Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vad är en Biskopsvisitation

Mål och uppdrag
I kyrkoordningen för Svenska kyrkan anges visitationer av församlingarna som en av biskopens tillsynsuppgifter, men där anges också att visitationerna i stor utsträckning bör tjäna som tillfällen för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Närmare anvisningar än så ges inte i Kyrkoordningen, utan det är varje biskops möjlighet att själv få utforma visitationernas uppläggning och innehåll så att de speglar såväl tillsyns- som främjandeuppgiften.

​Visitationer
I första hand inriktas kommande visitationer mot kontrakten och genomförs med fokus på ett särskilt tema som formulerats av kontraktprosten, kyrkoherdarna, anställda och de förtroendevalda i de aktuella församlingarna i samråd med biskopen. Om två kontrakt visiteras varje år blir hela stiftet visiterat under åren 2012-2020. 

Givetvis skall det också finnas möjligheter för en enskild församling att bli visiterad om akut behov uppstår.

Visitationerna föregås sedan 2016 av förvaltningstillsyn som infattar central förvaltning, arkiv och diarieföring, personal, ekonomi, fastigheter, kulturarv och kyrkobokföring.    

De övergripande målen för visitationer i Stockholms stift
•en visitation ska stärka en församlings självkänsla och ge församlingen bekräftelse kring sådant som fungerar väl.
•ett aktivt deltagande från de förtroendevaldas och anställda sida.
•att stärka samhörigheten mellan församlingar och stift.
•att ge rum för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer, och tankar kring församlingarnas sätt att arbeta med sitt grundläggande uppdrag.
•att stärka församlingens förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare i deras uppgifter.
•att stödja fördjupat samarbete över församlingsgränserna.
•att synliggöra biskopens funktion som stiftets ledare.

Genomförda och pågående projekt
I första hand inriktas kommande visitationer mot kontrakten och genomförs med fokus på ett särskilt tema som formulerats av biskop, kyrkoherdarna och de förtroendevalda i de aktuella församlingarna samt visitationsteamet. Om två kontrakt visiteras varje år blir hela stiftet visiterat under åren 2012-2020.