Förtroendevalda

Med förtroendevalda avses de personer som vid kyrkliga val har utsetts till ledamöter, ersättare och ordförande i beslutande och verkställande organ inom Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Lysekils Pastorat är Svenska kyrkan Lysekils högsta beslutande organ. Utsedda ledamöter och ersättare avser mandatperioden 2022-01-01 till 2025-12-31.

Kyrkofullmäktige beslutar om budgetramar och församlingsinstruktion samt utser kyrkoråd och församlingsråd. Man godkänner även årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för råden.

Kyrkofullmäktiges uppgifter styrs av Kyrkoordningen 2 Avd Kap 3.

Kyrkofullmäktige sammanträder vanligtvis två gånger om året. Sammanträderna är offentliga.

Ledamöter:
Elisabeth Schewenius Ström, Ordf.
Carl Gustaf Hallgren, vice ordf.
Ann-Sofie Ellbrant
Solveig Staxäng
Bengt Mattsson
Anita Gustafsson
Elisabeth Larsson
Britt Arpfjord
Birgitta Ankarskär
Knut Stensli
Ulla Carlsson
Simon Ahlström
Christina Gustavsson
Else-Marie Selander
Monica Johansson
Lennart Nilsson
Gerd Thorngren
Ann-Charlotte Olsson
Bodil Jonasson
Ann-Charlotte Pettersson
Leif Ström
Bertil Schröder
Gunilla Hansson
Rose-Marie Fjellman

Ersättare:
Eva Leandersson
Linnèa Jansson
Mats-Åke Mattsson
Gabrielle Rosendal
Morgan Carlsson
Margareta Lundqvist
Stefan Kristensson
Roland Karlsson
Kerstin Nicander

Kyrkoråd

Utsedda ledamöter och ersättare avser mandatperioden 2022-01-01 till 2025-12-31.

Kyrkorådet består av 12 ordinarie ledamöter samt kyrkoherden som är självskriven ledamot. Kyrkorådet har sju ersättare. 

Dessa valdes av kyrkofullmäktige 14 december 2021.

Ledamöter:
Ann-Sofie Ellbrant, ordf.
Elisabeth Schewenius Ström, förste vice ordf.
Solveig Staxäng, andre vice ordf.
Anita Gustafsson
Elisabeth Larsson
Birgitta Ankarskär
Bengt Mattsson
Carl Gustaf Hallgren
Britt Arpfjord
Ulla Carlsson
Knut Stensli
Lennart Nilsson

Ersättare:
Roland Karlsson
Christina Gustavsson
Monica Johansson
Else-Marie Selander
Ulla Pavel
Leif Ström

Kyrkorådets uppgift

Kyrkorådets uppgift regleras i Kyrkoordningen 2 avdelningen 4 kap. §§1-4.

Kyrkorådet är en styrelse som bereder alla ärenden som ska upp till kyrkofullmäktige (förutom valärenden). De har hand om den ekonomiska förvaltningen, verkställer kyrkofullmäktiges beslut och fullgör de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Barnkonsekvensanalys ska göras inför alla beslut.

Församlingsråd

Församlingsråden är utsedda för perioden 2023-2025.

Lysekils södra församlingsråd

Ledamöter:
Ann-Sofie Ellbrant, ordf.
Elisabeth Larsson
Britt Arpfjord
Per-Arne Gustavsson
Anita Gustafsson
Ulla Carlsson
Gunilla Dahlqvist
Barbro Dowerstain
Karin Jernberg
Birgitta Ankarskär
Roland Karlsson
Majvor Slottäng
Hans Wolfbrandt, kyrkoherde.

Ersättare:
Linnea Jansson
Gerd Thorngren
Morgan Carlsson
Carola Hansson
Ann-Charlotte Olsson
Monica Johansson

Lysekils norra församlingsråd

Ledamöter:
Elisabet Schewenius Ström, ordf.
Lennart Nilsson
Marianne Olsson
Eva Leandersson
Eva Jusonius
Bodil Jonasson
Christina Gustafsson
Bengt Mattsson
Carl-Gustaf Hallgren
Ann-Charlotte Pettersson
Else-Marie Selander
Gabriella Rosendal
Johannes Westberg - Församlingsherde

Ersättare:
Solveig Staxäng
Harry Wallin
Eva Carlsson
Kerstin Nicander
Leif Ström
Gerd Gustavsson

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025

Högt valdeltagande i kyrkovalet 2021

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 visar på ett valdeltagande på 18,4 % till kyrkomötet, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet. Med 900 753 avgivna röster är det även det näst högsta antalet röstande i ett kyrkoval. 

Läs mer om kyrkoval