Rundad byggnad i olika färger mot bakgrund blå himmel
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Praktisk utbildning i Själavård (CPE)

Under våren/försommaren 2025 erbjuder Sjukhuskyrkan på Skånes universitetssjukhus i Malmö, en praktisk utbildning i själavård enligt CPE-modellen. Utbildningen följer den största internationella utbildningsmodellen inom själavård och har en ekumenisk, interreligiös och mångkulturell inriktning. Den passar dig som i ditt arbete möter människor i samtal och i krissituationer. Utbildningen ger ökad samtalskompetens, ökad självkännedom och större medvetenhet om det som händer under ett själavårdande samtal hos både dig och klienten/patienten. Sista dag för anmälan är 1 november 2024.

Målgrupp

En praktisk utbildning i själavård enligt CPE-modellen passar dig som redan arbetar med samtal och som vill vidareutveckla din samtalskompetens. Kanske arbetar du med själavård i församligen, med samtalsstöd eller krissamtal vid sjukhus, vårdhem, skola, fängelse eller annan institution, för ett religiöst samfund eller inom ramen för en frivilligorganisation.

En positiv inställning till olika andliga/religiösa/existentiella uttryck, till nya erfarenheter och till att arbeta med dig själv är en förutsättning. Du ska kunna delta i hela programmet och praktisera patientsamtal på sjukhus. Du ska inte befinna dig i en aktuell kris.

Utbildningsmodellen CPE

Utbildningen följer den största internationella utbildningsmodellen inom själavården, s.k. Clinical Pastoral Education/Training. CPE-modellens kännetecken är att praktiskt arbete varvas med lärande i en liten undervisningsgrupp med upp till 6 deltagare. Under den praktiska delen av utbildningen förs samtal med patienter. Dessa samtal arbetas sedan vidare med i den lilla gruppen, på ett personligt och existentiellt plan. Undervisningen innehåller samtalsteori och -metodik, praktiska övningar, arbete med fallexempel, djupintervjuer deltagarna emellan samt meditativa andaktsmoment. Den präglas av en stödjande grupprocess. I enskild handledning fördjupas varje deltagares läroprocess och personliga ämnen kan lyftas.

För att kvalitetssäkra utbildningen enligt internationella standars följs alla kurser av en accrediterad CPE-supervisor.

Omfattning 

Utbildningen består av två delar. Del 1 ger en god kunskap inom själavård och motsvarar en halv CPE grundkurs. Den som vill fördjupa sin kompetens ytterligare kan efter avslutat del 1 anmäla sig till del 2 (separat anmälan). Ett CPE certifikat delas ut efter avslutat del 1 och 2. 

Båda delkurser omfattar vardera 50 timmar undervisning och 50 timmar praktik samt eget arbete och enskild handledning. Kurslokalen ligger på Skånes universitetssjukhus Malmö, Sjukhuskyrkan, John Ericssons väg 6A (nära Triangel stationen).

Upplägg 

Del 1 ges under våren/försommaren 2025 och 2027 och har två olika upplägg: 

Intensivkurs på heltid (maj - juni): Undervisningen äger rum på måndag till torsdag (förmiddag) samt på söndag (heldag). Praktiken på sjukhuset ligger på eftermiddagar.

Deltidskurs (mars - april): Detta upplägg kräver sammanlagt ca. 15 timmar/vecka och passar deltagare som önskar ett luftigare schema. Undervisningen äger rum på söndagseftermiddagar och på tisdagsförmiddagar. Fyra av söndagarna är heldagar. Praktiken på sjukhuset ligger på helgen och/eller på 2-3 valfria eftermiddagar.

Del 2 ges i januari och februari 2026.

Kursinnehåll del 1

Samtal: Hur ett samtal kan föras, samtalets början och slut, samtalets syfte, närhet och distans, projektion, överföring och motöverföring, den egna uppmärksamheten.

Erfarenhet: Förnimmelse av sig själv och andra, hantering av känslor, krisreaktioner, bearbetning av sorg och förlust, biografisk, kulturell och religiös prägel, tystnadens betydelse.

Existens och själavård: Den egna förankringen i livet, möte med sjukdom och lidande, tankar kring livet och döden, upplevelse av skam och skuld, trons och hoppets betydelse.

Kursinnehåll del 2

Samtal: Mer om samtals- och frågeteknik, kollegial handledning.

Erfarenhet: Arbete kring egna och andras anknytningsmönster och personlighetstyper, mer om egen och andras biografiska, kulturella och religiösa prägel, arbete med ett personligt ämne.

Existens och själavård: Exempel för en terapeutisk samtalsmodell, möte med ångest, suicidala tankar och suicid.

Anmälan 

Så fort ditt deltagande är förankrat i din organisation kan du ladda ner, fylla i och skicka in ett anmälningsformulär där du skriver om dig själv och om hur du arbetar med samtal idag. Observera att anmälningsprocessen kan vara tidskrävande och att vi rekommenderar att börja i god tid. Anmälningar tas emot löpande.

Sista anmälan för del 1 är 1 november 2024 resp. 2026. Sista anmälan för del 2 är 1 oktober 2025.

Antagning och kostnad 

När din anmälan har kommit in blir du inbjuden till ett samtal med kursledningen. Syftet är att lyssna in om fortbildningen är rätt för dig och förbereda för en väl sammansatt undervisningsgrupp. Du får besked om du är antagen.

Kostnaden för en delkurs är 7 000 kronor (ev. rabatt för frivilligarbetare). Avgiften betalas när du har fått besked om att du är antagen.

Kontakt 

Sjukhuskyrkan på Skånes universitetssjukhus Malmö, John Ericssons väg 6A, 214 28 Malmö, tel. 070-339 65 67, sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se, www.sjukhuskyrkan.se 

Kursledare: Corinna Friedl, sjukhuspräst (Svenska kyrkan),                                                                                                 dipl. gestaltpsykoterapi (EAP), Clinical Pastoral Education,                                                     psyko-social handledning (steg 1) 

Medledare: Mai Le, samtalsledare med buddhistisk inriktning,                                                                                             f.d. frivilligarbetare Röda Korset 

Medverkande: Alan Delic, sjukhusimam,                                                                                                                                 dipl. Muslim Chaplain (SST/SMF)