Fotografier

Så här hanterar vi foton i Stora Lundby-Östad pastorat

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Stora Lundby-Östad pastorat ger ut tidskriften Infobladet fyra gånger/år samt publicerar webbplatsen svenskakyrkan.se/storalundbyostad, vilka båda har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. De lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Stora Lundby-Östad pastorat vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integiteten.

Foton som sparas i Stora Lundby-Östads bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.