inbjudan till dopkalas i kyrkan för de som döpts under året. De första 12 åren kommer vi även att skicka inbjudningar till barngrupper till er. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse att utföra medlemsvård.

Om du inte lämnar ditt barns personuppgifter till oss kan barnet inte döpas.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomfört dop och medlemskap i Svenska kyrkan är känsliga personuppgifter. Vi behandlar dessa känsliga personuppgifter med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte blir medlem genom sitt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska kyrkan utan vårdnadshavarens samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Uppgifter om fadder

Vårdnadshavarna kan ange en eller flera faddrar till sitt barn. Om en fadder anges kommer hen att antecknas under dopsamtalet och bevaras i dopboken för historiska ändamål. Registreringen utförs med stöd av verksamhetens och den döptes berättigade intresse av att dokumentera barnets fadder. Uppgift om fadder bevaras med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via telefon, e-post eller webbokning. Personuppgifterna lämnas av den som gör dopanmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, civilstatus, e-postadress, telefonnummer och adress.

För barn rör det sig om namn, personnummer, datum för dop och namn på eventuell fadder.

För fadder rör det sig om fadderns namn och namn på den döpte.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om barnet, vårdnadshavarna och eventuell fadder. Underlag till dopboken gallras efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge ditt barn är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Vilka andra får del av era personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Uppsala pastorat eller berörd präst direkt.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du ska döpas hos oss.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna döpas hos Uppsala pastorat behöver vi behandla dina personuppgifter.

Uppgifter om dig som ska döpas

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar kontakt kring dopet, inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal med oss enligt kyrkoordningens stadgar.
 • Vi kommer att efter dopet föra in dig i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal enligt kyrkoordningens stadgar som du ingår med oss genom ditt dop.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan du inte döpas.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomfört dop och medlemskap i Svenska kyrkan är känsliga personuppgifter. Vi behandlar dessa känsliga personuppgifter med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du blir medlem genom ditt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via telefon, e-post eller webbokning. Du lämnar själv in personuppgifterna till oss. Det rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, datum för dop.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om dig. Underlag till dopboken gallras efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge du är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Vilka andra får del av dina personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om du har frågor om detta går det bra att kontakta Uppsala pastorat eller berörd präst direkt.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar personuppgifter vid biskopsval

Elektorer vid biskopsval

I Kyrkoordningens kap. 8 §§7–39 anges hur biskopar utses. Stiftet där biskop ska väljas ansvarar för genomförande av val. När ärkebiskop/biskop ska utses i Uppsala stift ansvarar Uppsala stift för genomförande av val. I samband med valet ansvarar pastorat/församling, stift och när det gäller ärkebiskopsval även nationell nivå gemensamt för en del av behandlingen av personuppgifter i samband med nomineringsvalet och biskopsvalet.

Exempel på tillfällen när gemensamt ansvar uppstår är vid administration och upprättande av röstlängd för röstberättigade präster och diakoner i Uppsala stift, vid administration och upprättande av röstlängd för elektorer och deras ersättare samt vid rösträkning vid ärkebiskops-/biskopsval.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret regleras genom en överenskommelse ”Inbördes arrangemang för genomförande av ärkebiskops-/biskopsval”.

Personuppgifter som Uppsala pastorat lämnar till stiftet

Uppsala pastorat lämnar uppgift till Uppsala stift om i pastoratet anställda präster och diakoner, samt elektorer utsedda av pastoratets fullmäktige. Detta gör pastoratet i syfte att ge de röstberättigade möjlighet att delta i valet av biskop enligt kyrkoordningens regler och den lagliga grunden för behandlingen är avtal.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som behandlas gemensamt och av Uppsala pastorat i de här exemplen rör främst namn, titel, ort, arbetsgivare, kontaktuppgifter och personnummer på röstberättigade samt namn, titel och hemort för nominerade.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppsala stift bevarar uppgifterna som rör biskopsvalet/ärkebiskopsvalet, därför sparas inga uppgifter som lämnats över till stiftet hos Uppsala pastorat. Uppgifter om elektorer valda av kyrkofullmäktige i Uppsala pastorat finns noterade i fullmäktiges protokoll som bevaras.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling när du skickar e-post till oss

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Uppsala pastorat.

Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av e-post är vårt berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras, vilket bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kan beroende på innehållet i meddelandet även komma att behandla uppgifter om ditt medlemskap i Svenska kyrkan, vilket ses som en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av ett berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga eller inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10–11 §§ lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker kontakt med vår Familjerådgivning.

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi tar emot förfrågningar och bokar in samtal via telefon. Vi kan behöva kontakta dig om ett möte behöver ställas in. Vi tar ut besöksavgift och hanterar betalning av dessa. Under själva samtalet för vi minnesanteckningar om det du berättar för oss i syfte att kunna bedriva vår familjerådgivning på ett professionellt och relevant sätt. Vår behandling av dina uppgifter utförs för att vi ska kunna tillhandahålla familjerådgivning och grundar sig därmed på den rättsliga grunden avtal i dataskyddsförordningen.

Tystnadsplikt gäller i familjerådgivningen enligt både lag och våra egna stadgar. Vi har dock en skyldighet att i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter, exempelvis om vi får kännedom om att ett barn far illa i sitt hem. Om vi lämnar sådana uppgifter gör vi det på den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Observera att informationen om vår behandling av personuppgifter inte gäller för dig som väljer att vara anonym.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi noterar ditt namn, adress, telefonnummer.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid du fortsätter gå till familjerådgivningen. Bokföringsunderlag (t.ex. fakturor) sparas i 7 år. Övriga personuppgifter gallrar vi 3 månader efter ditt sista samtal.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur Svenska kyrkan Uppsala (Uppsala pastorat) behandlar dina och ditt barns personuppgifter när ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i vår förskoleverksamhet.

Uppgifter om vårdnadshavare och andra närstående

Vi behandlar dina personuppgifter som vårdnadshavare för att vi ska kunna kontakta dig beträffande ditt barns välmående och säkerhet, samt om övrig information som är relevant för ditt barns deltagande i vår förskoleverksamhet. Personuppgifterna behandlas med stöd av det allmänna intresset att kunna bedriva vår förskoleverksamhet enligt skollagen (SFS 2010:800).

Vi behandlar även personuppgifter om andra närstående som får hämta och lämna barnet eller som ska kontaktas i en nödsituation för att vi ska kunna säkerställa barnets säkerhet och välmående hos oss. Sådana personuppgifter behandlas med stöd av det allmänna intresset att kunna bedriva vår förskoleverksamhet enligt skollagen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

 • Barnets födelsedata (6 siffror) – för att kunna föra närvarostatistik och födelsedagslistor.
 • Information om barnens medicinska status – till exempel allergier och andra hälsodata som är viktiga för oss att känna till för att kunna garantera barnens säkerhet och välbefinnande.
 • Information om barnens behov av specialkost.
 • Dokumentation om barnens lärande och utveckling – mer information om pedagogisk dokumentation finns nedan.
 • Säkerhetsinformation - till exempel uppgifter om vem som får lämna och hämta ert barn på förskolan.
 • Annan viktig information - till exempel information om barn i behov av särskilt stöd eller barn med skyddade personuppgifter eller andra restriktioner som vi behöver veta för att kunna garantera barnens säkerhet.
 • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare och även andra närstående till barnet till exempel för att kunna skicka veckobrev och för att kunna komma snabbt i kontakt med dig vid behov.

Vi behandlar personuppgifter om barn och vårdnadshavare huvudsakligen för det allmänna intresset att kunna bedriva vår förskoleverksamhet enligt skollagen. Lämnar vårdnadshavaren inte de personuppgifter vi behöver kommer vi inte att kunna tillhandahålla någon förskoleplats.

Svenska kyrkans förskolor får sin mat levererad av Happy Food i Uppsala. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela Happy Food om barns eventuella allergier eller specialkost, www.happyfood.se.

Vid hopslagningar av förskolorna vid längre lov vidarebefordras vårdnadshavares kontaktuppgifter samt barns eventuella allergier eller specialkost till aktuell förskola. Detta för att kunna garantera barnens säkerhet.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler ditt barn till förskoleverksamheten lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Uppsala kommun. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

För andra närstående rör det sig vanligtvis om namn och telefonnummer, relation.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, adress, eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter, pedagogisk dokumentation enligt skollagen.

Pedagogisk dokumentation i förskolan

Med pedagogisk dokumentation kan personalen få syn på lärandet och utveckla verksamheten i förskolan tillsammans med barnen. Pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen: det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem. Det kan också utgå från en frågeställning som barn och personal på förskolan vill undersöka mer omkring. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att synliggöra både verksamheten och barnens lärande.

Insamling av dokumentation kan ske genom att:

 • Barn och pedagoger tar bilder
 • Barn och pedagoger spelar in video eller ljud
 • Samtal mellan barn och pedagoger
 • Pedagoger för anteckningar

Mer information hittar du på www.skolverket.se

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att sparas under hela den tid ditt barn deltar i förskoleverksamhet hos oss. Alla personuppgifter raderas när barnet har avslutat sin vistelsetid på förskolan.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala kommun ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Det är avslutningsvis viktigt att du känner till att våra skyldigheter ibland går före dina rättigheter. Förskolan har enligt skollagen en skyldighet att agera vid misstanke om att ett barn utsätts för kränkande behandling.

Information om personuppgiftsbehandling för förtroendevald i Svenska kyrkan.

Introduktion

Du har blivit vald till någon av Uppsala pastorats beredande eller beslutande organ såsom kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller distriktstråd. Alternativt har du utsetts till ett förtroendeuppdrag i pastoratet, såsom kyrkvärd, revisor eller ombud för Svenska kyrkans internationella arbete ACT. För att möjliggöra och administrera ditt uppdrag behöver Uppsala pastorat spara och hantera vissa av dina personuppgifter.

Insamlade personuppgifter

Vi har samlat in följande personuppgifter från dig:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • medlemskap i Svenska kyrkan
 • uppgift om att du är döpt
 • arvodesuppgifter
 • styrelsefunktion
 • uppgifter om nomineringsgrupp
 • mandatperiod
 • uppgift om huruvida du har eller har haft förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan.

Under din mandatperiod kan vidare följande personuppgifter samlas in om dig:

 • tillkommande hälsouppgifter såsom allergier
 • fotografier av dig, i förekommande fall
 • lösenord för åtkomst för till uppdraget relevanta IT-system
 • användargenererad data
 • nyckelnummer
 • namn och telefonnummer till nära anhörig, i förekommande fall.

Vanliga frågor och svar

Vad är personuppgifter?

All information som går att härleda till en fysisk levande person, vare sig det är direkt eller med hjälp av ytterligare information. Några vanliga exempel på personuppgifter är namn, ålder, personnummer, kontaktinformation och foto.

Vad är behandling av uppgifter?

Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter. Om det är analogt måste det dock vara sökbart i någon form av register för att falla under lagstiftningen.

Var är personuppgifter insamlade från?

Vi samlar huvudsakligen in dina personuppgifter från dig, Uppsala stift och medlemsregistret.

Varför är det nödvändigt att behandla personuppgifterna?

Vi behöver behandla dina personuppgifter av följande skäl:

1. Sköta utbetalning av arvode.
Laglig grund: avtal; beslut om arvodesnivåer.

2. Ha en tydlig bild över vilka som är verksamma i organisationen.
Laglig grund: avtal; stöd i kyrkostyrelsens beslut SvKB 2014:1 om IT-systemet Kyrksam samt 56 kap. 4 § kyrkoordningen.

3. Administrera olika sammankomster, inklusive förande av protokoll.
Laglig grund: avtal; stöd i 7 kap. 15 §, 4 kap. 18 § och 3 kap. 37 § kyrkoordningen.

4. Kommunicera med dig om ditt uppdrag samt i övrigt möjliggöra för dig att utföra ditt uppdrag i enlighet med kyrkoordningen.
Laglig grund: avtal; stöd i 7 kap. kyrkoordningen.

5. Informera och kommunicera med medlemmar och allmänheten om våra förtroendevalda genom exempelvis publicering av fotografier och andra uppgifter.
Laglig grund: intresseavvägning; vårt berättigade intresse av att sprida information till medlemmar och allmänheten, och din publika position som förtroendevald motiverar att foto publiceras.

Vi baserar i stor utsträckning vår behandling av dina personuppgifter på kyrkoordningen, som inte är en lag men som däremot ses som ett avtal för dess medlemmar, likt en förenings stadgar. Även kyrkostyrelsens beslut, vilka baseras på kyrkoordningen, faller under den lagliga grunden avtal.

Vi lagrar dina personuppgifter under hela mandatperioden. Efter mandatperioden lagrar vi även vissa av dina uppgifter för bland annat statistiska ändamål och för att vid en ny kandidatur kunna verifiera om du tidigare varit förtroendevald. För att allmänheten ska kunna ta del av Svenska kyrkans handlingar diarieförs och arkiveras de i enlighet med 55 kap. kyrkoordningen, vilket innebär att vissa av dina personuppgifter bevaras för arkivändamål.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Svenska kyrkan har behörighetsstyrning på sina datorer och på de flesta av våra system vilket gör att endast personer som har behov i sin tjänst av att behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Skyddsvärda uppgifter om dig och ditt uppdrag förvaras säkert i låsta skåp med begränsad åtkomst. Det är dock viktigt att du informerar oss skyndsamt om du har skyddad identitet eller andra integritetsbehov som kräver särskilda åtgärder.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer av IT-system, tryckeri, revisorer, myndigheter eller andra enheter inom Svenska kyrkan där det anses nödvändigt för att kunna utföra behandlingen på ett ändamålsenligt sätt. I de fall då vi anlitar underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning säkerställer vi alltid att det finns ett särskilt avtal på plats för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Handlingsoffentligheten tillämpas för all kyrklig verksamhet och motsvarar i stora delar den ordning som gäller för statliga myndigheter. Det innebär att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar om inte andra intressen väger tyngre, vilket regleras i kap. 53-54 i kyrkoordningen. Därför kan vissa av dina personuppgifter lämnas ut i enlighet med kyrkoordningens offentlighetsprincip.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling till anmäld anhörig för förtroendevald i Svenska kyrkan

Information om vår behandling

En av våra förtroendevalda har angett dig som nära anhörig. Vi har noterat ditt namn och ditt telefonnummer för att kunna nå dig om något skulle hända den förtroendevalda under tid då hen deltar i pastoratets verksamhet som förtroendevald. Uppgifterna kommer inte att användas på något annat sätt.

För att få behandla personuppgifter måste vi enligt dataskyddsförordningen ha en så kallad laglig grund. Dina personuppgifter behandlar vi med en intresseavvägning som laglig grund, där vi har gjort bedömningen att vårt intresse av att kunna kontakta dig i en nödsituation väger tyngre än ditt eventuella intresse av att vi inte ska behandla uppgifterna. Du kan när som helst invända mot vår behandling och i så fall måste vi göra en ny intresseavvägning för att avgöra om vi fortsatt har rätt att behandla dina uppgifter.

Vi sparar uppgifterna tills mandatperioden avslutas eller tills en ny anhörig anges. Om du inte längre vill vara anmäld anhörig, ber vi dig att tala med den förtroendevalde.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare.

Uppsala Kyrkogårdar är en del av Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala pastorat. Vi anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Uppsala Kyrkogårdars geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

Denna information berör dig som är i kontakt med Uppsala Kyrkogårdar angående gravrätt och/eller gravskötsel. Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information.

Gravrätt

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas när gravbok förs i begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen. Gravboken innehåller personuppgifter på den eller dem som gravplatsen har upplåtits, överlåtits eller gått över till. En gravrätt får endast gå över till någon som har släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till gravrättsinnehavaren eller den som är gravsatt på gravplatsen, varför information om sådant släktskap eller anknytning i vissa fall är nödvändig för att kunna föra gravbok.

Begravningsverksamhetens hantering av gravrätt omfattar behandling av gravrätten från början till slut, t.ex. anmälan av gravrättsinnehavare, utfärdande av gravbrev och överlåtelse och förnyelse av gravrätt. All behandling av personuppgifter som sker för att hantera gravrätt sker för att uppfylla rättsliga förpliktelser och/eller som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen.

Vem eller vilka som är gravrättsinnehavare anmäls till begravningsverksamheten senast sex månader efter dödsfallet som därefter utfärdar gravbrevet som bevis på att gravrätten har upplåtits. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån men kan även få dem från dig direkt, via myndighet eller via annan församling. Gravrätten upplåts oftast en viss tid och kan förlängas mot betalning. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln av en gravplats med full gravrätt (kistgravplats eller urngravplats).

En gravrättsinnehavare får förse gravplatsen med en gravanordning så som gravvård, stenram, staket eller liknande. Innan en gravanordning sätts upp ska begravningsverksamheten pröva om den kan tillåtas. Personuppgifter behandlas för gravrättsinnehavare eller dess ombud som intygar montering av gravanordning. En gravrättsinnehavare kan behöva kontaktas för att påminnas om att vårda graven eller om en grav vanvårdas.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För gravrättsinnehavare rör det sig vanligtvis om namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation samt släktskap/anknytning till person som gravrätten kan överföras till eller från.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifter om gravrättsinnehavare bevaras vanligtvis för historiska ändamål. Vi följer Riksarkivets föreskrifter för gallring av uppgifter i begravningsverksamheten.

Gravskötsel

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Tjänster i form av gravskötsel sker inom ramen för ett avtal mellan gravrättsinnehavaren/annan intressent och begravningsverksamheten eller dödsboet och begravningsverksamheten. Detta utgör inte en del av begravningsverksamheten och utgör därmed inte heller myndighetsutövning.

Huvudmannen sköter om gravplatsen i gravrättsinnehavarens ställe mot en avgift. Insamlingskälla för personuppgifterna är gravrättsinnehavaren själv.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga eller inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10–11 §§ lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vanligtvis behandlar vi namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Personuppgifterna gallras 7 år efter avslutat avtal i enlighet med bokföringslagens regler och Svenska kyrkans interna regelverk. Kopior av gravfondsbrev (skötselavtal) gallras efter avtalets utlopp.

Planteringsbeställningar och skötselböcker gallras efter 3 år.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker anställning hos oss.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behandlar vi dina personuppgifter. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan.

För vissa tjänster, ex. domprost, delar vi uppgifterna i din ansökan med representanter för Uppsala stift och Svenska kyrkan på nationell nivå.

I de fall medlemskap i Svenska kyrkan eller annat särskilt samfund krävs för anställning (se 34 kap. 7 § kyrkoordningen) behandlar vi uppgifter om ditt medlemskap. Dessa uppgifter måste du själv lämna till oss om du vill kunna bli anställd. Behandlingen utförs med stöd av ovan nämnda bestämmelse i kyrkoordningen (för att uppfylla det avtal som kyrkoordningen innebär för medlemmar i Svenska kyrkan) samt med stöd av ett undantag i lag som tillåter att vi behandlar information om ditt medlemskap inom ramen för Svenska kyrkans verksamhet och organisation. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev.

Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i kommunikation med referenspersonen via e-post. Se mer om referenspersoners kontaktuppgifter längre ned på denna sida.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Om du inte blir anställd sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla krav i Svenska kyrkans bestämmelser. Om du skickat in en spontanansökan och vi väljer att inte gå vidare med den, sparas dina handlingar dock i ett år, såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Ansökningshandlingar från den som har fått tjänsten, respektive från den som har överklagat ett anställningsbeslut, bevaras.

Hur vi behandlar referenspersoners personuppgifter

Om du inte sökt anställning själv men däremot angivits som referens av en annan sökande, behandlar vi dina personuppgifter i den personens anställningsärende. De uppgifter vi behandlar om dig är vanligtvis namn, funktion och någon form av kontaktuppgift som vi använder för att kontakta dig i ärendet. Vi utför behandlingen på basis av vårt berättigade intresse att utreda den sökandes lämplighet för positionen ifråga. Du kan invända mot behandlingen genom att kontakta oss på uppsala.pastorat@svenskakyrkan.se. Dina uppgifter sparas i max två år om den sökande ej anställs och inte överklagar beslutet. I annat fall bevaras dina uppgifter i ansökningshandlingarna för historiska arkivändamål i enlighet med lagen om Svenska kyrkan.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter när din ungdom anmäler sig och deltar i konfirmationsundervisning hos Uppsala pastorat.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behandlar den ungas och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig. Vi skickar direktinbjudan till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

Uppgifter om vårdnadshavare

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att meddela om ett grupptillfälle ställs in eller informera dig om något annat som rör konfirmationen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om ungdomen

Vi behöver din ungdoms personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med vårdnadshavares tillåtelse att hen deltar i vår verksamhet.
 • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ungdomen. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen tryggt kan delta i verksamheten. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Svenska kyrkan utan ett samtycke från vårdnadshavare. Finns behov av ett sådant samtycke inhämtas det vanligen vid anmälan eller på en blankett i anslutning till anmälan.
 • För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar.
 • När konfirmanden anmält sitt deltagande inhämtar vi ytterligare uppgifter, ex. om konfirmanden är simkunnig, för att administrera gruppens aktiviteter samt för att göra konfirmandens deltagande så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med vårdnadshavares tillåtelse att hen deltar i vår verksamhet.
 • Vi sparar kontaktuppgifter till ungdomen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.
 • Vi kan komma att fotografera och filma vår verksamhet och kan komma att publicera sådant material där ungdomen finns med. Detta gör vi för att dokumentera vår verksamhet och bevara uppgifterna för historiska ändamål. Sådan publicering sker vanligtvis med vårdnadshavares samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.
 • Vi förmedlar uppgift om namn och adress till extern fotograf för fotografering vid konfirmationen. Kontakten om de bilderna sker direkt mellan fotograf och konfirmand. Om konfirmanden inte önskar att vi lämnar ut uppgifterna, lämnas inte dennes uppgifter till fotografen.

Om vi inte får ungdomens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Ungdomens personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomförd konfirmation är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken ungdomen är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgiften till någon utanför Svenska kyrkan utan vårdnadshavares samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till konfirmation kan ske via webbformulär eller direktkontakt med den som anges som kontaktperson vid information om konfirmationen. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan – ungdomen eller vårdnadshavaren.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning.

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer, datum och ordning för dop och eventuella hälsouppgifter och annan relevant information för ungdomens deltagande.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifterna sparas hos oss under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmanden och vårdnadshavarna. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

Vilka andra får del av era personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Uppsala pastorat eller berörd präst direkt.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling när du bokar våra lokaler.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du bokar Uppsala pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera din bokning och kontakta dig vid behov.

 • Om du är en privatperson behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå med oss när du bokar våra lokaler. 
 • Om du representerar en församling eller annan organisation behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt och din organisations berättigade intresse av att kunna ingå och uppfylla avtal om lokalbokning. Du kan invända mot vår behandling av personliga skäl, varpå vi i så fall gör en avvägning mellan intresset att uppfylla avtalet och ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

Om du inte anger de efterfrågade uppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda bokning av lokalen eftersom vi då inte kan uppfylla avtalet.

För att kunna uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling, dvs. att kunna administrera och tillhandahålla dig de här tjänsterna, behöver vi i förekommande fall anlita systemleverantörer. Det innebär att systemleverantörerna kan komma att behandla de personuppgifter du lämnar till oss. Systemleverantörerna behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss och får endast utföra behandlingen i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och lag, vilket innebär att de inte får använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuell församling eller annan organisation du tillhör.

I vissa fall tar vi betalt när du bokar våra lokaler, vilket innebär att vi behöver behandla ditt personnummer om du som privatperson är fakturamottagare. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling för medlem i Svenska kyrkan

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Uppsala pastorats område behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

 • För att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss – det inkluderar bl.a. att ta ut avgifter, skicka ut relevant information och tillhandahålla dig de tjänster och den medlemsvård du har rätt till.
 • Vi skickar varje år in uppgifter om dig till Skatteverket i enlighet med 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Endast de uppgifter skickas som är nödvändiga för att ta ut kyrkoavgift. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse och ett viktigt allmänt intresse.
 • Inför kyrkliga val kan dina personuppgifter komma att hanteras för att du ska kunna rösta i valet. Behandlingen utförs med stöd av 38 kapitlet i kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem.
 • Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss för att vi ska ha möjlighet att skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Om du inte anmäler intresse för dop gallras dessa uppgifter vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad, eller när du begär det. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader. Kyrkoordningen ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem.
 • Direktinbjudan till konfirmation går varje år till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket). Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att erbjuda medlemmar i årskurs 8 att konfirmera sig.

Uppgift om medlemskap är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan på nationell nivå har också viss information om hur personuppgifter behandlas om dig som medlem inom Svenska kyrkan. Du kan hitta den informationen genom att klicka här.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är huvudsakligen namn, personnummer, dop/medlemskap, adress och ibland telefonnummer och e-postadress.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Om du lämnar Svenska kyrkan gallras dina personuppgifter ur kyrkobokföringen senast tre månader därefter. Anmälningar och bevis om in- och utträden ur Svenska kyrkan bevaras dock för arkivändamål. Beroende på hur du engagerat dig i vår verksamhet kan det finnas vissa personuppgifter som sparas på andra håll, exempelvis foton eller uppgifter om dop, vigsel och konfirmation som bevaras för arkivändamål. För mer information om detta hänvisar vi dig till respektive informationstext om våra olika verksamhetsdelar.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du tar emot nyhetsbrev/veckoprogram från oss.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du prenumererar på Uppsala pastorats digitala nyhetsbrev har du lämnat vissa personuppgifter i samband med detta. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka dig nyhetsbrevet. Personuppgifterna sparas i ett system avsett för hantering av dessa uppgifter. Grunden för behandlingen av uppgifterna är det samtycke du lämnat när du anmält dig som prenumerant. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att avbryta din prenumeration.

Om du prenumererar på vårt veckoprogram via post, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka dig programmet. Personuppgifterna sparas i en lista. Den lagliga grunden för vår behandling är det samtycke du lämnat när du anmält dig som prenumerant. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att avbryta din prenumeration.

Vi kan komma att ta hjälp av en eller flera tredje parter för att skicka nyhetsbrevet till dig, exempelvis leverantörer av digitala utskickstjänster eller tryckerier. I ett sådant fall säkerställer vi alltid att den tredje parten uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Prenumeration via e-post:
Om du tar emot nyhetsbrev via e-post behandlar vi vanligtvis ditt namn och din e-postadress.

Prenumeration via brev:
Om du tar emot nyhetsbrev via brev behandlar vi vanligtvis ditt namn och din adress.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

När du avbryter din digitala prenumeration sparas dina uppgifter i en spärrlista en tid framåt för att undvika utskick till dig i framtiden. Listan rensas manuellt med jämna mellanrum.

Avbryter du din prenumeration av vårt veckoprogram per post raderas dina uppgifter från prenumerationslistan.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du interagerar med oss på sociala medier.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem, behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor, lämnar du även de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Uppsala pastorat har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

I sociala medier marknadsför vi vår verksamhet och specifika evenemang med digitala annonser och sponsrade inlägg. Vid sponsring använder vi demografiska inställningar baserat på ålder, plats och intressen. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifterna utförs av leverantören av den sociala tjänsten och godkänns av användaren själv i och med att hen använder tjänsterna.

Observera att publicerat material kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten. Offentlighetsprincipen framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Överföring till tredje land

Publicering på sociala medier innebär att det material som publiceras överförs till USA. Det finns ett adekvansbeslut mellan EU och USA (Data Privacy Framework), men vissa risker kvarstår fortfarande. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran.

Vi inhämtar alltid ditt samtycke innan vi publicerar bilder eller andra personuppgifter om dig på sociala medier. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber dig att ha dessa risker i åtanke när du bestämmer ifall du vill samtycka till publicering på sociala medier eller ej.

Dina rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om annat inte nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling om du betalar med Swish hos oss.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Om du betalar med Swish hos oss går betalningen genom Swish och din bank innan pengarna sätts in på vårt konto. Banken är ansvarig för den behandling av personuppgifter de utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter att ha tagit emot din betalning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och eventuellt meddelande du skrivit in när du betalat.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifter om betalningen sparas i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling till uppdragstagare hos Svenska kyrkan Uppsala

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när du är uppdragstagare hos oss.

Uppgifter om dig

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

 • Om ett uppdragstillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt deltagande i vår verksamhet behöver vi kunna kontakta dig. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
 • För att kunna betala ut arvode till dig behöver vi uppgifter om din bank och ditt kontonummer. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet om uppdraget inte ingås.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgif-ter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du tar ett uppdrag hos Uppsala pastorat lämnar du också in personuppgifter om dig till oss. Detta görs vanligen på en blankett eller i annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna alternativt fyller vi i uppgifterna i kontakt med dig.

För dig som uppdragstagare rör det sig vanligtvis om namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och bankkontonummer. Under ditt uppdrag kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Alla personuppgifter sparas hos Uppsala pastorat under tiden du är uppdragstagare hos oss. Vi kommer att hantera dina personuppgifter så länge som vi måste enligt avtals- och lagkrav.

Vilka andra får del av dina personuppgifter?

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare anlitar vi leverantörer av IT-system och andra tjänster. Beroende på typ av tjänst kan sådana leverantörer komma att få tillgång till eller hantera dina personuppgifter. Alltid när vi delar dina personuppgifter med en leverantör eller annan som behandlar uppgifterna för vår räkning ingår vi avtal som ställer krav på att hanteringen följer tillämpliga lagar och våra instruktioner.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Uppsala Kyrkogårdar är en del av Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala pastorat. Vi anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Uppsala Kyrkogårdars geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

Denna information berör dig när du är i kontakt med Uppsala Kyrkogårdar angående flytt av gravsatt stoft, medlingsärenden gällande gravsättning eller utlämnande av aska. Här vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter som efterlevande och/eller gravrättsinnehavare. Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den statliga eller inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10–11 §§ lagen om Svenska kyrkan.

Begäran om flytt av gravsatt stoft

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Stoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats får inte flyttas från en gravplats om inte särskilt tillstånd ges. Tillstånd får endast ges om det finns särskilda skäl för att flytta gravsatt stoft eller aska enligt begravningslagen, varför behandling av personuppgifter inom ramen för prövningen sker som ett led i myndighetsutövning. Frågor om tillstånd att flytta stoft eller aska prövas av pastoratet. Personuppgifter behandlas om personer som ansöker om flyttning av gravsatt stoft och aska.

Om känsliga personuppgifter förekommer behandlas de med stöd av ett undantag i lag som innebär att det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter inom ramen för Svenska kyrkans organisation så länge de inte lämnas utanför organisationen utan samtycke och tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas. Med hänsyn till detta förvarar vi pärmar i låsta skåp, filer i datorn i behörighetsstyrda mappar och det som eventuellt skickas med e-post utanför Svenska kyrkans organisation lösenordskyddas.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar om närmaste anförvanter är vanligtvis namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och personliga förhållanden. Känsliga personuppgifter kan förekomma om de nämns i ärendet.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifter i begravningsverksamheten bevaras vanligtvis för historiska ändamål. Vi följer Riksarkivets föreskrifter för gallring av uppgifter i denna verksamhet.

Medlingsärenden angående gravsättning

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Svenska kyrkan har enligt begravningslagen till uppgift att medla mellan enskilda när de inte kan enas om kremering eller om gravsättning. I syfte att få kännedom om parterna som är oeniga samt för att genomföra medling behandlar församlingen personuppgifter. Detta görs som ett led i myndighetsutövning.

Om parterna enas, ska begravningsverksamheten fastställa deras överenskommelse. Om enighet inte kan uppnås, ska man istället med eget yttrande hänskjuta tvisten till länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar vem som ska bestämma om kremering eller gravsättning.

Länsstyrelsen ska i sin prövning särskilt beakta önskemål som den avlidne kan ha haft. Hänsyn ska också tas till parternas personliga förhållande till den avlidne, främst sammanlevnad, släktskap eller annan nära anknytning. Vid medling försöker pastoratet därför utreda dessa förhållanden och parterna ges möjlighet att framföra sina ståndpunkter med anledning av detta. Begravningsverksamheten har en skyldighet att diarieföra de handlingar som inkommer i ärendet. För det fall upplysningar lämnas muntligen ska de antecknas i enlighet med förvaltningslagen.

Om känsliga personuppgifter förekommer behandlas de med stöd av ett undantag i lag som innebär att det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter inom ramen för Svenska kyrkans organisation så länge de inte lämnas utanför organisationen utan samtycke och tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas. Med hänsyn till detta förvarar vi pärmar i låsta skåp, filer i datorn i behörighetsstyrda mappar och det som eventuellt skickas med e-post utanför Svenska kyrkans organisation lösenordskyddas.

Motparten i ärendet kan komma att få del av personuppgifterna i ärendet. Begravningsverksamheten är också skyldig att skicka meddelande till Skatteverket om tvist föreligger rörande kremering eller gravsättning. Om intyg om kremering eller gravsättning redan utfärdats när tvist uppstått ska uppgifter även skickas till förvaltare av begravningsplatser och innehavare av krematorier.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar om närmaste anförvanter är vanligtvis namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och uppgifter som parterna anför (kan innefatta personliga förhållanden och känsliga personuppgifter).

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifter i begravningsverksamheten bevaras vanligtvis för historiska ändamål. Vi följer Riksarkivets föreskrifter för gallring av uppgifter i denna verksamhet. Vissa av personuppgifterna i ett medlingsärende gallras när ärendet är avslutat genom alla beslutande instanser och överklagande ej längre är möjligt.

Utlämnande av aska

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Här avses personuppgifter för personer som hämtar ut aska efter avliden person. Den som begär ut aska ska legitimera sig och visa att förutsättningarna för att hämta ut askan enligt 5 kap. 14–15 §§ begravningslagen är uppfyllda. Behandling av personuppgifter inom ramen för ett ärende om utlämnande av aska utförs som ett led i myndighetsutövning.

Ett askkvitto skrivs på av de som hämtar askan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar om dig som hämtar ut aska är namn, uppgifter i ID-handling, underskrift och vilken persons aska ärendet gäller.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifter i begravningsverksamheten bevaras vanligtvis för historiska ändamål. Vi följer Riksarkivets föreskrifter för gallring av uppgifter i denna verksamhet.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om hur vi behandlar era personuppgifter när ni ska viga er hos oss.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver era personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver personuppgifterna för att planera vigselceremonin, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss.
 • För att vigas i Svenska kyrkan krävs som huvudregel att en i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan. När vi gör den kontrollen behöver vi därför behandla uppgifter om medlemskap för minst en av er. Detta gör vi med stöd av 23 kap. 1 a § kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. Uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlem/-mar. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan medlemmens samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.
 • För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Behandlingen utförs som ett led i myndighetsutövning i enlighet med 4 kap. 5 § äktenskapsbalken.
 • Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs som ett led i myndighetsutövning i enlighet med 4 kap. 7 och 8 §§ äktenskapsbalken.
 • För att kunna genomföra vigseln behöver vi behandla namn på respektive make/maka, vilket indirekt utgör en uppgift om sexuell läggning för den andra personen. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda två är medlem/-mar alt. har regelbunden kontakt med organisationen. Vi kommer inte att lämna ut uppgiften till någon utanför Svenska kyrkan utan ert samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Om ni inte lämnar era personuppgifter till oss kan ni inte vigas hos oss.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Era personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om er är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, civilstatus och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Kontakt via exempelvis e-post gallras efter vigseln. Vissa uppgifter om vigseln kommer att sparas i en så kallad vigselbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. Underlag till vigselboken gallras efter fem år.

Vilka andra får del av era personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm. Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Uppsala pastorat eller berörd präst direkt.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling för dig som engagerar dig ideellt hos Svenska kyrkan Uppsala.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna arbeta ideellt hos oss.

 • Vi sparar personlig information och kontaktuppgifter till dig för att kunna administrera ditt ideella engagemang och komma i kontakt med dig. Behandlingen utförs med stöd av avtalet mellan dig och Uppsala pastorat.

 • Om vi serverar mat och/eller fika behöver vi veta om du har någon allergi eller specialkost som vi behöver ta hänsyn till. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att du inte serveras något du inte kan äta eller som kan skada dig. Allergier är hälsouppgifter. Hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet. Vi lämnar inte ut känsliga personuppgifter utanför Svenska kyrkan utan ett samtycke från dig.

 • För att du ska kunna kontakta andra i volontärgruppen lämnar vi, i förekommande fall, ut listor till alla våra volontärer med namn och telefonnummer till de övriga i volontärgruppen. Detta görs på basis av vårt berättigade intresse av att underlätta kommunikationen inom gruppen. Du kan dock invända mot denna behandling. Om du gör det kommer vi att sluta behandla dina uppgifter såvida vi inte gör bedömningen att vi har ett berättigat intresse av fortsatt behandling.

 • Ibland fotar och filmar vi i våra verksamheter och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall ske även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

 • I förekommande fall ber vi om kontaktuppgifter till någon anhörig till dig så att vi vet vem vi ska kontakta om något händer dig när du arbetar hos oss. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dina anhöriga vid behov. Vi ber dig att informera den eller de anhöriga om att du lämnat deras kontaktuppgifter till oss.

Utdrag ur belastningsregistret

Om du engagerar dig ideellt i verksamhet där barn och unga deltar kommer du, i samband med starten på ditt ideella engagemang hos oss, bli ombedd att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Den rättsliga grunden till vår begäran är rättslig förpliktelse enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Du ska visa upp utdraget och vi gör en anteckning om att utdrag ur belastningsregistret är uppvisat. Ingen ytterligare information lagras i de anteckningar som förs. Om vi fattar beslut om att du inte är lämplig för det ideella uppdraget i barn- och ungdomsverksamhet informeras du muntligen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Det rör sig huvudsakligen om namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter samt namn och telefonnummer till nära anhörig. Under din tid som ideell kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med.

Uppgifterna samlas vanligen in genom att du fyller i uppgifterna på en blankett eller på annat sätt själv delar uppgifterna med oss.

Vilka andra tar del av dina personuppgifter?

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Som medverkande i av kyrkan bedriven verksamhet omfattas du av en olycksfallsförsäkring. Vi överför vissa personuppgifter till vårt försäkringsbolag för att kunna sköta administrationen av försäkringen.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi sparar uppgifter om dig under tiden du är ideellt engagerad i Uppsala pastorat. Dina personuppgifter raderas 13 månader efter det att du senast var aktiv som ideell. Vad gäller publicerade foton sparas de så länge som det är lämpligt och motiverat för att uppfylla ändamålet med publiceringen.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Information om personuppgiftsbehandling när du deltar i vår verksamhet för vuxna.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna delta i vår verksamhet.

Uppgifter om dig

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver kontakta dig om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt deltagande i vår verksamhet. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
 • I förekommande fall, skickar vi vissa av dina personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för ditt deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Vi sammanställer alla gruppmedlemmars namn och kontaktuppgifter i en lista som lämnas ut till varje medlem. Behandlingen utförs med stöd av vårt och våra gruppmedlemmars berättigade intresse av att kunna kontakta varandra inom ramen för gruppverksamheten.
 • Ibland fotograferar och filmar vi vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker med ditt samtycke. Publicering kan i vissa fall ske även utan samtycke om lagen tillåter. Vi publicerar dock inte foton eller film på dig utan att informera dig innan publicering. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet om deltagande i gruppen inte ingås och du kan då inte delta i gruppen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om anhörig

I förekommande fall ber vi om och sparar kontaktuppgifter till någon anhörig till dig som gruppmedlem. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att veta vem vi ska kontakta om något händer dig när du vistas hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler dig till en grupp hos Uppsala pastorat lämnar du också in personuppgifter om dig till oss. Detta görs vanligen på en blankett eller i annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För dig som deltagare rör det sig vanligtvis om namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personnummer samlas in för att vi, i förekommande fall, ska kunna få bidrag från Sensus studieförbund. Under din tid i gruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med.

För din anhörige rör det sig vanligtvis om namn och telefonnummer.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Alla personuppgifter sparas hos Uppsala pastorat under tiden du deltar i vår verksamhet. Vid terminsstart uppdaterar vi dina personuppgifter och kasserar inaktuella blanketter med personuppgifter.

Vi sparar dina uppgifter tills du lämnar gruppen eller den tid som krävs därefter av lag eller förordning. I förekommande fall, lagrar vi dina uppgifter separat där endast gruppledaren har tillgång till uppgifterna i syfte att kunna inbjuda dig till återträff, fortsatt verksamhet eller andra evenemang. Du har rätt att invända mot denna behandling. Om du gör det raderar vi dina uppgifter.

Är du medlem i en kör lagrar vi dina uppgifter, i förekommande fall, separat där endast körledaren har tillgång till uppgifterna. Detta gör vi i syfte att kunna inbjuda dig till jubileer eller andra evenemang som tidigare korist. Du har rätt att invända mot denna behandling. Om du gör det raderar vi dina uppgifter.

Ev. uppgift om anhörig raderas om du inte är medlem i gruppen längre eller om du anmäler en ny anhörig.

Kontaktuppgifter och rättigheter

Uppsala pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se ”Dina rättigheter” här ovanför. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.