Foto: SAOL

Ord och begrepp i kyrkan

De flesta branscherna använder sig av fackspråk, Svenska kyrkan är inget undantag. Här förklaras en del ord som används inom Svenska kyrkan.

Adjunkt
En präst i Svenska kyrkan som inte jobbar i en församling utan har andra uppgifter, exempelvis för ett stift.

Biskop
En biskop leder Svenska kyrkans arbete i ett stift. Biskopen ska inspirera i förtroendevaldas, ideellas och anställdas arbete, rådslå, lyssna och styrka Guds folk. Biskopen har ansvar för att sakramenten förvaltas enligt Svenska kyrkans ordning. Bland biskopens uppgifter ingår också att företräda stiftet och Svenska kyrkan i samhällslivet, inom och utanför stiftets gränser. Biskopen är ordförande i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Luleå stifts biskop heter Åsa Nyström.

Biskopsbrev
Skrifter med pastorala råd och anvisningar som de 14 biskoparna ger ut tillsammans.

Biskopsmöte
Samlingen av biskoparna och ärkebiskopen i Svenska kyrkan. Ett rådslag i frågor som är viktiga för kyrkan. Biskopsmötet har även ett kollegialt tillsynsansvar över biskoparnas verksamhet.

Diakon
En diakon vigs till tjänst inom det sociala området. Ofta har en diakon grundutbildning som exempelvis socionom. Titeln är densamma för både män och kvinnor.

Diakoni
Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni och kommer från grekiskans ord för "tjänst". Verksamheten är ofta uppsökande.

Domkapitel
I varje stift finns ett domkapitel som är Svenska kyrkans tillsynsorgan. De behandlar bland annat frågor som rör Svenska kyrkans lära, gudstjänstliv och vigningstjänsterna. Domkapitlet i Luleå stift har sju ordinarie ledamöter med biskopen som ordförande och domprosten som vice ordförande. En av de övriga fem måste vara eller ha varit domare.

Domprost
Kyrkoherden i domkyrkoförsamlingen. Domprosten i Luleå stift heter Charlott Rehnman.

Egendomsförvaltning
Förvaltar prästlönetillgångarna i stiftet.

Församling
Det lokala planet, Svenska kyrkans primära enhet. Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, undervisa samt utöva diakoni och mission. I Luleå stift finns 55 församlingar.

Komminister
En präst i Svenska kyrkan som jobbar i en församling.

Kontrakt
Geografisk indelning av församlingar, utan administration. Varje kontrakt har en kontraktsprost som hjälper biskopen på det lokala planet. Det är vanligt med samverkan och nätverk inom kontrakten. Luleå stift har sex kontrakt.

Kräkla
Biskopsstav som symboliserar herdestaven.

Kyrkliga handlingar
Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Även bikt är en kyrklig handling, men är inte en offentlig gudstjänst.

Kyrkoherde
Den präst i en församling eller i ett pastorat som har lednings- och chefsansvar. I domkyrkoförsamlingen har kyrkoherden titeln domprost.

Kyrkoordningen
Svenska kyrkans regelverk. Kyrkoordningen reglerar Svenska kyrkans bekännelse, organisation, gudstjänstliv, verksamhet med mera. Den trädde i kraft år 2000. Vissa lagar gäller särskilt för Svenska kyrkan, bland annat 1998:1591 som reglerar Svenska kyrkans identitet som trossambund, organisationens uppbyggnad, kyrkoavgift, kyrklig egendom och vilken offentlighetsprincip som ska råda i Svenska kyrkan.

Kyrkoråd
Församlingens styrelse. Består av minst sex ledamöter, varav kyrkoherden är en. Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige
Väljs i kyrkovalet vart fjärde år.

Mitra
Den huvudbonad biskopen bär.

Pastorat
Ett pastorat är en samverkansform för flera församlingar där man samverkar inom såväl kärn- respektive stödverksamhet. Ett pastorat har en gemensam kyrkoherde.

Pastorsadjunkt
En präst som just vigts till tjänst och arbetar sitt första år i en församling som stiftet har valt. Pastorsadjunktsåret är ett utbildningsår. Därefter kan prästen söka en tillsvidareanställning.

Prästlönetillgångar
Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande tillgångar. Det betyder att de är fristående juridiska personer som förvaltas av ett stift. I Luleå stift förvaltars totalt cirka 60 000 hektar mark. Avkastningen ska enligt lag bidra till ekonomiska förutsättningar för Svenska kyrkans förkunnelse.

Samfällighet (kyrklig samfällighet)
En samverkansform som inte längre används. Numera samverkar församlingar i pastorat.

Stift
Geografiskt område där arbetet leds av en biskop. Stiftets primära uppgift är att främja församlingsverksamheten. Svenska kyrkan har 13 stift. Luleå stift sträcker sig över Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av landet. Luleå är stiftsstad.

Stiftskansli
Stiftskansliet jobbar med tillsyn och främjande av församlingsverksamheten. Stiftspersonalen förbereder och verkställer beslut som fattas av de beslutande organen. Luleå stifts kansli finns på Stationsgatan i Luleå, på Stiftsgården i Skellefteå och på Kungsgatan i Umeå. Personal finns även på ytterligare en handfull orter.

Stiftsadjunkt
En präst som arbetar på ett stiftskansli, inte i en församling. Ofta har personen uppgifter inom ett särskilt ansvarsområde, exempelvis rekrytering.

Stiftsfullmäktige
Stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs direkt i kyrkovalet vart fjärde år. Stiftsfullmäktige i Luleå stift har 51 ordinarie ledamöter från tio nomineringsgrupper och sammanträder två gånger per år.

Stiftsstyrelse
Stiftets styrelse. Huvuduppgiften är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Biskopen är ordförande. Stiftsstyrelsen i Luleå stift har tio ordinarie ledamöter från sex nomineringsgrupper.

Visitation
Besök som biskopen gör i en församling eller i ett pastorat för tillsyn, rådgivning och att ge inspiration. Ibland gör kontraktsprosten visitationer på biskopens uppdrag.