Diakonkandidat

Brinner du för alla människors lika värde? Är du en god lyssnare? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete.

Antagning av diakonkandidater

För präst och diakon prövas lämpligheten genom en fördjupad antagningsprocess. Varje gång någon lämnar in en ansökan för framtida tjänstgöring i Svenska kyrkan, så innebär det ett stort ansvar för biskopen och domkapitlet.

Strängnäs stift försöker möta varje aspirant med så stor tydlighet och så stor omsorg om den enskilde som möjligt. Samtidigt har aspiranten själv ett ansvar att allvarligt pröva sin kallelse.

Steg 1: Intresseanmälan

Det är viktigt att tidigt upprätta en personlig relation med stiftets rekryterare för att samtala om dina studier och dina möjligheter att bli antagen som diakonkandidat. Minst 3-4 samtal med rekryteringsansvarig föregår ansökan ställd till biskopen i Strängnäs stift. Intresseanmälan

Steg 2: Ansökan

Ansökan tillsammans med rekommendationsbrev lämnas in efter överenskommelse med stiftsdiakonen för rekrytering. Det är biskopen och domkapitlet som prövar en persons lämplighet att bli diakon. Ansökan här.
Instruktion till rekommendationsbrevet.

Antagningsgrupp

I Strängnäs har domkapitlet utsett en grupp om tre ledamöter som utgör antagningsgrupp. Antagningsgruppen och biskopen fattar tillsammans beslut om antagning av diakonkandidater utifrån fastställda kriterier.

Stiftsdiakonen för rekrytering fungerar i antagningsprocessen som handläggare åt domkapitlets antagningsgrupp och är den som har mest kontakt med diakonaspiranterna. Stiftsdiakonen deltar vid antagningsgruppens överläggningar.

Alla samtal som förs i antagningsprocessen ligger till grund för antagningen och faller under bestämmelserna om sekretess. De faller däremot inte under tystnadsplikten för de präster och diakoner som medverkar.

Antagningsprocess

Efter att ansökan inlämnats inbjuds aspiranterna till en upptaktsdag i Strängnäs med biskopen och antagningsgruppen. Därefter genomförs olika moment som till exempel digitalt test inklusive återkopplingssamtal med psykolog samt en serie samtal med en samtalsterapeut. Antagningspraktiken omfattar tre veckor i början av juni. I augusti inbjuds aspiranterna till antagningskonferens på stiftsgården Stjärnholm. Där sker enskilda intervjuer med biskopen och antagningsgruppens ledamöter.

Beslut om antagning

I september sker återrapportering från de olika momenten i antagningsprocessen. Därefter fattar biskopen och antagningsgruppen beslut om antagning.

Så snart som möjligt efter att beslut fattats meddelas det muntligt av biskopen till varje aspirant.

Om en aspirant får avslag så innebär det ett nej som gäller i fem år i alla stift. En eventuell ny prövning kan ske först därefter.

Om en aspirant får avslag så innebär det ett nej som gäller i fem år i alla stift. En eventuell ny prövning kan ske först därefter.

Stiftsförlagda moment

Den som blir antagen som diakonkandidat i Strängnäs stift inbjuds till Mötesplats mellan stift och student som löper parallellt med fackutbildningen. Deltagande i tre kurser (sammanlagt 8-10 dagar) krävs.

Varje student gör även ytterligare fem veckors handledd praktik i församling innan ansökan till pastoralteologisk utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Diakonkandidater träffar biskopen en gång per år och stiftsdiakonen en gång per termin.

Intyg

För att ansöka till pastoralteologisk utbildning på Svenska kyrkans utbildningsinstitut måste kandidaten ha ett intyg från biskopen och domkapitlet. Kandidaten ska själv ansöka om detta intyg. Därmed anhåller kandidaten om att få genomgå examen inför domkapitlet samt vigning, efter fullgjord pastoralteologisk utbildning. 

För att kunna diakonvigas krävs anställning som diakon i en församling. I annat fall kan det eventuellt bli aktuellt med en introduktionstjänst. Särskilda kriterier gäller om måste uppfyllas för introduktionstjänst för diakon.

Pastoralteologisk utbildning

Svenska kyrkans utbildningsinstitut ansvarar för den sista delen av utbildningen, pastoralteologisk utbildning som är en ettårig utbildning på helfart. Olika utbildningsformer finns, läs mer här.

Viktigt att veta efter antagning som diakonkandidat

Läs mer om Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Viktiga datum

Läs mer om att arbeta som diakon

Kontaktperson Strängnäs stift:

Maria Holmgren, stiftsdiakon för rekrytering
0152-234 42, maria.h.holmgren@svenskakyrkan.se