Fortsatt god avkastning för Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå presenterade idag sitt finansiella resultat för 2014. Resultatet blev 885 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 16,0 procent. För tredje året i rad gick den totala förvaltningen bättre än index.

– Vi gläds åt de senaste tre årens fantastiska resultat. Genom att välja skickliga förvaltare, som också lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav, har vi lyckats bygga upp en stark förvaltning, säger Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan.

Som långsiktig ägare är tioårsresultatet ett viktigare mått än enskilda år. Det avspeglas i avkastningskravet som kyrkostyrelsen har satt på 3 procent per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen.

– Även med den tidshorisonten har vi överträffat förväntningarna. Kapitalet har under det senaste decenniet vuxit med 83 procent i reala termer, vilket motsvarar 6,2 procent i real avkastning per år i genomsnitt, säger Anders Thorendal.

Svenska kyrkans nationella nivå har ett buffertkapital på 6,8 miljarder kronor som ska förvaltas ansvarsfullt. De externa förvaltare som har valts ut, i Sverige och utomlands, integrerar frågor som gäller miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i investeringsbesluten. I portföljen finns en rad bolag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv, samtidigt som man avstår från att investera i vissa branscher, som utvinning av olja, kol och gas samt vapen och tobak. De företag som har brister försöker Svenska kyrkan, tillsammans med förvaltarna, att påverka genom dialog.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning, nationell nivå, i korthet: 
Resultat 2014: 885 mnkr 
Avkastning 2014: 16,0 procent (sammanvägt jämförelseindex: 12,5 procent) 
Förvaltat kapital 31 dec 2014: 6,8 mrdkr 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 6,8 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. 

Läs mer om hållbara investeringar