Diakonkandidat

För präst och diakon prövas lämpligheten genom en fördjupad antagningsprocess. Varje gång någon lämnar in en ansökan för framtida tjänstgöring i Svenska kyrkan, så innebär det ett stort ansvar för biskopen och domkapitlet.

Antagning av diakonkandidater

Strängnäs stift försöker möta varje kandidat med så stor tydlighet och så stor omsorg om den enskilde som möjligt. Samtidigt har kandidaten själv ett ansvar att allvarligt pröva sin kallelse.

Steg 1: Intresseanmälan

Det är viktigt att tidigt upprätta en personlig relation med stiftets rekryterare för att samtala om dina studier och dina möjligheter att bli antagen som diakonkandidat. Minst 3-4 samtal med rekryteringsansvarig föregår ansökan ställd till biskopen i Strängnäs stift. Intresseanmälan

Steg 2: Ansökan

Ansökan tillsammans med rekommendationsbrev lämnas in efter överenskommelse med stiftsdiakonen för rekrytering. Det är biskopen och domkapitlet som prövar en persons lämplighet att bli diakon. 
Ansökan här
Instruktion till rekommendationsbrevet (nov -21) 

Antagningsgrupp

I Strängnäs har domkapitlet utsett en grupp om tre ledamöter som utgör antagningsgrupp. Antagningsgruppen och biskopen fattar tillsammans beslut om antagning av diakonkandidater utifrån fastställda kriterier.

Stiftsdiakonen för rekrytering fungerar i antagningsprocessen som handläggare åt domkapitlets antagningsgrupp och är den som har mest kontakt med diakonkandidaterna. Stiftsdiakonen deltar vid antagningsgruppens överläggningar.

Alla samtal som förs i antagningsprocessen ligger till grund för antagningen och faller under bestämmelserna om sekretess. De faller däremot inte under tystnadsplikten för de präster och diakoner som medverkar.

Antagningskonferens

På vårterminen inbjuder stiftet till en Antagningskonferens på Stiftsgården Stjärnholm (som ligger utanför Nyköping). Under dagarna deltar biskopen, domkapitlets antagningsgrupp, stiftets personalkonsulent, en psykolog samt stiftsdiakonen och stiftsadjunkten för rekrytering. Kandidaterna har enskilda samtal med biskopen, antagningsgruppen, gör personlighetstest och gruppövning. Efter Antagningskonferens lämnas besked till kandidaterna av biskopen. De som erbjuds fortsatt prövning inbjuds till tre veckors handledd gruppraktik i församling under sommaren.

Beslut om antagning

I augusti möter biskopen och antagningsgruppen sommarens praktikhandledare för samtal och utvärdering. Därefter fattar biskopen och antagningsgruppen beslut om antagning.

Så snart som möjligt efter att beslut fattats meddelas det muntligt av biskopen till varje kandidat.

Omprövning

Den kandidat som har fått avslag i Strängnäs stift kan få en omprövning tidigast fem år efter ett sådant beslut. Beslutet gäller i alla stift i Sverige.

Stiftsförlagda moment

Den som blir antagen som diakonkandidat i Strängnäs stift inbjuds till Mötesplats mellan stift och student som löper parallellt med fackutbildningen. Deltagande i tre kurser (sammanlagt 8-10 dagar) krävs.

Varje student gör även ytterligare fem veckors handledd praktik i församling innan ansökan till pastoralteologisk utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Diakonkandidater träffar biskopen en gång per år och stiftsdiakonen en gång per termin.

Intyg

För att inleda pastoralteologisk utbildning krävs intyg från biskopen och domkapitlet om att man är antagen för stiftet. Kandidaten ska själv ansöka om detta intyg. Därmed anhåller kandidaten också om att få genomgå diakonexamen inför domkapitlet före diakonvigningen, efter den pastoralteologiska utbildningen.

Pastoralteologisk utbildning

Svenska kyrkan ansvarar för den sista delen av utbildningen, pastoralteologisk utbildning som är en ettårig utbildning. Läs mer

Examen och vigning

Enligt gällande bestämmelser får biskopen bara viga den till diakon som av domkapitlet har blivit godkänd i diakonexamen. Domkapitlet ska i diakonexamen pröva diakonkandidatens kunskaper och lämplighet. Det innebär att biskop och domkapitel måste vara överens om vem som ska bli diakon.

Viktigt att veta efter antagning som diakonkandidat

Läs mer om Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Viktiga datum

Kontaktperson diakoner Strängnäs stift:

Maria Holmgren, stiftsdiakon för rekrytering
0152-234 42, maria.h.holmgren@svenskakyrkan.se