Foto: SAOL

Kyrklig ordlista

Här förklaras en del ord som används inom Svenska kyrkan.

Adjunkt
En präst i Svenska kyrkan som inte jobbar i en församling utan har andra uppgifter, exempelvis för ett stift.

Biskop
En biskop leder Svenska kyrkans arbete i ett stift. Biskopen ska inspirera i förtroendevaldas, ideellas och anställdas arbete, rådslå, lyssna och styrka Guds folk. Biskopen har också ansvar för att sakramenten förvaltas enligt Svenska kyrkans ordning. Bland biskopens uppgifter ingår också att företräda stiftet och Svenska kyrkan i samhällslivet, inom och utanför stiftets gränser. Biskopen är ordförande i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Luleå stifts biskop heter Åsa Nyström.

Diakon
En diakon vigs till tjänst inom det sociala området. Ofta har en diakon grundutbildning som exempelvis socionom. Titeln är densamma för både män och kvinnor.

Diakoni
Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni och kommer från grekiskans ord för "tjänst". Verksamheten är ofta uppsökande.

Domkapitel
Regionala domkapitel är Svenska kyrkans tillsynsorgan och behandlar bland annat frågor som rör Svenska kyrkans lära, gudstjänstliv och vigningstjänsterna. Domkapitlet i Luleå stift har sju ordinarie ledamöter med biskopen som ordförande och domprosten som vice ordförande. En av de övriga fem måste vara eller ha varit domare.

Domprost
Kyrkoherden i domkyrkoförsamlingen. Domprosten i Luleå stift heter Charlott Rehnman.

Egendomsförvaltning
Förvaltar stiftets prästlönetillgångar.

Församling
Det lokala planet, Svenska kyrkans primära enhet. Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, undervisa samt utöva diakoni och mission. I Luleå stift finns 56 församlingar.

Komminister
En präst i Svenska kyrkan som jobbar i en församling.

Kontrakt
Geografisk indelning av församlingar, utan administration. Varje kontrakt har en kontraktsprost som hjälper biskopen på det lokala planet. Det är vanligt med samverkan och nätverk inom kontrakten. Luleå stift har åtta kontrakt.

Kyrkoherde
Den präst i en församling/ett pastorat som, oftast, är högste chef.

Kyrkoordning
Svenska kyrkans "lagbok". Kyrkoordningen reglerar Svenska kyrkans bekännelse, organisation, gudstjänstliv, verksamhet med mera.

Kyrkoråd
Församlingens styrelse. Består av minst sex ledamöter, varav kyrkoherden är en. Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige.

Pastorat
Ett pastorat är en samverkansform för flera församlingar där man samverkar inom såväl kärn- respektive stödverksamheten och har en gemensam kyrkoherde. I Luleå stift finns 10 pastorat.

Pastorsadjunkt
En nyvigd präst som jobbar sitt första år i en församling som stiftet har valt.

Prästlönetillgångar
Skogs- och jordbruksfastigheter samt fonderade försäljningsmedel som ägs av Svenska kyrkan och förvaltas av stiftet genom egendomsnämnden. I Luleå stift äger kyrkan cirka 60 000 hektar mark.

Samfällighet
En samverkansform som inte längre används. Numera samverkar församlingar i pastorat.

Stift
Geografiskt område där arbetet leds av en biskop. Stiftets primära uppgift är att främja församlingsverksamheten. Svenska kyrkan har 13 stift. Luleå stift består av Norrbotten och Västerbotten. Luleå är stiftsstad.

Stiftskansli
Stiftskansliet jobbar med tillsyn och främjande av församlingsverksamheten. Stiftspersonalen förbereder och verkställer beslut som fattas av de beslutande organen. Luleå stifts kansli finns på Stationsgatan i Luleå. Personal finns även i Boden, Skellefteå och Umeå.

Stiftsadjunkt
En präst som jobbar på ett stiftskansli, inte i en församling.

Stiftsfullmäktige
Stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs direkt i kyrkovalet vart fjärde år. Stiftsfullmäktige i Luleå stift har 51 ordinarie ledamöter från åtta nomineringsgrupper och sammanträder två gånger per år.

Stiftsstyrelse
Den regionala styrelsen. Huvuduppgiften är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Biskopen är ordförande. Stiftsstyrelsen i Luleå stift har tio ordinarie ledamöter från fem nomineringsgrupper.

Visitation
Besök som biskopen gör i en församling eller i ett pastorat för tillsyn, rådgivning och att ge inspiration. Ibland gör kontraktsprosten visitationer på biskopens uppdrag.