Foto: Lottie Lindtrup

Begravningsavgiften

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning. Avgiften finansierar begravningsverksamheten.

Enhetlig begravningsavgift

Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, betalar samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Begravningsavgiften för 2018 är 24,2 öre per hundralapp.

Alla betalar begravningsavgift

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar, oavsett religionstillhörighet eller livsåskådning, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Vad ingår i begravningsavgiften?

Svenska kyrkans församlingar har ansvaret att anordna begravningsplatser. För att bekosta detta betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift via skattsedeln. Den avgiften täcker kostnader för att ställa gravplatsen i ordning, för eventuell kremering och för lokal för begravningsceremoni under förutsättning att detta sker i den församling man är folkbokförd. Däremot får inte denna begravningsavgift användas till skötseln av graven. Den tjänsten måste du antingen ordna själv eller beställa av kyrkogårdsförvaltningen.

Följande tjänster ingår i begravningsavgiften

De tjänster som finansieras genom begravningsavgiften, och som tillhandahålls utan extra kostnad, är följande:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
  gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att  gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Följande ingår inte i begravningsavgiften

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

 • Kista och svepning
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning.
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats.

Skriften "Om begravning"

I skriften "Om begravning" berättar hur en begravning går till i Sverige. Här står även mycket om begravningsavgiften. 
Om begravning - Svenska
Om begravning - Engelska
Om begravning - Arabiska
Om begravning - Finska
Om begravning - Polska
Om begravning - Bosniska/kroatiska/sebiska

Om begravning -inläst på svenska

Mina önskemål - till den som ordnar med min begravning

Mina önskemål - till den som ordnar med min begravning, som ifyllbar blankett.
En möjlighet att berätta för efterlevande hur man tänker sig sin egen begravning. Länken leder till en wordfil som du kan spara ner på din egen dator, fylla i och skriva ut. 

För dig som vill läsa mer

Kyrkoavgift respektive begravningsavgift

Information från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

FAQ - frågor och svar

Kammarkollegiets webbplats

Läs om riksdagens beslut här

Kulturhistoriska platser och vackra naturområden 

I begravningsavgiften ingår att hålla kyrkogårdarna i det vårdade och värdiga skick vi vill komma till och minnas våra nära och kära. Skötseln av kyrkogården är viktig för att människor ska känna sig välkomna.
Kyrkogårdarna är ofta vackra naturområden som främjar biologisk mångfald, ofta finns många arter både av djur och växter på kyrkogården.
I begravningsavgiften ingår också bevarandet av vårt kulturarv och lokala historia, kyrkogårdarna utgör spännande kulturhistoriska platser ur många olika perspektiv. 

Kulturmiljölagen säger:

"Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas."

Här finns länk till kulturmiljölagen (före 2014 kallad Kulturminneslagen - på Sveriges riksdag - dokument och lagar)

Länk till våra kyrkogårdar

Läs lokal kyrkogårdshistoria i broschyren En vandring på Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar som finns att hämta i Klockargården.

Bokning av borgerliga begravningar, övriga religiösa begravningar, gravsättningar och gravärenden:

Telefontider:
Måndag, onsdag & torsdag 9.00-11.30 & 13.00-15.00
Tisdag & Fredag 9.00-11.30
Avvikelser från dessa tider kan förekomma.
Övrig tid via mail.

 S:t Botvids begravningsplats
Kontaktperson: Marie Bergman, ansvarig för ärenden gällande S:t Botvids begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 43
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: S:t Botvids kapell & krematorium, Häggstavägen 6,
141 32 Huddinge

Tomtberga & Huddinge kyrkogårdar, Trångsunds begravningsplats
Kontaktperson: Petra Heinämaa, ansvarig för ärenden gällande Huddinge,Tomtberga kyrkogårdar och Trångsunds begravningsplats.
Telefon: 08-588 697 31
E-post: hkgf@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen 8,
142 66 Trångsund

 Postadress till kyrkogårdarna:
OBS! Ny postadress från och med 1 november 2022:
Kyrkogårdsförvaltningen, Box 55, 146 21  TULLINGE