Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon:+46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

GDPR och Svenska kyrkan Uppsala

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt, av både lagliga och etiska skäl, att Svenska kyrkan och Uppsala pastorat anpassar sig till och följer de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) ställer.

Dataskyddsförordningen – GDPR

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt, av både lagliga och etiska skäl, att Svenska kyrkan och Uppsala pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Uppsala pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, anhörig, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Grund för behandling

Dataskyddsförordningen anger sex lagliga grunder för behandling: Samtycke, Avtal, Rättslig förpliktelse, Skydd av grundläggande intresse, Allmänt intresse, Intresseavvägning.

De grunder som vi som regel använder är: Avtal - när det gäller ingångna avtal ex. med de anställda, Intresseavvägning – i fall där vi behöver personuppgifter för att kunna driva vår verksamhet, Samtycke – när vi behöver tillstånd att ex. publicera fotografier. Rättslig förpliktelse och Allmänt intresse är grunder vi använder när vi hanterar begravningsärenden.

När vi hävdar Samtycke som laglig grund vi ber den enskilde om direkt underskrift. Enligt förordningen behöver vi vara tydliga, så den som ger sitt samtycke förstår exakt vad den samtycker till.

Ändamål

Uppsala pastorat samlar in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för.

Ändamålet/syftet med att vi samlar in personuppgifter bestäms för varje ny behandling. Exempel på ändamål kan vara att vi behöver uppgifter om våra anställda för att kunna betala ut lön, uppgifter om medlemskap för att kunna genomföra en vigsel, att vi vill publicera text och bild för att berätta om vår verksamhet på sociala medier eller att vi behöver uppgifter om anhöriga för att kunna förrätta begravning och föra gravbok.

varifrån dina personuppgifter hämtas

Utöver uppgifter som du själv lämnar till oss kan vi komma att samla in personuppgifter från offentliga personregister i syfte att säkerställa att vi har rätt uppgifter till dig om vi behöver kontakta dig i ett särskilt ärende. I vissa fall kan vi även få information om dig från andra personer, t.ex. om du nämns i ett sådant ärende. Vad gäller behandling rörande begravning kan vi få personuppgifter från begravningsbyrå eller närstående till den avlidne.

Medlem i svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och ibland telefonnummer och e-postadress.

Om du begär utträde ur Svenska kyrkan kommer dina uppgifter att raderas ur våra system men vissa personuppgifter arkiveras i enlighet med arkivlagen (1990:782) och på grund av historiska skäl.

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation. Den lagliga grunden för denna behandling är Intresseavvägning där vårt behov av att informera våra medlemmar om möjligheten att konfirmera sig anses väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Eftersom dop krävs för medlemskap i Svenska kyrkan innebär behandlingen av dina personuppgifter att vi indirekt behandlar uppgifter om din religiösa övertygelse. Vi gör detta i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om ditt medlemskap till någon utanför föreningen utan ditt samtycke, om det inte krävs enligt lag.

Deltagare i verksamhet

Vill du vara med i våra verksamheter registrerar vi uppgifter om dig för att kunna genomföra aktuell verksamhet. Grunden för detta är Intresseavvägning eller Avtal. Personuppgifter vi registrerar vid anmälan, i tillämpliga fall, är namn, adress, telefon, e-post, personnummer.

Vi kan även behöva uppgift om allergier eller andra hälsorelaterade uppgifter för ex. lägervistelse. Enligt förordningen är de senare känsliga uppgifter som vi måste behandla med extra säkerhet. Det är endast personal som berörs som har tillgång till sådana uppgifter.

Vi kan även behöva Samtycke – att du specifikt ger din tillåtelse till att vi publicerar fotografier av dig på våra olika kanaler, ex. sociala medier. När vi ber om ditt samtycke, sker det skriftligt med tydlig information om vad du samtycker till.

Om du inte kan/vill anmäla dig via våra vanliga kanaler, ex. webben, ber vi dig ta kontakt med oss direkt. Gärna den församling/kyrka där verksamheten du vill vara med på är.

Bild och film

När det gäller film och fotografering tar vi in separata, skriftliga samtycken för detta. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, kontakta oss om så är fallet. Den användning som gjorts av bilderna innan samtycket tas tillbaka påverkas inte av att samtycket dras tillbaka. Du har rätt att få tillgång till bilder vi har på dig och även kräva att de raderas.

Volontär

Vill du bli volontär/arbeta ideellt hos oss, ber vi om personuppgifter för att kunna administrera ditt arbete. Grunden för detta är Avtal som vi ingår med dig.

Uppsala kyrkogårdar, begravningsverksamheten

Uppsala Kyrkogårdar är en del av Svenska kyrkan Uppsala och Uppsala pastorat. Vi anordnar och håller allmänna begravningsplatser, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

I syfte att uppfylla vårt lagstiftade myndighetsuppdrag att administrera och förrätta begravning och föra gravbok, kommer vi att spara och hantera ditt namn och kontaktinformation till dig.

De lagliga grunderna för vår behandling är rättslig förpliktelse, ett allmänt intresse eller myndighetsutövning. Om ärendet kräver att vi behandlar känsliga personuppgifter, sker detta med den rättsliga grunden allmänt intresse. De lagar som ligger till grund för vårt uppdrag är Begravningslag (1990:1144), Förvaltningslag (2017:900), Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Alla handlingar som berör begravningsverksamheten är allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. I stycket ”Hantering av allmänna och egna handlingar” kan du läsa vad som gäller begravningsverksamhetens handlingar.

Dina uppgifter sparas enligt arkivlagen (1990:782) och tillhörande föreskrifter, såsom Riksarkivets föreskrifter.

Begravningsgudstjänst och gravskötsel

Om du begär att en begravningsgudstjänst ska hållas eller om du vill ingå ett gravskötselavtal med oss behöver vi behandla kontaktuppgifter och betalningsinformation som rör dig. Anger du inte dina personuppgifter kan vi inte pröva din begäran eller ingå avtalet. Grunden för behandlingen är Avtal.

Skötselavtalet och dina personuppgifter bevaras under avtalets giltighetstid och en period om sju år efter räkenskapsårets utgång enligt bokföringslagen.

kommunikation via e-post och ärenden

Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom pastoratet. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning. Grunden för behandlingen är vårt (och ditt) berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras.

Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

När du kommunicerar med oss på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook, Instagram och Snapchat. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du publicerar. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att kommentera, ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst där du publicerat dem, behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Genom att publicera innehåll på våra publika sidor, lämnar du även de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Uppsala pastorat har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter. Det regleras helt av deras villkor för respektive tjänst.

hantering av allmänna och egna handlingar

Svenska kyrkans handlingar är offentliga. De är uppdelade i två kategorier: handlingar som förvaras på uppdrag av det allmänna (sådana som överlämnats i enlighet med lag eller som hör till kyrkans begravningsverksamhet eller kulturminnesvård) och egna handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000.

Allmänheten kan vända sig till oss med begäran om att få ut någon av ovanstående handlingar.

För att uppfylla lagens krav att hålla våra arkiv ordnade, diarieför (registrerar) vi alla handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. För allmänna handlingar gör vi detta med stöd av 5 kap. 1–2 §§ och 2 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. För Svenska kyrkans egna handlingar sker registreringen med stöd av 12 § 2 st. lagen om Svenska kyrkan.

Innan en handling lämnas ut ska en sekretessprövning göras, för att bedöma om hela eller delar av handlingen kan lämnas ut. I och med denna sekretessprövning behandlar vi de personuppgifter som finns i handlingen genom att läsa, analysera och eventuellt stryka vissa eller alla personuppgifter.

Svenska kyrkans egna handlingar sekretess prövas med stöd av 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Själva utlämnandet av Svenska kyrkans handlingar sker på basis av ett allmänt intresse, med stöd i 11 § lagen om Svenska kyrkan. Personuppgifter i en handling som begärts ut kommer att behandlas för sekretessprövning och utlämnande under den tid som ärendet om utlämnande pågår. Handlingen återgår därefter till att lagras som en del av vårt arkiv. Om ett nytt ärende om utlämnande inkommer påbörjas en ny behandling.

Sekretessprövning och utlämnande av allmänna handlingar inom begravningsverksamheten eller rörande den kyrkoantikvariska ersättningen, omfattas vanligtvis inte av dataskyddsförordningen, eftersom sådan hantering regleras av Tryckfrihetsförordningen och därmed faller under undantaget i 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Om du begär ut en stor mängd handlingar som innehåller känsliga personuppgifter kan begäran dock komma att avslås med hänsyn till dataskyddsförordningens regler om när och hur känsliga personuppgifter får behandlas. Detta på grund av en ändring i Tryckfrihetsförordningen 1 kap. 13 §, som gäller fr.o.m. januari 2019.

mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till allmänheten enligt stycket ”Hantering av allmänna och egna handlingar” ovan, till leverantörer av IT-system, konsulter, revisor, myndigheter om det krävs enligt lag, begravningsombud, banker, andra enheter inom Svenska kyrkan där det anses nödvändigt eller offentliga personregister; ifall vi automatiskt kontrollerar dina lämnade uppgifter mot offentliga register. I de fall vi anlitar underleverantörer säkerställer vi alltid att det finns ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Behandlingen

Vår behandling ska vara öppen, korrekt och laglig. Vi ska endast behandla och lagra personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens fastställda behov av behandlingen eller om det är krävs enligt lag eller förordning. Vi ska tillhandahålla information till berörda personer om behandlingen. Vi ska tillse att enskild person är informerad om sina rättigheter enligt förordningen. Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande för behandlingens ändamål. De ska uppdateras vid behov.

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Uppsala pastorat behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Kyrkostyrelsen har beslutat om vad som gäller för bevarande av Svenska kyrkans egna handlingar. Pastoratet följer dessa bestämmelser. Om det inte finns några särskilda bestämmelser bevaras handlingarna.

Handlingar som hör till kyrkans begravningsverksamhet eller kulturminnesvård sparas enligt arkivlagen (1990:782) och tillhörande föreskrifter, såsom Riksarkivets föreskrifter.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem. Du behöver legitimera dig eller om du begär uppgifterna via annan kanal, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot den behandling av personuppgifter som vi utför som ett led i myndighetsutövning eller på basis av en intresseavvägning/ett berättigat intresse. Om du invänder får vi inte längre behandla personuppgifterna för det berörda ändamålet om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter, men om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg på inTechrity. Du kan kontakta henne genom e-post: dataskyddsombud@intechrity.se eller per telefon: 072-549 64 34.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Uppsala pastorat, org.nr. 252003-0145.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Uppsala pastorat (e-post).

Ytterligare information om Dataskyddförordningen hittar du på Datainspektionens webbplats.

Uppdatering

Denna text uppdateras löpande.