Två kvinnor sitter och samtalar runt ett litet bord.
Foto: Kristin Lidell

Institutionssjälavård

Svenska kyrkan ger andlig vård vid olika offentliga institutioner. I Lunds stift finns Svenska kyrkan på sjukhus, fängelse, häkten, universitet, Migrationsverkets förvar och på regementen. Lund stift ger ekonomiskt bidrag till vissa tjänster inom institutionssjälavården.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige och finns där för dig som är patient, anhörig eller anställd på sjukhuset. Hit kan du vända dig för stöd i glädje, sorg eller kris, för enskilda samtal, gudstjänst, andakt och bön.

I sjukhuskyrkan jobbar präster, pastorer, diakoner och andra från Svenska kyrkan och andra kristna samfund och kyrkor. Sjukhuskyrkan hjälper också till att förmedla kontakt med representanter för andra religioner, till exempel muslimska imamer.

Lokala församlingar i sjukhusens närområden ansvarar för tjänsterna i sjukhuskyrkan. Lunds stift ger ekonomiskt bidrag till församlingar som har personal på sjukhusen i Skåne och Blekinge.  

Lisa Svensson är samordnare för sjukhuskyrkan i Lunds stift.

Sjukhuskyrkan

Hitta din sjukhuskyrka här. Sjukhuskyrkans tjänster är avgiftsfria.

Sjukhuskyrkans webbplats

Fängelsekyrkan

Fängelsekyrkan (Nämnden för Andlig Vård) finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt. Alla människor har rätt att utöva sin religion – och i detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet eller den egna religionen.

Arbetet inom fängelsekyrkan bedrivs ekumeniskt och i samarbete med andra religioner. I Lunds stift finns fängelsekyrkan på häktet i Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Malmö och Trelleborg samt på anstalterna i Fosie, Kristianstad, Stehag, Tygelsjö och Ystad. 

Lokala församlingar i närområdena ansvarar för tjänsterna i fängelsekyrkan. Lunds stift ger ekonomiskt bidrag till församlingar som har personal på fängelser och häkten i Skåne och Blekinge. 

Lisa Svensson är samordnare för fängelsesjälavård i Lunds stift. 

Själavård på Migrationsverkens förvar

Två av Migrationsverkets totalt sex förvar ligger i Lunds stift, i Åstorp och i Ljungbyhed. Här finns Svenska kyrkan närvarande. Förvaren är låsta enheter och människorna som befinner sig där är frihetsberövade. Det är människor som bland annat fått avslag på sin asylansökan och väntar på utvisning. En oviss och osäker framtid väntar. Många upplever en stor oro och stress. Behovet av att få samtala är ofta stort och Svenska kyrkan finns där för att lyssna, prata över en kopp kaffe eller kanske bara spela ett spel tillsammans.

Militär själavård

Den militära själavården vill ge möjlighet för alla inom försvarsmakten att utöva sin religion och utgår från den religiösa mångfald som finns i Sverige.

Präster på regementen, i stridsbataljoner, brigad och hemvärnet

Den del av den militära själavården som bedrivs på regementen faller under institutionssjälavården. Regementsprästerna är anställda i en församling och har utöver det tjänstgöringstimmar på regementen. I Lunds stift finns det regementspräster på P7 Revingehed, P17 Kallinge och Marinbasen i Karlskrona. Det finns också präster kopplade till de tre stridsbataljonerna i Skåne, en brigadpräst till brigaden på P7 samt präster till hemvärnen. 

Magnus Hedin är samordnare i Skåne och Blekinge

Magnus Hedin är regionpräst för den militära själavården i Militärregion Syd. Hans uppgift är att samordna den militära själavården i Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland, vilket motsvarar Växjö, Linköpings och Lunds stift. 

Lunds stift, dess biskop och domkapitel utövar tillsyn över all militärsjälavård i stiftet.

Polispräster och polisdiakoner

Genom samarbetet "Kyrka-Polis" mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift finns polispräster och polisdiakoner kopplade till olika polisområden. 

Arbetet som polis innebär många gånger både inre och yttre press. Att varje dag möta människors förtvivlan och rädsla, ilska och aggressioner, ställer stora krav. För att kunna vara professionell i dessa möten, och för att inte riskera förlora sig själv eller sin medmänsklighet, krävs redskap att bearbeta sina erfarenheter.
Samtal kan vara ett sådant redskap.

I Lunds stift finns polispräster och polisdiakoner i följande församlingar och pastorat:

  • Trelleborgs församling
  • Eslöv pastorat
  • Sjöbo församling
  • Ängelholm församling
  • Lunds pastorat
  • Lomma församling
  • Karlshamns församling
  • Malmö pastorat​​​​​​​

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns på många universitet och högskolor. Hit kan du som är student eller medarbetare vända dig med dina frågor och funderingar. Här finns präster, pastorer eller diakoner som lyssnar och samtalen förs under tystnadsplikt. Du behöver inte vara kristen, alla är välkomna.

I Lunds stift finns universitetskyrkan på Malmö universitet, Lunds universitet, Campus Helsingborg och Blekinge Tekniska högskola (BTH).