Gravskötsel / Service

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordentligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista.

Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.Den som inte sköter gravvården kan uppmanas att rätta till skötseln. Om inget sker finns det risk att gravrätten återgår till förvaltaren, vilket då tar bort rätten att t.ex. gravsätta fler personer i graven.