Tillsyn

Tillsyn över präster/diakoner samt församling/pastorat.

Tillsyn över präster/diakoner

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid en anmälan mot en präst/diakon.

Domkapitlet utövar bland annat tillsyn för att se så att präster och diakoner följer sina vigningslöften. Domkapitlet kan efter särskilt tillsynsförfarande förklara att en präst eller diakon inte längre får vara präst eller diakon, besluta om en treårig prövotid eller utdela en skriftlig erinran. Domkapitlets ansvar att utöva sådan tillsyn över präster och diakoner regleras i 57 kap. 1 § 4 p. Kyrkoordningen. Förutsättningarna för tillsynen regleras i 31 kap. 12 § för präster och 32 kap. 12 § för diakoner.

För att kunna hantera anmälan och fatta ett välgrundat och rättssäkert beslut behöver vi behandla personuppgifter om berörda personer såsom eventuell anmälare, vittnen, anhöriga eller andra. De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter och ibland även funktion.

Personuppgifter om anmälare, vittnen, anhöriga och andra behandlas med stöd i en intresseavvägning, där det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt för att utföra behandlingen är intresset av att kunna utreda och hantera tillsynsärendet på ett ändamålsenligt sätt. Dessa personer kan invända mot att vi behandlar deras personuppgifter, i vilket fall vi kommer att radera deras uppgifter om vi inte kan visa berättigade skäl för fortsatt behandling.

I ett typiskt ärende behandlas personuppgifter genom:
- Insamling, vanligtvis från anmälaren men ibland även från andra personer som är inblandade i ärendet.
- Kommunikation med inblandade för att kunna hantera ärendet.
- Utlämnande av samtliga handlingar till Svenska kyrkans överklagandenämnd om fattat beslut överklagas.

Alla handlingar i ärendet diarieförs i enlighet med Kyrkoordningen. När ärendet avslutats arkiveras relevanta handlingar i enlighet med Svenska kyrkans gallringsrutiner.

Tillsyn över beslut fattade av församling/pastorat

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du vill klaga på beslut fattade av församling/pastorat.

Enskilda kan i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser om beslutsprövning begära att domkapitlet genomför överprövning av olika beslut fattade i stiftets församlingar och pastorat. Domkapitlets ansvar att utöva tillsyn över församlingar och pastorat regleras i 57 kap. 1 § 7 p. Kyrkoordningen och beslutsprövning regleras mer specifikt i 57 kap. 8–18 §§. Kyrkoordningen är ingen lag, men ses däremot som ett avtal för dess medlemmar, likt en förenings stadgar.

För att kunna hantera ärendet och fatta ett välgrundat och rättssäkert beslut behöver personuppgifter behandlas om sökandens identitet (namn och kontaktuppgifter). Ytterligare personuppgifter om även andra personer kan tillkomma under domkapitlets utredning av ärendet. Behandlingen av den sökandes uppgifter utförs på basis av Kyrkoordningen i enlighet med föregående stycke, medan behandlingen av personuppgifter om eventuella andra som inte är medlemmar i Svenska kyrkan utförs med stöd i en intresseavvägning, där det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt för att utföra behandlingen är intresset av att kunna utreda och hantera tillsynsärendet på ett ändamålsenligt sätt. Dessa personer kan invända mot att vi behandlar deras personuppgifter, i vilket fall vi kommer att radera deras uppgifter om vi inte kan visa berättigade skäl för fortsatt behandling.

I ett typiskt ärende behandlas personuppgifter genom:
- Insamling från sökanden och andra relevanta parter.
- Kommunikation med inblandade för att kunna hantera ärendet.
- Fattande av beslut.
- Utlämnande av samtliga handlingar till Svenska kyrkans överklagandenämnd om fattat beslut överklagas.

Alla handlingar i ärendet diarieförs i enlighet med Kyrkoordningen. När ärendet avslutats arkiveras relevanta handlingar i enlighet med Svenska kyrkans gallringsrutiner.