Närbild på vete som växer på en åker.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Jord

Svenska kyrkan är en av de största markförvaltarna i Skåne och Blekinge. Som stor markförvaltare strävar Lunds stift efter att agera förutseende, stabilt och ansvarsfullt.

Totalt omfattar jordbrukets förvaltning vid 2021 års slut 48 gårdsarrenden, 172 sidoarrenden, 38 anläggningsarrenden och 32 övriga upplåtelser såsom bostadsarrenden, hyresupplåtelser, tomträtter och lägenhetsarrenden. Den sammanlagda arealen omfattar drygt 12 200 hektar. All jordbruksmark är utarrenderad och brukas av ett stort antal arrendatorer.

Lunds stifts prästlönetillgångar bedriver inte eget jordbruk utan arrenderar ut all mark, både med och utan byggnader.

Mer information och kontakt

Fastigheter, arrenden och jakträtter

Här hittar du information om fastigheter till salu, lediga arrenden samt jakträtter i Lunds stift.

Lunds stifts ingång

Avdelning för egendomsförvaltning

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda vid avdelningen för egendomsförvaltning i Lunds stift.

Klimat och miljö

Prästlönetillgångarnas arbete med miljöfrågor styrs av den miljö- och klimatpolicy som är antagen av Stiftsfullmäktige. 2020 antogs Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen inkluderar även de för stiften gemensamma målen för förvaltningen av jord och skog.  

Lunds stifts prästlönetillgångar ska bland annat:

  • Verka för miljö- och klimatförbättrande åtgärder på prästlönefastigheterna.
  • Främja aktivt jordbruk på jordbruksfastigheterna och bidra till att fastigheterna brukas utifrån sina naturliga förutsättningar.
  • Arbeta för en omställning till fossilfria energikällor
  • Aktivt bidra till ett mer hållbart och fossilfritt jordbruk

Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med att anlägga våtmarker där det är lämpligt. Våtmarker är viktiga bland annat för främjandet av den biologiska mångfalden. De fungerar också som naturliga reningsverk och bidrar bland annat till att minska närsalter som fosfor och kväve. 

Förnyelsebar energi

Lunds stifts prästlönetillgångar vill bidra till omställningen till förnyelsebar energi som vind- och vattenkraft, solenergi och bioenergi.

Äspöån - en våtmark värd att upptäcka

Ibland bjuder livet på en exkursion till en våtmark med vacker vy ut mot havet. Dessutom en våtmark som har "extra allt" - fågeltorn, tillgänglighetsanpassning, informationstavlor, får som betar med mera. Följ med till Äspöån!

Gryning med soluppgång bakom skogen. Dimslöjor dansar på sjön.

Miljö och klimat

Prästlönetillgångarnas arbete med miljöfrågor styrs av den miljö- och klimatpolicy som är antagen av Stiftsfullmäktige. Förvaltningens skogsbruk är sedan många år certifierat.

Prästlönetillgångarnas uppdrag

  • Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. 
  • Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.
  • Förvaltningsuppdraget regleras i kyrkoordningen.