Foto: Henrik Zetterberg

Organisation och styrning i Uppsala pastorat

Uppsala pastorat styrs av kyrkofullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd. Kyrkoherden, domprost Annica Anderbrant, har det övergripande ansvaret för pastoratets verksamhet och administration.

 • Annica Anderbrant

  Uppsala domkyrkoförsamling

  Kyrkoherde

  Mer om Annica Anderbrant

  Kyrkoherde Uppsala pastorat. Kontaktas via chefssekreterare Elin Hyving, 018-430 35 09.

Uppsala pastorat består av fem församlingar; Gamla Uppsala, Gottsunda, Helga Trefaldighets och Vaksala församlingar samt Uppsala domkyrkoförsamling. Genom att arbeta tillsammans i en gemensam organisationen kan vi lättare anpassa våra verksamheter efter lokala behov och över församlingsgränserna.

Kyrkofullmäktige

är det högsta beslutande organet i pastoratet och beslutar i principiella ärenden och ärenden som på annat sätt är av större vikt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år. Kyrkofullmäktiges möten är offentliga vilket innebär att vem som helst kan gå dit och lyssna.

Framförallt beslutar kyrkofullmäktige om 

 • godkännande av församlingsinstruktionen
 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
 • val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnd

Kyrkorådet

är pastoratets styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska framförallt

 • bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta  pastoratets egendomar
 • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om det inte har uppdragits åt någon annan
 • fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Kyrkorådet ska också verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

FÖRSAMLINGSRÅDEN

Församlingsråden viktigaste funktion är att vara församlingarnas lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten. Genom församlingsråden får medlemmar med engagemang för den kyrkliga verksamheten ett forum för demokratiskt inflytande.

Ordförklaringar

Församling: grundläggande lokal gudstjänstgemenskap
Pastorat: en eller flera församlingar, leds av en kyrkoherde
Kyrkoherde: prästvigd ledare för en fristående församling eller ett pastorat
Församlingsherde: prästvigd ledare för en församling inom pastoratet
Stift: regional stöd- och tillsynsnivå, leds av en biskop
Kyrkomötet: Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen

Årsredovisningar för Uppsala pastorat

Här kan du se årsredovisningar 2009–2012 för Uppsala Kyrkliga Samfällighet och 2013–2021 för Uppsala pastorat. För 2017–2021 finns även Hållbarhetsrapport.